Found 48,188 abbreviations starting with 0:

ปณศ.

ที่ทำการศูนย์ไปรษณีย์ทางอากาศ

International » Thai

Rate it:
ปณ.

ที่ทำการไปรษณีย์

International » Thai

Rate it:
ปตท.

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

International » Thai

Rate it:
ปธน.

ประธานาธิบดี

International » Thai

Rate it:
ปธ.

ประธาน

International » Thai

Rate it:
ปป.

เสมอควบครึ่งใช้ในเรื่องการ พนันฟุตบอล

International » Thai

Rate it:
ปรส.

องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

International » Thai

Rate it:
ปวช.

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

International » Thai

Rate it:
ปวท.

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

International » Thai

Rate it:
ปวส.

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

International » Thai

Rate it:
ปส.

กรมประชาสงเคราะห์

International » Thai

Rate it:
ปอ.

รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ

International » Thai

Rate it:
ปอ.พ.

รถโดยสารประจำทางปรับอากาศพิเศษ

International » Thai

Rate it:
ป.

ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล, ประถมศึกษา, ปลัดอำเภอ, เปรียญ

International » Thai

Rate it:
ป.กศ.

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

International » Thai

Rate it:
ป.กศ.สูง

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

International » Thai

Rate it:
ป.ธ.

เปรียญธรรม

International » Thai

Rate it:
ป.ป.

ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถม

International » Thai

Rate it:
ป.ป.ป.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

International » Thai

Rate it:
ป.ป.ส.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

International » Thai

Rate it:
ป.พย.

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

International » Thai

Rate it:
ป.ม.

ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม

International » Thai

Rate it:
ป.ล.

ปัจฉิมลิขิต

International » Thai

Rate it:
ผกก.

ผู้กำกับการ

International » Thai

Rate it:
ผกค.

ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

International » Thai

Rate it:

Are we missing a good shorthand here? Don't keep it to yourself! Help us grow our database...