Browse 2,268 acronyms and abbreviations related to Hebrew:

­ הוללאאאאאאאאאבאאב ושבת
אאגאאומאאזאאזלאאזן
אאזנאאכאאלטאאמאאמור
אאעאאעהאבאב אב ואבאבד
אבד דקקאבדקאבדקקאבואבכ
אבלאבסאבשאגאגוי
אגחאגלאאגםאגמאגנ
אגסאגתאדאדהאדכאח
אדמוראדראדרעאדשאהב
אהחרעאהמאהנאהסאהע
אהקאהראוג'אוהחאוהע
אוחאוכיראוםאוס'אופ
אופקאוקאזאזהתאזולאי
אזחעאזראזשאחאחבי
אחבץאחדשטאחהצאחזאחזל
אחיאחכאחמאחמשאחצ
אחקאטלאטלסאטןאי
איהאיהסאיהשאיושאיז
אילאילתאימון דוצאינגאיצ
אישראיתןאכאכאאכיר
אכמלאכסאלאלחאלכ
אלםאלמבאלמגאלף א…אלפא
אלרםאמאמבשאמוראמז
אמחלאמטאמיאמי מפאמיל
אמיראמלאמלחאמןאמסת
אמץאמר מהשאמרלאמשאמת
אנאנקתםאנשאסאסומ
אסטאסיאסקאסתראע
אעאמאעגאעהאעפאעפיכ
אעפכאעצאפהאפרןאצ
אציאצלאצמאקאקבו
אקגאקלעאקמארארהב
ארהקארזלאריארןאש
אשהדאשלאשףאשצאת
אתאאתבשאתדאתלאתק
אתרגבאבאאמורבאבדבאח
באחבבאעהחבארבבבבלת
בגבגהבגץבגתבד
בדאבדאחבדהבדהתבדט
בדכבדלבדמבדעבדץ
בדצבדרכבדשבהבהב
בהגבהדבהחרבהכבהל
בהלצבהמבהמדבהמקבהנ
בהעבהרבהרבבהרירבו
בוקטבזבזהזבזןבזנט
בחבחאבחגבחדרגבחק
בטרבטשביביאביד
ביהדביהדפביהחביהחרביהכ
ביהכנביהמביהמדביהמקביהמקש
ביהמשביהנביהסביהקביח
ביחרביכביכנבילבילאוא
בילובימבימדבימקבימש
בימשפבינובינלביסביסלט
ביסלמכביסלמשביסלשביסלתביסש
ביקביתרבכבכזבכלם
בכלעבכמבכמוהררבכמוהרשבכמר
בכעבכרבלבלאאומבלאאומר
בלאאמובלאאמורבלאאמוררבלאאמרבלאה
בלדחבלהבלוךבלונבלונח
בלחבלינבללבלמסבלנ
בלנדבלסבלעהבלעזבלעמ
בלתםבלתקבמבמדרבמהש
במוהררבמיבממבמפבמר
בן חמובנבנדהבנהפבני
בנעבנקיבסדבסהכבסכ
בסמחבעדבעהבעהבבעהד
בעהמבעהמחבעזהבעזהיבעזהית
בעזהשיבעחבעכבעמבעמחס
בעמנבעסבעפבעשבעת
בפבפהאבפנעבפעבצמ
בצתבקבקנזבקתבבר
בראזברגכברדחברדשברהמ
ברהןברזלברטבריהמבריט
ברילבריםברמברמץברנט
ברקבררברשבשבשא
בשאשבשטבשטומבשטומצבשכמלו
בשעטומבשעטומצבשפבש״מבתמז
גאגאבדגאפגבגבנל
גבנצגגגדנעגדסרגהצ
גואצבבאגוח אדזטגורגזשגחט
גחלגחשגחשאגטיגיכק
גילגכגלהעגלהתגלחץ
גלילגלץגלצגמחגמחט
גמראגן כתםגנגנחגני
געגפהגפמגפתגצ
גר'דאדאגדאחדאר
