International » Hebrew

Browse 2,260 acronyms and abbreviations related to Hebrew:

אאאאאאאאאבאאב ושבתאאג
אאומאאזאאזלאאזןאאזנ
אאכאאלטאאמאאמוראאע
אאעהאבאב אב ואבאבדאבד דקק
אבדקאבדקקאבואבכאבס
אבשאגאגויאגחאגלא
אגםאגמאגנאגסאגת
אדאדהאדמוראדראדרע
אדשאהבאהחרעאהמאהנ
אהסאהעאהקאהראוג'
אוהחאוהעאוחאוכיראום
אוס'אופאופקאוקאז
אזהתאזולאיאזחעאזראח
אחביאחדשטאחהצאחזאחזל
אחיאחכאחמאחמשאחצ
אחקאטלאטלסאטןאי
איהאיהסאיהשאיושאיז
אילאילתאימון דוצאינגאיצ
אישראיתןאכאכאאכיר
אכמלאכסאלאלחאלכ
אלםאלמבאלמגאלף א…אלפא
אלרםאמאמבשאמוראמז
אמחלאמטאמיאמי מפאמיל
אמיראמלאמלחאמןאמסת
אמץאמר מהשאמרלאמשאמת
אנאנקתםאנשאסאסומ
אסטאסיאסקאסתראע
אעאמאעגאעהאעפאעפיכ
אעפכאעצאפהאפרןאצ
אציאצלאצמאקאקבו
אקגאקלעאקמארארהב
ארהקארזלאריארןאש
אשהדאשלאשףאשצאת
אתאאתבשאתדאתלאתק
אתרגבאבאאמורבאבדבאח
באחבבאעהחבארבבבבלת
בגבגהבגץבגתבד
בדאבדאחבדהבדהתבדט
בדכבדלבדמבדעבדץ
בדצבדרכבדשבהבהב
בהגבהדבהחרבהכבהל
בהלצבהמבהמדבהמקבהנ
בהעבהרבהרבבהרירבו
בוקטבזבזהזבזןבזנט
בחבחאבחגבחדרגבחק
בטרבטשביביאביד
ביהדביהדפביהחביהחרביהכ
ביהכנביהמביהמדביהמקביהמקש
ביהמשביהנביהסביהקביח
ביחרביכביכנבילבילאוא
בילובימבימדבימקבימש
בימשפבינובינלביסביסלט
ביסלמכביסלמשביסלשביסלתביסש
ביקביתרבכבכזבכלם
בכלעבכמבכמוהררבכמוהרשבכמר
בכעבכרבלבלאאומבלאאומר
בלאאמובלאאמורבלאאמוררבלאאמרבלאה
בלדחבלהבלוךבלונבלונח
בלחבלינבללבלמסבלנ
בלנדבלסבלעהבלעזבלעמ
בלתםבלתקבמבמדרבמהש
במוהררבמיבממבמפבמר
בן חמובנבנדהבנהפבני
בנעבנקיבסדבסהכבסכ
בסמחבעדבעהבעהבבעהד
בעהמבעהמחבעזהבעזהיבעזהית
בעזהשיבעחבעכבעמבעמחס
בעמנבעסבעפבעשבעת
בפבפהאבפנעבפעבצמ
בצתבקבקנזבקתבבר
בראזברגכברדחברדשברהמ
ברהןברזלברטבריהמבריט
ברילבריםברמברמץברנט
ברקבררברשבשבשא
בשאשבשטבשטומבשטומצבשכמלו
בשעטומבשעטומצבשפבש״מבתמז
גאגאבדגאפגבגבנל
גבנצגגגדנעגדסרגהצ
גואצבבאגוח אדזטגורגזשגחט
גחלגחשגחשאגטיגיכק
גילגכגלהעגלהתגלחץ
גלילגלץגלצגמחגמחט
גמראגן כתםגנגנחגני
