Browse 2,276 acronyms and abbreviations related to Hebrew terminology:

AEAICHDSLTRH­ הוללאא
אאאאאאאבאאב ושבתאאגאאומ
אאזאאזלאאזןאאזנאאכ
אאלטאאמאאמוראאעאאעה
אבאב אב ואבאבדאבד דקקאבדק
אבדקקאבואבכאבלאבס
אבשאגאגויאגחאגלא
אגםאגמאגנאגסאגת
אדאדהאדכאחאדמוראדר
אדרעאדשאהבאהחרעאהמ
אהנאהסאהעאהקאהר
אוג'אוהחאוהעאוחאוכיר
אוםאוס'אופאופקאוק
אזאזהתאזולאיאזחעאזר
אזשאחאחביאחבץאחדשהט
אחדשטאחהצאחזאחזלאחי
אחכאחמאחמשאחצאחק
אטלאטלסאטןאיאיה
איהסאיהשאיושאיזאיל
אילתאימון דוצאינגאיצאישר
איתןאכאכאאכיראכמל
אכסאלאלחאלכאלם
אלמבאלמגאלף א…אלפאאלרם
אמאמבשאמוראמזאמחל
אמטאמיאמי מפאמילאמיר
אמלאמלחאמןאמסתאמץ
אמר מהשאמרלאמשאמתאנ
אנקתםאנשאסאסומאסט
אסיאסקאסתראעאעאמ
אעגאעהאעפאעפיכאעפכ
אעצאפהאפרןאצאצי
אצלאצמאקאקבואקג
אקלעאקמארארהבארהק
ארזלאריארןאשאשהד
אשלאשףאשצאתאתא
אתבשאתדאתלאתקאתרג
באבאאמורבאבדבאחבאחב
באעהחבארבבבבלתבג
בגהבגץבגתבדבדא
בדאחבדהבדהתבדטבדכ
בדלבדמבדעבדץבדצ
בדרכבדשבהבהבבהג
בהדבהחרבהכבהלבהלצ
בהמבהמדבהמקבהנבהע
בהרבהרבבהרירבובוקט
בזבזהזבזןבזנטבח
בחאבחגבחדרגבחקבטר
בטשביביאבידביהד
ביהדפביהחביהחרביהכביהכנ
ביהמביהמדביהמקביהמקשביהמש
ביהנביהסביהקביחביחר
ביכביכנבילבילאואבילו
בימבימדבימקבימשבימשפ
בינובינלביסביסלטביסלמכ
ביסלמשביסלשביסלתביסשביק
ביתרבכבכזבכלםבכלע
בכמבכמוהררבכמוהרשבכמרבכע
בכרבלבלאאומבלאאומרבלאאמו
בלאאמורבלאאמוררבלאאמרבלאהבלדח
בלהבלוךבלונבלונחבלח
בלינבללבלמסבלנבלנד
בלסבלעהבלעזבלעמבלתם
בלתקבמבמדרבמהשבמוהרר
במיבממבמפבמרבן חמו
בנבנדהבנהפבניבנע
בנקיבסדבסהכבסכבסמח
בעדבעהבעהבבעהדבעהמ
בעהמחבעזהבעזהיבעזהיתבעזהשי
בעחבעכבעמבעמחסבעמנ
בעסבעפבעשבעתבפ
בפהאבפנעבפעבצמבצת
בקבקנזבקתבברבראז
ברגכברדחברדשברהמברהן
ברזלברטבריהמבריטבריל
בריםברמברמץברנטברק
בררברשבשבשאבשאש
בשטבשטומבשטומצבשכמלובשעטומ
בשעטומצבשפבש״מבתמזגא
גאבדגאפגבגבנלגבנצ
גגגדנעגדסרגהצגואצבבא
גוח אדזטגורגזשגחטגחל
גחשגחשאגטיגיכקגיל
גכגלהעגלהתגלחץגליל
גלץגלצגמחגמחטגמרא
גן כתםגנגנחגניגע
גפהגפמגפתגצגר'