דבאדבבהדבגדבהידבהימא
דבהימבדבידבלאדבעדבר
דגדגחדגמדגמחדגק
דהדהאדהבדהידהכ
דהמדהמעהדהןדואלדוד
דוהמדוחדומצדוצדוק
דורדושדושהטדחדחבש
דחורדחשדיונסיםדכעדל
דמדמוידמזדמחדמע
דמפדמצדמקדמרדמש
דן החזקדנדנאדנגץדנגצ
דנחדנמדנפדסדסל
דעהקדעמדעתדפאדפור
דפחחדפרדץדצדצג
דצךדצך ע…דצלדצמדצמע
דצמקדצמרדקדק"לדקל
דקמדקמעדקמרדקסדר
דראדראמדראפדרזלדש
דשכדשתדתדתיםדתלש
דתרהאריהבעהבעהחהבעח
הבעלהבעלטהבעשטהגהגא
הגהצהגנקהגרהגראהדהנ
הדושהדקלההההבההד
ההנהצהואהוהכהוחסהול
הולפהועהכהועהלהועהמהוצלא
הוצלפהוצסהוקהורהושער
הושרהזהזיהחכהחלהט
החמהחפהחפקהטהי
הידהיהקהיוהיוהמשהיועמ
היועמשהיורהיזהילתהיצהט
היצהרהיתהכהכהגהכמ
הכנאהכנגהכשמהלביץהלוח
הללהמאהגהמגהמגע אשהמדא
המהאהמהדהמהלהמהרלהמוהד
המולהמזהתהמנחאהמצבהנהח
הנוהעהנזלהנלהנציבהס
הסבשהסהיהסהלהעוה״בהפ
הפוהמהפועצהפסדהצבלהצהבל
הצהרהצלהאהקהקבההראה
הראיההראשהרהגהרהחהרהצ
הרהקהרהרהרהתהרושהרימ
הריףהרמאהררהשוהצהשי
השיתהשיתשהשלההתוהעהתוהק
התומרואואגואכמלואל
ובלצגודוקודלודפחחוהם
והנלעדוזזוזפוחכאוחק
וילוימשוחויצא …ויצוויקר
וישאקויתוכיובוכיוצבולהשיונעבט
ולךולתםונלועועיל
ועיעועכזורהורפותקץ
זאזאזזאחזזבבםזבלא
זבםזבשזבשךזגזהל
זהקזוהקזונזוקזז
זחזחלםזחלמזיזיע
זיעאזכדזלזלההזללהה
זמבחזמלזמן נקטזמפזנזי
זעקהזפזצוחלזצוקלזצוקללה
זצוקללההזצזזצלזצלההזצללהה
זקזקאזקגזקשזר
זרעיתזשזשלאגזשקחא
חאלחאחבדחבלזחבלז בזבזחבלז …
חגביחגדחגתחדואחדות
חדכחדקחדרגחדשחדת
חהאחהכחהלליחהןחהס
חהפחהשחוחואחוב
חוברחובשחובתיםחוגחוגד
חודחוהמחוהמסחוהמפחוהס
חוזחוחחולחולמחומ
חומגחומסחופחופלחוק
חושחזואחזלחזלשחח
חחיחחנחחעחחקחטב
חטבהחטהבחטיבחטמחטמר
חטסחטעחטפחטקחי
חיברחידאחילחימחיק
חירחישחכחכלחלד
חלכחלרעחלתחמחמא
חמבחחמבחשחמדחמושדחמל
חממחמןחמסחמעחמצ
חמשושחןחנחנבחנג
חנוכהחנךחנתרחסמבהחע
חפחפיחפיץחפןחפק
חפשחפששחצחקחקב
חקשחרגחרדלחרדלשחרדס
חרזחריטחריףחרךחרלפ
חרמץחרמשחרפחרפקחרק
חשחשדחשוחשכלחשל
חשןחשץחתיחתם סופרחתמ
חתתטאטבטבעטג
טוטוטודטומטופ'טות
טזטלחטלמטמטממ
טנישטנשטעהמטקטקא