געגפהגפמגפתגצ
גר'דאדאגדאחדאר
דבאדבבהדבגדבהידבהימא
דבהימבדבידבלאדבעדבר
דגדגחדגמדגמחדגק
דהדהאדהבדהידהכ
דהמדהמעהדהןדואלדוד
דוהמדוחדומצדוצדוק
דורדושדושהטדחדחבש
דחורדחשדיונסיםדכעדל
דמדמוידמזדמחדמע
דמפדמצדמקדמרדמש
דן החזקדנדנאדנגץדנגצ
דנחדנמדנפדסדסל
דעהקדעמדעתדפאדפור
דפחחדפרדץדצדצג
דצךדצך ע…דצלדצמדצמע
דצמקדצמרדקדקלדקמ
דקמעדקמרדקסדרדרא
דראמדראפדרזלדשדשכ
דשתדתדתיםדתלשדתר
האריהבעהבעהחהבעחהבעל
הבעלטהבעשטהגהגאהגהצ
הגנקהגרהגראהדהנהדוש
הדקלההההבההדההנהצ
הואהוהכהוחסהולהולפ
הועהכהועהלהועהמהוצלאהוצלפ
הוצסהוקהורהושערהושר
הזהזיהחכהחלהטהחמ
החפהחפקהטהיהיד
היהקהיוהיוהמשהיועמהיועמש
היורהיזהילתהיצהטהיצהר
היתהכהכהגהכמהכנא
הכנגהכשמהלביץהלוחהלל
המאהגהמגהמגע אשהמדאהמהא
המהדהמהלהמהרלהמוהדהמול
המזהתהמנחאהמצבהנהחהנוהע
הנזלהנלהנציבהסהסבש
הסהיהסהלהעוה״בהפהפוהמ
הפועצהפסדהצבלהצהבלהצהר
הצלהאהקהקבההראההראיה
הראשהרהגהרהחהרהצהרהק
הרהרהרהתהרושהרימהריף
הרמאהררהשוהצהשיהשית
השיתשהשלההתוהעהתוהקהתומר
ואואגואכמלואלובלצג
ודוקודלודפחחוהםוהנלעד
וזזוזפוחכאוחקויל
וימשוחויצא …ויצוויקרוישאק
ויתוכיובוכיוצבולהשיונעבטולך
ולתםונלועועילועיע
ועכזורהורפותקץזא
זאזזאחזזבבםזבלאזבם
זבשזבשךזגזהלזהק
זוהקזונזוקזזזח
זחלםזחלמזיזיעזיעא
זכדזלזלההזללההזמבח
זמלזמן נקטזמפזנזיזעקה
זפזצוחלזצוקלזצוקללהזצוקללהה
זצזזצלזצלההזצללההזק
זקאזקגזקשזרזרעית
זשזשלאגזשקחאחאלחא
חבדחבלזחבלז בזבזחבלז …חגבי
חגדחגתחדואחדותחדכ
חדקחדרגחדשחדתחהא
חהכחהלליחהןחהסחהפ
חהשחוחואחובחובר
חובשחובתיםחוגחוגדחוד
חוהמחוהמסחוהמפחוהסחוז
חוחחולחולמחומחומג
חומסחופחופלחוקחוש
חזואחזלחזלשחחחחי
חחנחחעחחקחטבחטבה
חטהבחטיבחטמחטמרחטס
חטעחטפחטקחיחיבר
חידאחילחימחיקחיר
חישחכחכלחלדחלכ
חלרעחלתחמחמאחמבח
חמבחשחמדחמושדחמלחממ
חמןחמסחמעחמצחמשוש
חןחנחנבחנגחנוכה
חנךחנתרחסמבהחעחפ
חפיחפיץחפןחפקחפש
חפששחצחקחקבחקש
חרגחרדלחרדלשחרדסחרז
חריטחריףחרךחרלפחרמץ
חרמשחרפחרפקחרקחש
חשדחשוחשכלחשלחשן
חשץחתיחתם סופרחתמחתת
