International » Hebrew

Browse 2,263 acronyms and abbreviations related to Hebrew:

APS­ הוללאאאאאאאאאב
אאב ושבתאאגאאומאאזאאזל
אאזןאאזנאאכאאלטאאמ
אאמוראאעאאעהאבאב אב ואב
אבדאבד דקקאבדקאבדקקאבו
אבכאבסאבשאגאגוי
אגחאגלאאגםאגמאגנ
אגסאגתאדאדהאדמור
אדראדרעאדשאהבאהחרע
אהמאהנאהסאהעאהק
אהראוג'אוהחאוהעאוח
אוכיראוםאוס'אופאופק
אוקאזאזהתאזולאיאזחע
אזראחאחביאחדשטאחהצ
אחזאחזלאחיאחכאחמ
אחמשאחצאחקאטלאטלס
אטןאיאיהאיהסאיהש
איושאיזאילאילתאימון דוצ
אינגאיצאישראיתןאכ
אכאאכיראכמלאכסאל
אלחאלכאלםאלמבאלמג
אלף א…אלפאאלרםאמאמבש
אמוראמזאמחלאמטאמי
אמי מפאמילאמיראמלאמלח
אמןאמסתאמץאמר מהשאמרל
אמשאמתאנאנקתםאנש
אסאסומאסטאסיאסק
אסתראעאעאמאעגאעה
אעפאעפיכאעפכאעצאפה
אפרןאצאציאצלאצמ
אקאקבואקגאקלעאקמ
ארארהבארהקארזלארי
ארןאשאשהדאשלאשף
אשצאתאתאאתבשאתד
אתלאתקאתרגבאבאאמור
באבדבאחבאחבבאעהחבאר
בבבבלתבגבגהבגץ
בגתבדבדאבדאחבדה
בדהתבדטבדכבדלבדמ
בדעבדץבדצבדרכבדש
בהבהבבהגבהדבהחר
בהכבהלבהלצבהמבהמד
בהמקבהנבהעבהרבהרב
בהרירבובוקטבזבזהז
בזןבזנטבחבחאבחג
בחדרגבחקבטרבטשבי
ביאבידביהדביהדפביהח
ביהחרביהכביהכנביהמביהמד
ביהמקביהמקשביהמשביהנביהס
ביהקביחביחרביכביכנ
בילבילאואבילובימבימד
בימקבימשבימשפבינובינל
ביסביסלטביסלמכביסלמשביסלש
ביסלתביסשביקביתרבכ
בכזבכלםבכלעבכמבכמוהרר
בכמוהרשבכמרבכעבכרבל
בלאאומבלאאומרבלאאמובלאאמורבלאאמורר
בלאאמרבלאהבלדחבלהבלוך
בלונבלונחבלחבלינבלל
בלמסבלנבלנדבלסבלעה
בלעזבלעמבלתםבלתקבמ
במדרבמהשבמוהררבמיבממ
במפבמרבן חמובנבנדה
בנהפבניבנעבנקיבסד
בסהכבסכבסמחבעדבעה
בעהבבעהדבעהמבעהמחבעזה
בעזהיבעזהיתבעזהשיבעחבעכ
בעמבעמחסבעמנבעסבעפ
בעשבעתבפבפהאבפנע
בפעבצמבצתבקבקנז
בקתבברבראזברגכברדח
ברדשברהמברהןברזלברט
בריהמבריטברילבריםברמ
ברמץברנטברקבררברש
בשבשאבשאשבשטבשטומ
בשטומצבשכמלובשעטומבשעטומצבשפ
בש״מבתמזגאגאבדגאפ
גבגבנלגבנצגגגדנע
גדסרגהצגואצבבאגוח אדזטגור
גזשגחטגחלגחשגחשא
גטיגיכקגילגכגלהע
גלהתגלחץגלילגלץגלצ
גמחגמחטגמראגן כתםגנ
גנחגניגעגפהגפמ
גפתגצגר'דאדאג
דאחדארדבאדבבהדבג
דבהידבהימאדבהימבדבידבלא
דבעדברדגדגחדגמ
דגמחדגקדהדהאדהב
דהידהכדהמדהמעהדהן
דואלדודדוהמדוחדומצ
דוצדוקדורדושדושהט
דחדחבשדחורדחשדיונסים
דכעדלדמדמוידמז
דמחדמעדמפדמצדמק
דמרדמשדן החזקדנדנא
דנגץדנגצדנחדנמדנפ
דסדסלדעהקדעמדעת
דפאדפורדפחחדפרדץ
דצדצגדצךדצך ע…דצל
דצמדצמעדצמקדצמרדק
דקלדקמדקמעדקמרדקס
דרדראדראמדראפדרזל
דשדשכדשתדתדתים
דתלשדתרהאריהבעהבעהח
הבעחהבעלהבעלטהבעשטהג
הגאהגהצהגנקהגרהגרא
הדהנהדושהדקלההההב
ההדההנהצהואהוהכהוחס
הולהולפהועהכהועהלהועהמ
