Browse 2,275 acronyms and abbreviations related to Hebrew terminology:

AEAICHDSLTRH­ הוללאא
אאאאאאאבאאב ושבתאאגאאומ
אאזאאזלאאזןאאזנאאכ
אאלטאאמאאמוראאעאאעה
אבאב אב ואבאבדאבד דקקאבדק
אבדקקאבואבכאבלאבס
אבשאגאגויאגחאגלא
אגםאגמאגנאגסאגת
אדאדהאדכאחאדמוראדר
אדרעאדשאהבאהחרעאהמ
אהנאהסאהעאהקאהר
אוג'אוהחאוהעאוחאוכיר
אוםאוס'אופאופקאוק
אזאזהתאזולאיאזחעאזר
אזשאחאחביאחבץאחדשט
אחהצאחזאחזלאחיאחכ
אחמאחמשאחצאחקאטל
אטלסאטןאיאיהאיהס
איהשאיושאיזאילאילת
אימון דוצאינגאיצאישראיתן
אכאכאאכיראכמלאכס
אלאלחאלכאלםאלמב
אלמגאלף א…אלפאאלרםאמ
אמבשאמוראמזאמחלאמט
אמיאמי מפאמילאמיראמל
אמלחאמןאמסתאמץאמר מהש
אמרלאמשאמתאנאנקתם
אנשאסאסומאסטאסי
אסקאסתראעאעאמאעג
אעהאעפאעפיכאעפכאעצ
אפהאפרןאצאציאצל
אצמאקאקבואקגאקלע
אקמארארהבארהקארזל
אריארןאשאשהדאשל
אשףאשצאתאתאאתבש
אתדאתלאתקאתרגבא
באאמורבאבדבאחבאחבבאעהח
בארבבבבלתבגבגה
בגץבגתבדבדאבדאח
בדהבדהתבדטבדכבדל
בדמבדעבדץבדצבדרכ
בדשבהבהבבהגבהד
בהחרבהכבהלבהלצבהמ
בהמדבהמקבהנבהעבהר
בהרבבהרירבובוקטבז
בזהזבזןבזנטבחבחא
בחגבחדרגבחקבטרבטש
ביביאבידביהדביהדפ
ביהחביהחרביהכביהכנביהמ
ביהמדביהמקביהמקשביהמשביהנ
ביהסביהקביחביחרביכ
ביכנבילבילאואבילובימ
בימדבימקבימשבימשפבינו
בינלביסביסלטביסלמכביסלמש
ביסלשביסלתביסשביקביתר
בכבכזבכלםבכלעבכמ
בכמוהררבכמוהרשבכמרבכעבכר
בלבלאאומבלאאומרבלאאמובלאאמור
בלאאמוררבלאאמרבלאהבלדחבלה
בלוךבלונבלונחבלחבלינ
בללבלמסבלנבלנדבלס
בלעהבלעזבלעמבלתםבלתק
במבמדרבמהשבמוהררבמי
בממבמפבמרבן חמובנ
בנדהבנהפבניבנעבנקי
בסדבסהכבסכבסמחבעד
בעהבעהבבעהדבעהמבעהמח
בעזהבעזהיבעזהיתבעזהשיבעח
בעכבעמבעמחסבעמנבעס
בעפבעשבעתבפבפהא
בפנעבפעבצמבצתבק
בקנזבקתבברבראזברגכ
ברדחברדשברהמברהןברזל
ברטבריהמבריטברילברים
ברמברמץברנטברקברר
ברשבשבשאבשאשבשט
בשטומבשטומצבשכמלובשעטומבשעטומצ
בשפבש״מבתמזגאגאבד
גאפגבגבנלגבנצגג
גדנעגדסרגהצגואצבבאגוח אדזט
גורגזשגחטגחלגחש
גחשאגטיגיכקגילגכ
גלהעגלהתגלחץגלילגלץ
גלצגמחגמחטגמראגן כתם
גנגנחגניגעגפה
גפמגפתגצגר'דא
דאגדאחדארדבאדבבה
דבגדבהידבהימאדבהימבדבי
דבלאדבעדברדגדגח
דגמדגמחדגקדהדהא
דהבדהידהכדהמדהמעה