טאטבטבעטגטו
טוטודטומטופ'טותטז
טלחטלמטמטממטניש
טנשטעהמטקטקאטקק
טרטרםטרצטרשטש
טששטשת ס…יי-םיא
יאחבליאחהיאחסיאלכיאעה
יביבדלאיבדציבליבלא
יבלחיבלחאיבלטיבלטאיד
ידבציהיהביהואיהלם
יהמיהריהשריוהדיוהכ
יוהלןיוחאייוטיוכיוכק
יוליולאיומהכיומהשיועכל
יועמיועמשיוצחיוריוש
יחיחבליחבשיחטיחל
יחמיחסיחציחצאיחצן
יחשיטיטבייוואייטב
ייכייצויישיישכיכ
ילילגילעילקויילש
ילתםיםימימאימה
ימהבימהמימוהיממימער
ימרימשינטיסיסב
יסמיעאיעגיעוישיעחק
יעל קגםיעמיציצהריצו
יצריקאיקליקלריקנהז
ירירהירושתוירי דוצירן
ירפאירשישישבץישו
ישיישעישריתשכא
כאואכאטכאמכאסק…כבמ
כגכדכדהאכדוהאכדמוי
כהגכו'כוחכוחטכוכ
כזכחכחבכטכטבם
כטמכטסכטרכיכיוב
כיוצבכיוצחכיחכירככ
ככהנכלכמכמדכמוהרר
כמוככמטכמשכמשנכמשנת
כמתכנכנהגכנזכני
כנלכנלעדכנלענדכנרכס
כסתחכעכפכפסכץ
כצלכקכרכרעכש
כשלחכשלפכשלפ …כתאכתבצ
כתוחטכתחכתיכתרל
לאלאויטלאילבלבב
לבילבעלגלדלהדם
להולהטבלהפלהרלו
לוזלוטםלוץלזלזלי
לחילילילטלימליקוש
לישלישטלכהפלכשלל
למלמדלמדןלמהדלמהש
למוכזלמלמלמסלנעללסהנ
לעלעוהבלעוהזלעזלעינ
לעללענדלעעלפגלפז
לפידלפיזלפנהסלפסהנלפק
לצדלקלקחלקילרמ
לשלשב לוטרלשזלתמ'
מאמאזמאחזלמאיהמאמת
מאפומבמבדקמבומבל
מבממבסמבצמברמג
מגאמגבמגדמגכאמגל
מגממגןמגנאמגפמגר
מדמדאמדבמדהחמדהר
מדחמדכמדלמדלדמדליה
מדמחמדןמדנמדסמדצ
מדרמהמהדמהוררמהט
מהממהרמהרילמהרםמהרמ
מהרשלמהרשקמוגמודשמוהר
מוהררמוחמוכזמולמומ
מוסחמועהבמופמופסמוצ
מוציוהכמוצשמוצשקמוקמור
מורקמושמזמז'מזא
מזאהמזהמזהתמזטמזי
מזכלמזלטמזמזמזפמזקום
מזשמזתמחמחאמחבש
מחוהמחטמחימחךמחל
מחממחמדמחסמחקמט
מטבמטחמטימטכלמטל
מטממטקמטתמטתאמי
מילהמיצבמכמכאמכבי
מכהנםמכהנממכםמכממכע
מכשמכתזמלמלאמלב
מלביםמלגמלדמלהעמלובן
מלחמלחהעמלחםמלטמלכר
מללמלממלמדמלמקמלמש
מלרדמלשבממממאלממב
ממגממדממוסממיממלז
ממסממקממרממרםממתם
מנבדמנבסמנהחשמנהעסמנח
מנחימנכאמנכלמנלמנמ
מנעסמנתקמסמסבמסול
מסימסנמסקרמסשמסתב
מעמעדמעהמעועמעופ
מעכקמעלדמעלעמעממעפי
מעפשמעצמערמעשמעשט
מעתמפמפאטמפאימפאר