טקקטרטרםטרצטרש
טשטששטשת ס…יי-ם
יאיאחבליאחהיאחסיאלכ
יאעהיביבדלאיבדציבל
יבלאיבלחיבלחאיבלטיבלטא
ידידבציהיהביהוא
יהלםיהמיהריהשריוהד
יוהכיוהלןיוחאייוטיוכ
יוכקיוליולאיומהכיומהש
יועכליועמיועמשיוצחיור
יושיחיחבליחבשיחט
יחליחמיחסיחציחצא
יחצןיחשיטיטבייווא
ייטבייכייצויישיישכ
יכילילגילעילקוי
ילשילתםיםימימא
ימהימהבימהמימוהיממ
ימערימרימשינטיס
יסביסמיעאיעגיעויש
יעחקיעל קגםיעמיציצהר
יצויצריקאיקליקלר
יקנהזירירהירושתוירי דוצ
ירןירפאירשישישבץ
ישוישיישעישריתש
כאכאואכאטכאמכאסק…
כבמכגכדכדהאכדוהא
כדמויכהגכו'כוחכוחט
כוככזכחכחבכט
כטבםכטמכטסכטרכי
כיובכיוצבכיוצחכיחכיר
ככככהנכלכמכמד
כמוהררכמוככמטכמשכמשנ
כמשנתכמתכנכנהגכנז
כניכנלכנלעדכנלענדכנר
כסכסתחכעכפכפס
כץכצלכקכרכרע
כשכשלחכשלפכשלפ …כתא
כתבצכתוחטכתחכתיכתר
ללאלאויטלאילב
לבבלבילבעלגלד
להדםלהולהטבלהפלהר
לולוזלוטםלוץלז
לזלילחילילילטלימ
ליקושלישלישטלכהפלכש
לללמלמדלמדןלמהד
למהשלמוכזלמלמלמסלנעל
לסהנלעלעוהבלעוהזלעז
לעינלעללענדלעעלפג
לפזלפידלפיזלפנהסלפסהנ
לפקלצדלקלקחלקי
לרמלשלשב לוטרלשזלת
מ'מאמאזמאחזלמאיה
מאמתמאפומבמבדקמבו
מבלמבממבסמבצמבר
מגמגאמגבמגדמגכא
מגלמגממגןמגנאמגפ
מגרמדמדאמדבמדהח
מדהרמדחמדכמדלמדלד
מדליהמדמחמדןמדנמדס
מדצמדרמהמהדמהורר
מהטמהממהרמהרילמהרם
מהרממהרשלמהרשקמוגמודש
מוהרמוהררמוחמוכזמול
מוממוסחמועהבמופמופס
מוצמוציוהכמוצשמוצשקמוק
מורמורקמושמזמז'
מזאמזאהמזהמזהתמזט
מזימזכלמזלטמזמזמזפ
מזקוםמזשמזתמחמחא
מחבשמחוהמחטמחימחך
מחלמחממחמדמחסמחק
מטמטבמטחמטימטכל
מטלמטממטקמטתמטתא
מימילהמיצבמכמכא
מכבימכהנםמכהנממכםמכמ
מכעמכשמכתזמלמלא
מלבמלביםמלגמלדמלהע
מלובןמלחמלחהעמלחםמלט
מלכרמללמלממלמדמלמק
מלמשמלרדמלשבממממאל
ממבממגממדממוסממי
ממלזממסממקממרממרם
ממתםמנבדמנבסמנהחשמנהעס
מנחמנחימנכאמנכלמנל
מנממנעסמנתקמסמסב
מסולמסימסנמסקרמסש
מסתבמעמעדמעהמעוע
מעופמעכקמעלדמעלעמעמ
מעפימעפשמעצמערמעש
מעשטמעתמפמפאטמפאי
מפארמפאתמפגשמפדלמפחי
מפחשמפטמפטיהמפכלמפלג
מפםמפמרמפצמפצרמפקץ
מצמצבמצבהמצהבעמצח
מצלמצלחמצפעמקמקאמ