דהןדואלדודדוהמדוח
דומצדוצדוקדורדוש
דושהטדחדחבשדחורדחש
דיונסיםדכעדלדמדמוי
דמזדמחדמעדמפדמצ
דמקדמרדמשדן החזקדנ
דנאדנגץדנגצדנחדנמ
דנפדסדסלדעהקדעמ
דעתדפאדפורדפחחדפר
דץדצדצגדצךדצך ע…
דצלדצמדצמעדצמקדצמר
דקדק"לדקלדקמדקמע
דקמרדקסדרדראדראמ
דראפדרזלדשדשחדשכ
דשתדתדתיםדתלשדתר
האריהבעהבעהחהבעחהבעל
הבעלטהבעשטהגהגאהגהצ
הגנקהגרהגראהדהנהדוש
הדקלההההבההדההנהצ
הואהוהכהוחסהולהולפ
הועהכהועהלהועהמהוצלאהוצלפ
הוצסהוקהורהושערהושר
הזהזיהחכהחלהטהחמ
החפהחפקהטהיהיד
היהקהיוהיוהמשהיועמהיועמש
היורהיזהילתהיצהטהיצהר
היתהכהכהגהכמהכנא
הכנגהכשמהלביץהלוחהלל
המאהגהמגהמגע אשהמדאהמהא
המהדהמהלהמהרלהמוהדהמול
המזהתהמנחאהמצבהנהחהנוהע
הנזלהנלהנציבהסהסבש
הסהיהסהלהעוה״בהפהפוהמ
הפועצהפסדהצבלהצהבלהצהר
הצלהאהקהקבההראההראיה
הראשהראשזהרהגהרהחהרהצ
הרהקהרהרהרהתהרושהרימ
הריףהרמאהררהשוהצהשי
השיתהשיתשהשלההתוהעהתוהק
התומרואואגואכמלואל
ובלצגודוקודלודפחחוהם
והנלעדוזזוזפוחכאוחק
וילוימשוחויצא …ויצוויקר
וישאקויתוכיובוכיוצבולהשיונעבט
ולךולתםונלועועיל
ועיעועכזורהורפותקץ
זאזאזזאחזזבבםזבלא
זבםזבשזבשךזגזהל
זהקזוהקזונזוקזז
זחזחלםזחלמזיזיע
זיעאזכדזלזלההזללהה
זמבחזמלזמן נקטזמפזנזי
זעקהזפזצוחלזצוקלזצוקללה
זצוקללההזצזזצלזצלההזצללהה
זקזקאזקגזקשזר
זרעיתזשזשלאגזשקחא
חאלחאחבדחבלזחבלז בזבזחבלז …
חגביחגדחגתחדואחדות
חדכחדקחדרגחדשחדת
חהאחהכחהלליחהןחהס
חהפחהשחוחואחוב
חוברחובשחובתיםחוגחוגד
חודחוהמחוהמסחוהמפחוהס
חוזחוחחולחולמחומ
חומגחומסחופחופלחוק
חושחזואחזלחזלשחח
חחיחחנחחעחחקחטב
חטבהחטהבחטיבחטמחטמר
חטסחטעחטפחטקחי
חיברחידאחילחימחיק
חירחישחכחכלחלד
חלכחלרעחלתחמחמא
חמבחחמבחשחמדחמושדחמל
חממחמןחמסחמעחמצ
חמשושחןחנחנבחנג
חנוכהחנךחנתרחסמבהחע
חפחפיחפיץחפןחפק
חפשחפששחצחקחקב
חקשחרגחרדלחרדלשחרדס
חרזחריטחריףחרךחרלפ
חרמץחרמשחרפחרפקחרק
חשחשדחשוחשכלחשל
חשןחשץחתיחתם סופרחתמ
חתתטאטבטבעטג
טוטוטודטומטופ'טות
טזטלחטלמטמטממ
טנישטנשטעהמטקטקא
טקקטרטרםטרצטרש
טשטששטשת ס…יי-ם
יאיאחבליאחהיאחסיאלכ
יאעהיביבדלאיבדציבל
יבלאיבלחיבלחאיבלטיבלטא
ידידבציהיהביהוא
יהלםיהמיהריהשריוהד
יוהכיוהלןיוחאייוטיוכ