דאדאגדאחדארדבא
דבבהדבגדבהידבהימאדבהימב
דבידבלאדבעדברדג
דגחדגמדגמחדגקדה
דהאדהבדהידהכדהמ
דהמעהדהןדואלדודדוהמ
דוחדומצדוצדוקדור
דושדושהטדחדחבשדחור
דחשדיונסיםדכעדלדמ
דמוידמזדמחדמעדמפ
דמצדמקדמרדמשדן החזק
דנדנאדנגץדנגצדנח
דנמדנפדסדסלדעהק
דעמדעתדפאדפורדפחח
דפרדץדצדצגדצך
דצך ע…דצלדצמדצמעדצמק
דצמרדקדק"לדקלדקמ
דקמעדקמרדקסדרדרא
דראמדראפדרזלדשדשח
דשכדשתדתדתיםדתלש
דתרהאריהבעהבעהחהבעח
הבעלהבעלטהבעשטהגהגא
הגהצהגנקהגרהגראהדהנ
הדושהדקלההההבההד
ההנהצהואהוהכהוחסהול
הולפהועהכהועהלהועהמהוצלא
הוצלפהוצסהוקהורהושער
הושרהזהזיהחכהחלהט
החמהחפהחפקהטהי
הידהיהקהיוהיוהמשהיועמ
היועמשהיורהיזהילתהיצהט
היצהרהיתהכהכהגהכמ
הכנאהכנגהכשמהלביץהלוח
הללהמאהגהמגהמגע אשהמדא
המהאהמהדהמהלהמהרלהמוהד
המולהמזהתהמנחאהמצבהנהח
הנוהעהנזלהנלהנציבהס
הסבשהסהיהסהלהעוה״בהפ
הפוהמהפועצהפסדהצבלהצהבל
הצהרהצלהאהקהקבההראה
הראיההראשהראשזהרהגהרהח
הרהצהרהקהרהרהרהתהרוש
הרימהריףהרמאהררהשוהצ
השיהשיתהשיתשהשלההתוהע
התוהקהתומרואואגואכמל
ואלובלצגודוקודלודפחח
והםוהנלעדוזזוזפוחכא
וחקוילוימשוחויצא …ויצו
ויקרוישאקויתוכיובוכיוצב
ולהשיונעבטולךולתםונלוע
ועילועיעועכזורהורפ
ותקץזאזאזזאחזזבבם
זבלאזבםזבשזבשךזג
זהלזהקזוהקזונזוק
זזזחזחלםזחלמזי
זיעזיעאזכדזלזלהה
זללההזמבחזמלזמן נקטזמפ
זנזיזעקהזפזצוחלזצוקל
זצוקללהזצוקללההזצזזצלזצלהה
זצללההזקזקאזקגזקש
זרזרעיתזשזשלאגזשק
חאחאלחאחבדחבלזחבלז בזבז
חבלז …חגביחגדחגתחדוא
חדותחדכחדקחדרגחדש
חדתחהאחהכחהלליחהן
חהסחהפחהשחוחוא
חובחוברחובשחובתיםחוג
חוגדחודחוהמחוהמסחוהמפ
חוהסחוזחוחחולחולמ
חומחומגחומסחופחופל
חוקחושחזואחזלחזלש
חחחחיחחנחחעחחק
חטבחטבהחטהבחטיבחטמ
חטמרחטסחטעחטפחטק
חיחיברחידאחילחימ
חיקחירחישחכחכל
חלדחלכחלרעחלתחמ
חמאחמבחחמבחשחמדחמושד
חמלחממחמןחמסחמע
חמצחמשושחןחנחנב
חנגחנוכהחנךחנתרחסמבה
חעחפחפיחפיץחפן
חפקחפשחפששחצחק
חקבחקשחרגחרדלחרדלש
חרדסחרזחריטחריףחרך
חרלפחרמץחרמשחרפחרפק
חרקחשחשדחשוחשכל
חשלחשןחשץחתיחתם סופר
חתמחתתטאטבטבע
טגטוטוטודטומטופ'
טותטזטלחטלמטמ