מפאתמפגשמפדלמפחימפחש
מפטמפטיהמפכלמפלגמפם
מפמרמפצמפצרמפקץמצ
מצבמצבהמצהבעמצחמצל
מצלחמצפעמקמקאממקב
מקגמקהנרמקואמקחרמקט
מקימקכמקלמקלפמקלר
מקלשמקממקמנרמקמשמקמשר
מקשמקשלרמקשנרמקתמרמר
מרןמרנטמרעהמרפדמרצ
מרתחמשמשאזמשאכמשבק
משהבמשהבטמשהדמשהחמשוה
משטמשלמשלבמשנמשע
משפמשצמשקמשקוץמשקש
מששמשתפמתמתחמתי
מתנמתנאמתנסמתפמתק
מתשנ.ק.ו.ד.נאנאטונאיר
נבנבגםנבגמנבזנגהפ
נגהשנגמחוןנגמשנגמשוטנד
נדברנדלןנדןנהבנהי
נהיםנהימנובנודנוה
נוכנוענועלנועםנז
נחנחלנחרנטנטל
נטלפנטןניניליניע
ניעזנךנכנלנלא
נלבענלבעהנלמנלןנלענד
נמנמננמרנננע
נפאנפקמנצנצבנצלש
נצמנקחלנקלנרנרו
נרינרירנרןנרנחינשב
נשגזנשחנשצנתבגנתהמ
נתצסאסאלסבסבאא
סבלסגסגלסגםסגן
סגרסגשסדסדאסדג
סדכסדפסהסהכסהנ
סהעסוכססוססופסופש
סושסחסחחסחיסט
סטאסטוץסטילסיבטסיבם
סיושסילסכוםסכמשסכס
סלסלדסלשסמסמב
סמבססמגדסמחסמחטסמט
סמלסמנכלסמסולסמפסמק
סמרסמשסמתחסנצסס
ססלספהקספיסצרסק
סקאסקלקלפסרןסרספסרענ
סתסתחסתםעאעאכו
עאכוכעבעבלעבםעג
עדעדמעדשעהעהח
עהפעהקעהשעוביעוג
עודעוהעוהבעוהזעוהר
עוה״זעוסעושעזעזה
עזנעחעחהבעטהקעי
עיהקעיוהכעיוכעיושעיז
עיישעימוגעיסעיתעכ
עכדעכוםעכזעכלעכפ
עכצשתעכתדעלהעליהעלל
עלעעמעמברעמהעמוש
עמיעמשענענאעננ
עסעעעעאעפעפי
עפלעפרעקהשערערה
ערהשערחערשערשקעש
עשיתעשמעשקעתףפא
פאגיפאיפגזפדפדח
פדםפדראפהפפוהדפום
פומפומהפועצפושפזח
פזםפזמפזצטאפזקפח
פחעפחפפטפיפיפא
פיקאפירשיפכמפלאפלבם
פלדפלהקפלחהןפלחודפלחיק
פליםפלםפלמחפלמספלנט
פלסרפלרןפלתדפמפמגש …
פמזפמחפנפנמצפסד
פספסיםפסרפסתםפעפעהק
פעויפפדמפצמפצמטפצמר
פצןפצרפקפקדמפקואמ
פקלפקלשפקמפקמזפקמצ
פקנפקנזפקסולפקערפקץ
פקרפקשפרפראפרדס
פרוספרופ'פרחפרמגפרצ
פרקאפשפשטרפשרפת
פתחצאצאפצבצבג
צבדצבורצביצדכצדל
צהלצהרצזצצחמציח
ציםציסעצלצלשצמבח
צמבחשצמהצמטצמידצמיחה
צנףצעצעגצעתצפאמ
צפאפצפהצצזצצצצצר
צתתקאקאבקאגקב
קבאקבהקבודקבטקבמ
קבןקבסקברקבר ר…קבש
קבתצקגקגבקדאקדם
קדצקהקהדקהנרקהץ
קהתקוקוהרקוחקוט
קוטשקופגקופחקורחקוש
קזקחרקחשרקיילקיל
קירהקלקלבקלבמקלג