יוכקיוליולאיומהכיומהש
יועכליועמיועמשיוצחיור
יושיחיחבליחבשיחט
יחליחמיחסיחציחצא
יחצןיחשיטיטבייווא
ייטבייכייצויישיישכ
יכילילגילעילקוי
ילשילתםיםימימא
ימהימהבימהמימוהיממ
ימערימרימשינטיס
יסביסמיעאיעגיעויש
יעחקיעל קגםיעמיציצהר
יצויצריקאיקליקלר
יקנהזירירהירושתוירי דוצ
ירןירפאירשישישבץ
ישוישיישעישריתש
כאכאואכאטכאמכאמי
כאסק…כבמכגכדכדהא
כדוהאכדמויכהגכו'כוח
כוחטכוככזכחכחב
כטכטבםכטמכטסכטר
כיכיובכיוצבכיוצחכיח
כירככככהנכלכמ
כמדכמוהררכמוככמטכמש
כמשנכמשנתכמתכנכנהג
כנזכניכנלכנלעדכנלענד
כנרכסכסתחכעכפ
כפסכץכצלכקכר
כרעכשכשלחכשלפכשלפ …
כתאכתבצכתוחטכתחכתי
כתרללאלאויטלאי
לבלבבלבילבעלג
לדלהדםלהולהטבלהפ
להרלולוזלוטםלוץ
לזלזלילחילילילט
לימליקושלישלישטלכהפ
לכשלללמלמדלמדן
למהדלמהשלמוכזלמלמלמס
לנעללסהנלעלעוהבלעוהז
לעזלעינלעללענדלעע
לפגלפזלפידלפיזלפנהס
לפסהנלפקלצדלקלקח
לקילרמלשלשב לוטרלשז
לתמ'מאמאזמאחזל
מאיהמאמתמאפומבמבדק
מבומבלמבממבסמבצ
מברמגמגאמגבמגד
מגכאמגלמגממגןמגנא
מגפמגרמדמדאמדב
מדהחמדהרמדחמדכמדל
מדלדמדליהמדמחמדןמדנ
מדסמדצמדרמהמהד
מהוררמהטמהממהרמהריל
מהרםמהרממהרשלמהרשקמוג
מודשמוהרמוהררמוחמוכז
מולמוממוסחמועהבמופ
מופסמוצמוציוהכמוצשמוצשק
מוקמורמורקמושמז
מז'מזאמזאהמזהמזהת
מזטמזימזכלמזלטמזמז
מזפמזקוםמזשמזתמח
מחאמחבשמחוהמחטמחי
מחךמחלמחממחמדמחס
מחקמטמטבמטחמטי
מטכלמטלמטממטקמטת
מטתאמימילהמיצבמכ
מכאמכבימכהנםמכהנממכם
מכממכעמכשמכתזמל
מלאמלבמלביםמלגמלד
מלהעמלובןמלחמלחהעמלחם
מלטמלכרמללמלממלמד
מלמקמלמשמלרדמלשבממ
ממאלממבממגממדממוס
ממיממלזממסממקממר
ממרםממתםמנבדמנבסמנהחש
מנהעסמנחמנחימנכאמנכל
מנלמנממנעסמנתקמס
מסבמסולמסימסנמסקר
מסשמסתבמעמעדמעה
מעועמעופמעכקמעלדמעלע
מעממעפימעפשמעצמער
מעשמעשטמעתמפמפאט
מפאימפארמפאתמפגשמפדל
מפחימפחשמפטמפטיהמפכל
מפלגמפםמפמרמפצמפצר
מפקץמצמצבמצבהמצהבע
מצחמצלמצלחמצפעמק
מקאממקבמקגמקהנרמקוא
מקחרמקטמקימקכמקל
מקלפמקלרמקלשמקממקמנר
מקמשמקמשרמקשמקשלרמקשנר
מקתמרמרמרןמרנטמרעה
מרפדמרצמרתחמשמשאז
משאכמשבקמשהבמשהבטמשהד
משהחמשוהמשטמשלמשלב
משנמשעמשפמשצמשק
משקוץמשקשמששמשתפמת
מתחמתימתנמתנאמתנס
מתפמתקמתשנ"אנ.ק.ו.ד.