טממטנישטנשטעהמטק
טקאטקקטרטרםטרצ
טרשטשטששטשת ס…י
י-םיאיאחבליאחהיאחס
יאלכיאעהיביבדלאיבדצ
יבליבלאיבלחיבלחאיבלט
יבלטאידידבציהיהב
יהואיהלםיהמיהריהשר
יוהדיוהכיוהלןיוחאייוט
יוכיוכקיוליולאיומהכ
יומהשיועכליועמיועמשיוצח
יוריושיחיחבליחבש
יחטיחליחמיחסיחצ
יחצאיחצןיחשיטיטב
ייוואייטבייכייצוייש
יישכיכילילגילע
ילקויילשילתםיםימ
ימאימהימהבימהמימוה
יממימערימרימשינט
יסיסביסמיעאיעג
יעוישיעחקיעל קגםיעמיצ
יצהריצויצריקאיקל
יקלריקנהזירירהירושתו
ירי דוצירןירפאירשיש
ישבץישוישיישעישר
יתשכאכאואכאטכאמ
כאמיכאסק…כבמכגכד
כדהאכדוהאכדמויכהגכו'
כוחכוחטכוככזכח
כחבכטכטבםכטמכטס
כטרכיכיובכיוצבכיוצח
כיחכירככככהנכל
כמכמדכמוהררכמוככמט
כמשכמשנכמשנתכמתכנ
כנהגכנזכניכנלכנלעד
כנלענדכנרכסכסתחכע
כפכפסכץכצלכק
כרכרעכשכשלחכשלפ
כשלפ …כתאכתבצכתוחטכתח
כתיכתרללאלאויט
לאילבלבבלבילבע
לגלדלהדםלהולהטב
להפלהרלולוזלוטם
לוץלזלזלילחילי
לילטלימליקושלישלישט
לכהפלכשלללמלמד
למדןלמהדלמהשלמוכזלמלמ
למסלנעללסהנלעלעוהב
לעוהזלעזלעינלעללענד
לעעלפגלפזלפידלפיז
לפנהסלפסהנלפקלצדלק
לקחלקילרמלשלשב לוטר
לשזלתמ'מאמאז
מאחזלמאיהמאמתמאפומב
מבדקמבומבלמבממבס
מבצמברמגמגאמגב
מגדמגכאמגלמגממגן
מגנאמגפמגרמדמדא
מדבמדהחמדהרמדחמדכ
מדלמדלדמדליהמדמחמדן
מדנמדסמדצמדרמה
מהדמהוררמהטמהממהר
מהרילמהרםמהרממהרשלמהרשק
מוגמודשמוהרמוהררמוח
מוכזמולמוממוסחמועהב
מופמופסמוצמוציוהכמוצש
מוצשקמוקמורמורקמוש
מזמז'מזאמזאהמזה
מזהתמזטמזימזכלמזלט
מזמזמזפמזקוםמזשמזת
מחמחאמחבשמחוהמחט
מחימחךמחלמחממחמד
מחסמחקמטמטבמטח
מטימטכלמטלמטממטק
מטתמטתאמימילהמיצב
מכמכאמכבימכהנםמכהנמ
מכםמכממכעמכשמכתז
מלמלאמלבמלביםמלג
מלדמלהעמלובןמלחמלחהע
מלחםמלטמלכרמללמלמ
מלמדמלמקמלמשמלרדמלשב
ממממאלממבממגממד
ממוסממיממלזממסממק
ממרממרםממתםמנבדמנבס
מנהחשמנהעסמנחמנחימנכא
מנכלמנלמנממנעסמנתק
מסמסבמסולמסימסנ
מסקרמסשמסתבמעמעד
מעהמעועמעופמעכקמעלד
מעלעמעממעפימעפשמעצ
מערמעשמעשטמעתמפ
מפאטמפאימפארמפאתמפגש
מפדלמפחימפחשמפטמפטיה
מפכלמפלגמפםמפמרמפצ
מפצרמפקץמצמצבמצבה
מצהבעמצחמצלמצלחמצפע