מקבמקגמקהנרמקואמקחר
מקטמקימקכמקלמקלפ
מקלרמקלשמקממקמנרמקמש
מקמשרמקשמקשלרמקשנרמקתמר
מרמרןמרנטמרעהמרפד
מרצמרתחמשמשאזמשאכ
משבקמשהבמשהבטמשהדמשהח
משוהמשטמשלמשלבמשנ
משעמשפמשצמשקמשקוץ
משקשמששמשתפמתמתח
מתימתנמתנאמתנסמתפ
מתקמתשנ"אנ.ק.ו.ד.נא
נאטונאירנבנבגםנבגמ
נבזנגהפנגהשנגמחוןנגמש
נגמשוטנדנדברנדלןנדן
נהבנהינהיםנהימנוב
נודנוהנוכנוענועל
נועםנזנחנחלנחר
נטנטלנטלפנטןני
ניליניעניעזנךנכ
נלנלאנלבענלבעהנלמ
נלןנלענדנמנמננמר
נננענפאנפקמנצ
נצבנצלשנצמנקחלנקל
נרנרונרינרירנרן
נרנחינשבנשגזנשחנשצ
נתבגנתהמנתצסאסאל
סבסבאאסבלסגסגל
סגםסגןסגרסגשסד
סדאסדגסדכסדפסה
סהכסהנסהעסוכססוס
סופסופשסושסחסחח
סחיסטסטאסטוץסטיל
סיבטסיבםסיושסילסכום
סכמשסכססלסלדסלש
סמסמבסמבססמגדסמח
סמחטסמטסמלסמנכלסמסול
סמפסמקסמרסמשסמתח
סנצססססלספהקספי
סצרסקסקאסקלקלפסרן
סרספסרענסתסתחסתם
עאעאכועאכוכעבעבל
עבםעגעדעדמעדש
עהעהחעהפעהקעהש
עוביעוגעודעוהעוהב
עוהזעוהרעוה״זעוסעוש
עזעזהעזנעחעחהב
עטהקעיעיהקעיוהכעיוכ
עיושעיזעיישעימוגעיס
עיתעכעכדעכוםעכז
עכלעכפעכצשתעכתדעלה
עליהעללעלעעמעמבר
עמהעמושעמיעמשענ
ענאעננעסעעעעא
עפעפיעפלעפרעקהש
ערערהערהשערחערש
ערשקעשעשיתעשמעשק
עתףפאפאגיפאיפגז
פדפדחפדםפדראפהפ
פוהדפוםפומפומהפועצ
פושפזחפזםפזמפזצטא
פזקפחפחעפחפפט
פיפיפאפיקאפירשיפכמ
פלאפלבםפלדפלהקפלחהן
פלחודפלחיקפליםפלםפלמח
פלמספלנטפלסרפלרןפלתד
פמפמגש …פמזפמחפנ
פנמצפסדפספסיםפסרפסתם
פעפעהקפעויפפדמפצמ
פצמטפצמרפצןפצרפק
פקדמפקואמפקלפקלשפקמ
פקמזפקמצפקנפקנזפקסול
פקערפקץפקרפקשפר
פראפרדספרוספרופ'פרח
פרמגפרצפרקאפשפשטר
פשרפתפתחצאצאפ
צבצבגצבדצבורצבי
צדכצדלצהלצהרצזצ
צחמציחציםציסעצל
צלשצמבחצמבחשצמהצמט
צמידצמיחהצנףצעצעג
צעתצפאמצפאפצפהצצז
צצצצצרצתתקאקאב
קאגקבקבאקבהקבוד
קבטקבמקבןקבסקבר
קבר ר…קבשקבתצקגקגב
קדאקדםקדצקהקהד
קהנרקהץקהתקוקוהר
קוחקוטקוטשקופגקופח
קורחקושקזקחרקחשר
קיילקילקירהקלקלב
קלבמקלגקלחקליהקמ
קמאקמבדקמבצקמגקמט
קמלקמלרקמנרקמצרקמק
קמרקמרשהלורלקמשקנמקס
קסדקסלרקסלשקסשקעם
קעתקפאפקפהקפה תהקפט
קפלדקפפקפרקצקצהח