נאנאטונאירנבנבגם
נבגמנבזנגהפנגהשנגמחון
נגמשנגמשוטנדנדברנדלן
נדןנהבנהינהיםנהימ
נובנודנוהנוכנוע
נועלנועםנזנחנחל
נחרנטנטלנטלפנטן
ניניליניעניעזנך
נכנלנלאנלבענלבעה
נלמנלןנלענדנמנמנ
נמרנננענפאנפקמ
נצנצבנצלשנצמנקחל
נקלנרנרונרינריר
נרןנרנחינשבנשגזנשח
נשצנתבגנתהמנתצסא
סאלסבסבאאסבלסג
סגלסגםסגןסגרסגש
סדסדאסדגסדכסדפ
סהסהכסהנסהעסוכס
סוססופסופשסושסח
סחחסחיסטסטאסטוץ
סטילסיבטסיבםסיושסיל
סכוםסכמשסכססלסלד
סלשסמסמבסמבססמגד
סמחסמחטסמטסמלסמנכל
סמסולסמפסמקסמרסמש
סמתחסנצססססלספהק
ספיסצרסקסקאסקלקלפ
סרןסרספסרענסתסתח
סתםעאעאכועאכוכעב
עבלעבםעגעדעדמ
עדשעהעהחעהפעהק
עהשעוביעוגעודעוה
עוהבעוהזעוהרעוה״זעוס
עושעזעזהעזנעח
עחהבעטהקעיעיהקעיוהכ
עיוכעיושעיזעיישעימוג
עיסעיתעכעכדעכום
עכזעכלעכפעכצשתעכתד
עלהעליהעללעלעעמ
עמברעמהעמושעמיעמש
ענענאעננעסעע
עעאעפעפיעפלעפר
עקהשערערהערהשערח
ערשערשקעשעשיתעשמ
עשקעתףפאפאגיפאי
פגזפדפדחפדםפדרא
פהפפוהדפוםפומפומה
פועצפושפזחפזםפזמ
פזצטאפזקפחפחעפחפ
פטפיפיפאפיקאפירשי
פכמפלאפלבםפלדפלהק
פלחהןפלחודפלחיקפליםפלם
פלמחפלמספלנטפלסרפלרן
פלתדפמפמגש …פמזפמח
פנפנמצפסדפספסיםפסר
פסתםפעפעהקפעויפפדמ
פצמפצמטפצמרפצןפצר
פקפקדמפקואמפקלפקלש
פקמפקמזפקמצפקנפקנז
פקסולפקערפקץפקרפקש
פרפראפרדספרוספרופ'
פרחפרמגפרצפרקאפש
פשטרפשרפתפתחצא
צאפצבצבגצבדצבור
צביצדכצדלצהלצהר
צזצצחמציחציםציסע
צלצלשצמבחצמבחשצמה
צמטצמידצמיחהצנףצע
צעגצעתצפאמצפאפצפה
צצזצצצצצרצתתקא
קאבקאגקבקבאקבה
קבודקבטקבמקבןקבס
קברקבר ר…קבשקבתצקג
קגבקדאקדםקדצקה
קהדקהנרקהץקהתקו
קוהרקוחקוטקוטשקופג
קופחקורחקושקזקחר
קחשרקיילקילקירהקל
קלבקלבמקלגקלחקליה
קמקמאקמבדקמבצקמג
קמטקמלקמלרקמנרקמצר
קמקקמרקמרשהלורלקמשקנמ
קסקסדקסלרקסלשקסש
קעםקעתקפאפקפהקפה תה
קפטקפלדקפפקפרקצ
קצהחקצשועקקקקלקקצ
קרובץקרנשקרע שטןקרפקרפר
קשקשאקשבקשועקשז
קשיקשלקשלאקשלחקשלפ
קשלרקשמקשןקשנרקשס
קשרגקשררקתחקתמרקתק