מקמקאממקבמקגמקהנר
מקואמקחרמקטמקימקכ
מקלמקלפמקלרמקלשמקמ
מקמנרמקמשמקמשרמקשמקשלר
מקשנרמקתמרמרמרןמרנט
מרעהמרפדמרצמרתחמש
משאזמשאכמשבקמשהבמשהבט
משהדמשהחמשוהמשטמשל
משלבמשנמשעמשפמשצ
משקמשקוץמשקשמששמשתפ
מתמתחמתימתנמתנא
מתנסמתפמתקמתשנ"א
נ.ק.ו.ד.נאנאטונאירנב
נבגםנבגמנבזנגהפנגהש
נגמחוןנגמשנגמשוטנדנדבר
נדלןנדןנהבנהינהים
נהימנובנודנוהנוכ
נוענועלנועםנזנח
נחלנחרנטנטלנטלפ
נטןניניליניעניעז
נךנכנלנלאנלבע
נלבעהנלמנלןנלענדנמ
נמננמרנננענפא
נפקמנצנצבנצלשנצמ
נקחלנקלנרנרונרי
נרירנרןנרנחינשבנשגז
נשחנשצנתבגנתהמנתצ
סאסאלסבסבאאסבל
סגסגלסגםסגןסגר
סגשסדסדאסדגסדכ
סדפסהסהכסהנסהע
סוכססוססופסופשסוש
סחסחחסחיסטסטא
סטוץסטילסיבטסיבםסיוש
סילסכוםסכמשסכססל
סלדסלשסמסמבסמבס
סמגדסמחסמחטסמטסמל
סמנכלסמסולסמפסמקסמר
סמשסמתחסנצססססל
ספהקספיסצרסקסקא
סקלקלפסרןסרספסרענסת
סתחסתםעאעאכועאכוכ
עבעבלעבםעגעד
עדמעדשעהעהחעהפ
עהקעהשעוביעוגעוד
עוהעוהבעוהזעוהרעוה״ז
עוסעושעזעזהעזנ
עחעחהבעטהקעיעיהק
עיוהכעיוכעיושעיזעייש
עימוגעיסעיתעכעכד
עכוםעכזעכלעכפעכצשת
עכתדעלהעליהעללעלע
עמעמברעמהעמושעמי
עמשענענאעננעס
עעעעאעפעפיעפל
עפרעקהשערערהערהש
ערחערשערשקעשעשית
עשמעשקעתףפאפאגי
פאיפגזפדפדחפדם
פדראפהפפוהדפוםפומ
פומהפועצפושפזחפזם
פזמפזצטאפזקפחפחע
פחפפטפיפיפאפיקא
פירשיפכמפלאפלבםפלד
פלהקפלחהןפלחודפלחיקפלים
פלםפלמחפלמספלנטפלסר
פלרןפלתדפמפמגש …פמז
פמחפנפנמצפסדפספסים
פסרפסתםפעפעהקפעוי
פפדמפצמפצמטפצמרפצן
פצרפקפקדמפקואמפקל
פקלשפקמפקמזפקמצפקנ
פקנזפקסולפקערפקץפקר
פקשפרפראפרדספרוס
פרופ'פרחפרמגפרצפרקא
פשפשטרפשרפתפתח
צאצאפצבצבגצבד
צבורצביצדכצדלצהל
צהרצזצצחמציחצים
ציסעצלצלשצמבחצמבחש
צמהצמטצמידצמיחהצנף
צעצעגצעתצפאמצפאפ
צפהצצזצצצצצרצתת
קאקאבקאגקבקבא
קבהקבודקבטקבמקבן
קבסקברקבר ר…קבשקבתצ
קגקגבקדאקדםקדצ
קהקהדקהנרקהץקהת
קוקוהרקוחקוטקוטש
קופגקופחקורחקושקז
קחרקחשרקיילקילקירה
קלקלבקלבמקלגקלח
קליהקמקמאקמבדקמבצ
קמגקמטקמלקמלרקמנר
קמצרקמקקמרקמרשהלורלקמש
קנמקסקסדקסלרקסלש
קסשקעםקעתקפאפקפה
קפה תהקפטקפלדקפפקפר