קצשועקקקקלקקצקרובץ
קרנשקרע שטןקרפקרפרקש
קשאקשבקשועקשזקשי
קשלקשלאקשלחקשלפקשלר
קשמקשןקשנרקשסקשרג
קשררקתחקתמרקתקר
ר'ראראבדראבעראהמ
ראלראלצראמראשראשלצ
רבארבוהקוהטרבטרבירבצ
רבצררבשערבתרגרגב
רדבזרדצרדקרהרהג
רהירהמרהנרהערהק
רהררהשרורוהמרווהפ
רוחרוכרומרומטרוסר
רזהרזלרזררחרחו
רחטרחלרחקרטררי
ריאלריבאריבזריבלריבש
ריהלריטבאריףריצבארכא
רלרלבגרלץרלשרמ
רמארמבםרמבןרמבשרמד
רמהשרמזרמחרמחלרמט
רמטכלרמכארמקרמרזרמש
רמשלקרןרנרנארנאז
רנגרנצרנקרנררסב
רסגרסלרסםרסןרספ
רסררערעארעבארעל
רעםרעןרעפרפרפאל
רפושרפירפקרצרצב
רצררקחרקםרקמרקק
ררנטרשרשבארשבגרשבי
רשבלרשבםרשבןרשבץרשגד
רשטרשירשכבהרשכבהגרשל
רשמבארשצרשקרשררשת
רתרתחרתלמשאשאלד
שבשבבשבדשבהשבהג
שבושבוזשבחשבישבכ
שבלרשבןשבסשבעפשבצק
שבקשבתשגשדשד'
שדישדלשדרשהושהי פהי
שהיפהישהלשהמשהששהשר
שואתשובשובביםשובבים תתשוהש
שוזלשוטשוכטשוכטסשומ
שועשועלשורשותשותש
שזשזלשזרשחשחז
שחלשחםשחמשחנששחע
שחרשטשטבשטגשטד
שטחשטלבשטלןשטלפשטלק
שטןשטףשטקשישילו
שיקשירשךשכשכא
שכדשכחשכלשכמהשכע
שכפץשכפצשלשלגשלה
שלחשלטאשליטאשליטאסשלת
שמשמאשמבשמבבז לבזשמות
שמחתשמטשמפשנהכשנהל
שנטשנכשנלשנצשס
שסהשסנשעשעזשעח
שעישענשעצשפשפדן
שפצרשץשצשצם חנכלשצמ חנכל
שקשקלשקםשקמשקש
שרישרלשרלתשרפשרש
שששתשתחי'שתסשתפ
שתקת''אתאתאגדתאל
תאלמגתארןתבתבדלאתבלא
תבלחטאתבןתגתג בצצתתגמנפ
תדתדאתדלתהתהד
תהימוןתהפתהשתותובבא
תודאתוהקתוזתויטתוכד
תולתומתומתתוןתונ
תושתושבכתושבעתושלבעתות
תותבבאתזתחתחצתחש
תיתיבםתיבמתיקותכבץ
תכלתכמתלתלאתלטא
תלןתלקתמתמגתמי
תמסתמעתמקתמרתמת
תנזתנךתנצתנצבהתס
תסחתעתעאתעבתעונ
תעיתעלתעסתעצתעש
תפתפאתפהדתפואתפוד
תפוזתצאתצרתקתקם
תקמתקנתקעתקשירתרומ
תריגתרםתרפטתרשתרת
תשתשבעפתשברתשיתשמש
תשןתשנתשרתשרקתשרת
תשתתתתתלג  

Know a good shorthand in the Hebrew jargon that we miss? Don't keep it to yourself!

Style:MLAChicagoAPA

"Hebrew." Abbreviations.com. STANDS4 LLC, 2015. Web. 4 May 2015. <http://www.abbreviations.com/acronyms/HEBREW/99999>.