קלחקליהקמקמאקמבד
קמבצקמגקמטקמלקמלר
קמנרקמצרקמקקמרקמרשהלורל
קמשקנמקסקסדקסלר
קסלשקסשקעםקעתקפאפ
קפהקפה תהקפטקפלדקפפ
קפרקצקצהחקצשועקק
קקלקקצקרובץקרנשקרע שטן
קרפקרפרקשקשאקשב
קשועקשזקשיקשלקשלא
קשלחקשלפקשלרקשמקשן
קשנרקשסקשרגקשררקתח
קתמרקתקרר'רא
ראבדראבעראהמראלראלצ
ראמראשראשלצרבארבוהקוהט
רבטרבירבצרבצררבשע
רבתרגרגברדבזרדצ
רדקרהרהגרהירהמ
רהנרהערהקרהררהש
רורוהמרווהפרוחרוכ
רומרומטרוסררזהרזל
רזררחרחורחטרחל
רחקרטרריריאלריבא
ריבזריבלריבשריהלריטבא
ריףריצבארכארלרלבג
רלץרלשרמרמארמבם
רמבןרמבשרמדרמהשרמז
רמחרמחלרמטרמטכלרמכא
רמקרמרזרמשרמשלקרן
רנרנארנאזרנגרנצ
רנקרנררסברסגרסל
רסםרסןרספרסררע
רעארעבארעלרעםרען
רעפרפרפאלרפושרפי
רפקרצרצברצררקח
רקםרקמרקקררנטרש
רשבארשבגרשבירשבלרשבם
רשבןרשבץרשגדרשטרשי
רשכבהרשכבהגרשלרשמבארשצ
רשקרשררשתרתרתח
רתלמשאשאלדשבשבב
שבדשבהשבהגשבושבוז
שבחשבישבכשבלרשבן
שבסשבעפשבצקשבקשבת
שגשדשד'שדישדל
שדרשהושהי פהישהיפהישהל
שהמשהששהשרשואתשוב
שובביםשובבים תתשוהששוזלשוט
שוכטשוכטסשומשועשועל
שורשותשותששזשזל
שזרשחשחזשחלשחם
שחמשחנששחעשחרשט
שטבשטגשטדשטחשטלב
שטלןשטלפשטלקשטןשטף
שטקשישילושיקשיר
שךשכשכאשכדשכח
שכלשכמהשכעשכפץשכפצ
שלשלגשלהשלחשלטא
שליטאשליטאסשלתשמשמא
שמבשמבבז לבזשמותשמחתשמט
שמפשנהכשנהלשנטשנכ
שנלשנצשסשסהשסנ
שעשעזשעחשעישענ
שעצשפשפדןשפצרשץ
שצשצם חנכלשצמ חנכלשקשקל
שקםשקמשקששרישרל
שרלתשרפשרששששת
שתחי'שתסשתפשתקתא
תאגדתאלתאלמגתארןתב
תבדלאתבלאתבלחטאתבןתג
תג בצצתתגמנפתדתדאתדל
תהתהדתהימוןתהפתהש
תותובבאתודאתוהקתוז
תויטתוכדתולתומתומת
תוןתונתושתושבכתושבע
תושלבעתותתותבבאתזתח
תחצתחשתיתיבםתיבמ
תיקותכבץתכלתכמתל
תלאתלטאתלןתלקתמ
תמגתמיתמסתמעתמק
תמרתמתתנזתנךתנצ
תנצבהתסתסחתעתעא
תעבתעונתעיתעלתעס
תעצתעשתפתפאתפהד
תפואתפודתפוזתצאתצר
תקתקםתקמתקנתקע
תקשירתרומתריגתרםתרפט
תרשתרתתשתשבעפתשבר
תשיתשמשתשןתשנתשר
תשרקתשרתתשתתתתתלג

The Web's Largest Resource for

Acronyms & Abbreviations


A Member Of The STANDS4 Network