הוצלאהוצלפהוצסהוקהור
הושערהושרהזהזיהחכ
החלהטהחמהחפהחפקהט
היהידהיהקהיוהיוהמש
היועמהיועמשהיורהיזהילת
היצהטהיצהרהיתהכהכהג
הכמהכנאהכנגהכשמהלביץ
הלוחהללהמאהגהמגהמגע אש
המדאהמהאהמהדהמהלהמהרל
המוהדהמולהמזהתהמנחאהמצב
הנהחהנוהעהנזלהנלהנציב
הסהסבשהסהיהסהלהעוה״ב
הפהפוהמהפועצהפסדהצבל
הצהבלהצהרהצלהאהקהקבה
הראההראיההראשהרהגהרהח
הרהצהרהקהרהרהרהתהרוש
הרימהריףהרמאהררהשוהצ
השיהשיתהשיתשהשלההתוהע
התוהקהתומרואואגואכמל
ואלובלצגודוקודלודפחח
והםוהנלעדוזזוזפוחכא
וחקוילוימשוחויצא …ויצו
ויקרוישאקויתוכיובוכיוצב
ולהשיונעבטולךולתםונלוע
ועילועיעועכזורהורפ
ותקץזאזאזזאחזזבבם
זבלאזבםזבשזבשךזג
זהלזהקזוהקזונזוק
זזזחזחלםזחלמזי
זיעזיעאזכדזלזלהה
זללההזמבחזמלזמן נקטזמפ
זנזיזעקהזפזצוחלזצוקל
זצוקללהזצוקללההזצזזצלזצלהה
זצללההזקזקאזקגזקש
זרזרעיתזשזשלאגזשק
חאחאלחאחבדחבלזחבלז בזבז
חבלז …חגביחגדחגתחדוא
חדותחדכחדקחדרגחדש
חדתחהאחהכחהלליחהן
חהסחהפחהשחוחוא
חובחוברחובשחובתיםחוג
חוגדחודחוהמחוהמסחוהמפ
חוהסחוזחוחחולחולמ
חומחומגחומסחופחופל
חוקחושחזואחזלחזלש
חחחחיחחנחחעחחק
חטבחטבהחטהבחטיבחטמ
חטמרחטסחטעחטפחטק
חיחיברחידאחילחימ
חיקחירחישחכחכל
חלדחלכחלרעחלתחמ
חמאחמבחחמבחשחמדחמושד
חמלחממחמןחמסחמע
חמצחמשושחןחנחנב
חנגחנוכהחנךחנתרחסמבה
חעחפחפיחפיץחפן
חפקחפשחפששחצחק
חקבחקשחרגחרדלחרדלש
חרדסחרזחריטחריףחרך
חרלפחרמץחרמשחרפחרפק
חרקחשחשדחשוחשכל
חשלחשןחשץחתיחתם סופר
חתמחתתטאטבטבע
טגטוטוטודטומטופ'
טותטזטלחטלמטמ
טממטנישטנשטעהמטק
טקאטקקטרטרםטרצ
טרשטשטששטשת ס…י
י-םיאיאחבליאחהיאחס
יאלכיאעהיביבדלאיבדצ
יבליבלאיבלחיבלחאיבלט
יבלטאידידבציהיהב
יהואיהלםיהמיהריהשר
יוהדיוהכיוהלןיוחאייוט
יוכיוכקיוליולאיומהכ
יומהשיועכליועמיועמשיוצח
יוריושיחיחבליחבש
יחטיחליחמיחסיחצ
יחצאיחצןיחשיטיטב
ייוואייטבייכייצוייש
יישכיכילילגילע
ילקויילשילתםיםימ
ימאימהימהבימהמימוה
יממימערימרימשינט
יסיסביסמיעאיעג
יעוישיעחקיעל קגםיעמיצ
יצהריצויצריקאיקל
יקלריקנהזירירהירושתו
ירי דוצירןירפאירשיש
ישבץישוישיישעישר
יתשכאכאואכאטכאמ
כאסק…כבמכגכדכדהא
כדוהאכדמויכהגכו'כוח
כוחטכוככזכחכחב
כטכטבםכטמכטסכטר
כיכיובכיוצבכיוצחכיח
כירככככהנכלכמ
כמדכמוהררכמוככמטכמש
כמשנכמשנתכמתכנכנהג
כנזכניכנלכנלעדכנלענד
כנרכסכסתחכעכפ
כפסכץכצלכקכר
כרעכשכשלחכשלפכשלפ …
כתאכתבצכתוחטכתחכתי
כתרללאלאויטלאי
לבלבבלבילבעלג
לדלהדםלהולהטבלהפ
להרלולוזלוטםלוץ
לזלזלילחילילילט
לימליקושלישלישטלכהפ
לכשלללמלמדלמדן
למהדלמהשלמוכזלמלמלמס
לנעללסהנלעלעוהבלעוהז
לעזלעינלעללענדלעע
לפגלפזלפידלפיזלפנהס
לפסהנלפקלצדלקלקח
לקילרמלשלשב לוטרלשז