רר'ראראבדראבע
ראהמראלראלצראמראש
ראשלצרבארבוהקוהטרבטרבי
רבצרבצררבשערבתרג
רגברדבזרדצרדקרה
רהגרהירהמרהנרהע
רהקרהררהשרורוהמ
רווהפרוחרוכרומרומט
רוסררזהרזלרזררח
רחורחטרחלרחקרטר
ריריאלריבאריבזריבל
ריבשריהלריטבאריףריצבא
רכארלרלבגרלץרלש
רמרמארמבםרמבןרמבש
רמדרמהשרמזרמחרמחל
רמטרמטכלרמכארמקרמרז
רמשרמשלקרןרנרנא
רנאזרנגרנצרנקרנר
רסברסגרסלרסםרסן
רספרסררערעארעבא
רעלרעםרעןרעפרפ
רפאלרפושרפירפקרצ
רצברצררקחרקםרקמ
רקקררנטרשרשבארשבג
רשבירשבלרשבםרשבןרשבץ
רשגדרשטרשירשכבהרשכבהג
רשלרשמבארשצרשקרשר
רשתרתרתחרתלמשא
שאלדשבשבבשבדשבה
שבהגשבושבוזשבחשבי
שבכשבלרשבןשבסשבעפ
שבצקשבקשבתשגשד
שד'שדישדלשדרשהו
שהי פהישהיפהישהלשהמשהש
שהשרשואתשובשובביםשובבים תת
שוהששוזלשוטשוכטשוכטס
שומשועשועלשורשות
שותששזשזלשזרשח
שחזשחלשחםשחמשחנש
שחעשחרשטשטבשטג
שטדשטחשטלבשטלןשטלפ
שטלקשטןשטףשטקשי
שילושיקשירשךשכ
שכאשכדשכחשכלשכמה
שכעשכפץשכפצשלשלג
שלהשלחשלטאשליטאשליטאס
שלתשמשמאשמבשמבבז לבז
שמותשמחתשמטשמפשנהכ
שנהלשנטשנכשנלשנצ
שסשסהשסנשעשעז
שעחשעישענשעצשפ
שפדןשפצרשץשצשצם חנכל
שצמ חנכלשקשקלשקםשקמ
שקששרישרלשרלתשרפ
שרששששתשתחי'שתס
שתפשתקת''אתאתאגד
תאלתאלמגתארןתבתבדלא
תבלאתבלחטאתבןתגתג בצצת
תגבתגמנפתדתדאתדל
תהתהדתהימוןתהפתהש
תותובבאתודאתוהקתוז
תויטתוכדתולתומתומת
תוןתונתושתושבכתושבע
תושלבעתותתותבבאתזתח
תחצתחשתיתיבםתיבמ
תיקותכבץתכלתכמתל
תלאתלטאתלןתלקתמ
תמגתמיתמסתמעתמק
תמרתמתתנזתנךתנצ
תנצבהתסתסחתעתעא
תעבתעונתעיתעלתעס
תעצתעשתפתפאתפהד
תפואתפודתפוזתצאתצר
תקתקםתקמתקנתקע
תקשירתרומתריגתרםתרפט
תרשתרתתשתשבעפתשבר
תשיתשמשתשןתשנתשר
תשרקתשרתתשתתתתתלג

Know a good shorthand in the Hebrew jargon that we miss? Don't keep it to yourself!

Style:MLAChicagoAPA

"Hebrew." Abbreviations.com. STANDS4 LLC, 2016. Web. 27 May 2016. <http://www.abbreviations.com/acronyms/HEBREW/99999>.