קצקצהחקצשועקקקקל
קקצקרובץקרנשקרע שטןקרפ
קרפרקשקשאקשבקשוע
קשזקשיקשלקשלאקשלח
קשלפקשלרקשמקשןקשנר
קשסקשרגקשררקתחקתמר
קתקרר'ראראבד
ראבעראהמראלראלצראמ
ראשראשלצרבארבוהקוהטרבט
רבירבצרבצררבשערבת
רגרגברדבזרדצרדק
רהרהגרהירהמרהנ
רהערהקרהררהשרו
רוהמרווהפרוחרוכרומ
רומטרוסררזהרזלרזר
רחרחורחטרחלרחק
רטרריריאלריבאריבז
ריבלריבשריהלריטבאריף
ריצבארכארלרלבגרלץ
רלשרמרמארמבםרמבן
רמבשרמדרמהשרמזרמח
רמחלרמטרמטכלרמכארמק
רמרזרמשרמשלקרןרנ
רנארנאזרנגרנצרנק
רנררסברסגרסלרסם
רסןרספרסררערעא
רעבארעלרעםרעןרעפ
רפרפאלרפושרפירפק
רצרצברצררקחרקם
רקמרקקררנטרשרשבא
רשבגרשבירשבלרשבםרשבן
רשבץרשגדרשטרשירשכבה
רשכבהגרשלרשמבארשצרשק
רשררשתרתרתחרתלמ
שאשאלדשבשבבשבד
שבהשבהגשבושבוזשבח
שבישבכשבלרשבןשבס
שבעפשבצקשבקשבתשג
שדשד'שדישדלשדר
שהושהי פהישהיפהישהלשהמ
שהששהשרשואתשובשובבים
שובבים תתשוהששוזלשוטשוכט
שוכטסשומשועשועלשור
שותשותששזשזלשזר
שחשחזשחלשחםשחמ
שחנששחעשחרשטשטב
שטגשטדשטחשטלבשטלן
שטלפשטלקשטןשטףשטק
שישילושיקשירשך
שכשכאשכדשכחשכל
שכמהשכעשכפץשכפצשל
שלגשלהשלחשלטאשליטא
שליטאסשלתשמשמאשמב
שמבבז לבזשמותשמחתשמטשמפ
שנהכשנהלשנטשנכשנל
שנצשסשסהשסנשע
שעזשעחשעישענשעצ
שפשפדןשפצרשץשצ
שצם חנכלשצמ חנכלשקשקלשקם
שקמשקששרישרלשרלת
שרפשרששששתשתחי'
שתסשתפשתקת''אתא
תאגדתאלתאלמגתארןתב
תבדלאתבלאתבלחטאתבןתג
תג בצצתתגבתגמנפתדתדא
תדלתהתהדתהימוןתהפ
תהשתותובבאתודאתוהק
תוזתויטתוכדתולתומ
תומתתוןתונתושתושבכ
תושבעתושלבעתותתותבבאתז
תחתחצתחשתיתיבם
תיבמתיקותכבץתכלתכמ
תלתלאתלטאתלןתלק
תמתמגתמיתמסתמע
תמקתמרתמתתנזתנך
תנצתנצבהתסתסחתע
תעאתעבתעונתעיתעל
תעסתעצתעשתפתפא
תפהדתפואתפודתפוזתצא
תצרתקתקםתקמתקנ
תקעתקשירתרומתריגתרם
תרפטתרשתרתתשתשבעפ
תשברתשיתשמשתשןתשנ
תשרתשרקתשרתתשתתת
תתלג    

Know a good shorthand in the Hebrew jargon that we miss? Don't keep it to yourself!

Style:MLAChicagoAPA

"Hebrew." Abbreviations.com. STANDS4 LLC, 2016. Web. 27 Jun 2016. <http://www.abbreviations.com/acronyms/HEBREW/99999>.