לתמ'מאמאזמאחזל
מאיהמאמתמאפומבמבדק
מבומבלמבממבסמבצ
מברמגמגאמגבמגד
מגכאמגלמגממגןמגנא
מגפמגרמדמדאמדב
מדהחמדהרמדחמדכמדל
מדלדמדליהמדמחמדןמדנ
מדסמדצמדרמהמהד
מהוררמהטמהממהרמהריל
מהרםמהרממהרשלמהרשקמוג
מודשמוהרמוהררמוחמוכז
מולמוממוסחמועהבמופ
מופסמוצמוציוהכמוצשמוצשק
מוקמורמורקמושמז
מז'מזאמזאהמזהמזהת
מזטמזימזכלמזלטמזמז
מזפמזקוםמזשמזתמח
מחאמחבשמחוהמחטמחי
מחךמחלמחממחמדמחס
מחקמטמטבמטחמטי
מטכלמטלמטממטקמטת
מטתאמימילהמיצבמכ
מכאמכבימכהנםמכהנממכם
מכממכעמכשמכתזמל
מלאמלבמלביםמלגמלד
מלהעמלובןמלחמלחהעמלחם
מלטמלכרמללמלממלמד
מלמקמלמשמלרדמלשבממ
ממאלממבממגממדממוס
ממיממלזממסממקממר
ממרםממתםמנבדמנבסמנהחש
מנהעסמנחמנחימנכאמנכל
מנלמנממנעסמנתקמס
מסבמסולמסימסנמסקר
מסשמסתבמעמעדמעה
מעועמעופמעכקמעלדמעלע
מעממעפימעפשמעצמער
מעשמעשטמעתמפמפאט
מפאימפארמפאתמפגשמפדל
מפחימפחשמפטמפטיהמפכל
מפלגמפםמפמרמפצמפצר
מפקץמצמצבמצבהמצהבע
מצחמצלמצלחמצפעמק
מקאממקבמקגמקהנרמקוא
מקחרמקטמקימקכמקל
מקלפמקלרמקלשמקממקמנר
מקמשמקמשרמקשמקשלרמקשנר
מקתמרמרמרןמרנטמרעה
מרפדמרצמרתחמשמשאז
משאכמשבקמשהבמשהבטמשהד
משהחמשוהמשטמשלמשלב
משנמשעמשפמשצמשק
משקוץמשקשמששמשתפמת
מתחמתימתנמתנאמתנס
מתפמתקמתשנ.ק.ו.ד.נא
נאטונאירנבנבגםנבגמ
נבזנגהפנגהשנגמחוןנגמש
נגמשוטנדנדברנדלןנדן
נהבנהינהיםנהימנוב
נודנוהנוכנוענועל
נועםנזנחנחלנחר
נטנטלנטלפנטןני
ניליניעניעזנךנכ
נלנלאנלבענלבעהנלמ
נלןנלענדנמנמננמר
נננענפאנפקמנצ
נצבנצלשנצמנקחלנקל
נרנרונרינרירנרן
נרנחינשבנשגזנשחנשצ
נתבגנתהמנתצסאסאל
סבסבאאסבלסגסגל
סגםסגןסגרסגשסד
סדאסדגסדכסדפסה
סהכסהנסהעסוכססוס
סופסופשסושסחסחח
סחיסטסטאסטוץסטיל
סיבטסיבםסיושסילסכום
סכמשסכססלסלדסלש
סמסמבסמבססמגדסמח
סמחטסמטסמלסמנכלסמסול
סמפסמקסמרסמשסמתח
סנצססססלספהקספי
סצרסקסקאסקלקלפסרן
סרספסרענסתסתחסתם
עאעאכועאכוכעבעבל
עבםעגעדעדמעדש
עהעהחעהפעהקעהש
עוביעוגעודעוהעוהב
עוהזעוהרעוה״זעוסעוש
עזעזהעזנעחעחהב
עטהקעיעיהקעיוהכעיוכ
עיושעיזעיישעימוגעיס
עיתעכעכדעכוםעכז
עכלעכפעכצשתעכתדעלה
עליהעללעלעעמעמבר
עמהעמושעמיעמשענ
ענאעננעסעעעעא
עפעפיעפלעפרעקהש
ערערהערהשערחערש
ערשקעשעשיתעשמעשק
עתףפאפאגיפאיפגז
פדפדחפדםפדראפהפ
פוהדפוםפומפומהפועצ
פושפזחפזםפזמפזצטא
פזקפחפחעפחפפט
פיפיפאפיקאפירשיפכמ
פלאפלבםפלדפלהקפלחהן
פלחודפלחיקפליםפלםפלמח
פלמספלנטפלסרפלרןפלתד
פמפמגש …פמזפמחפנ
פנמצפסדפספסיםפסרפסתם
פעפעהקפעויפפדמפצמ
פצמטפצמרפצןפצרפק
פקדמפקואמפקלפקלשפקמ
פקמזפקמצפקנפקנזפקסול
פקערפקץפקרפקשפר
פראפרדספרוספרופ'פרח
פרמגפרצפרקאפשפשטר
פשרפתפתחצאצאפ
צבצבגצבדצבורצבי
צדכצדלצהלצהרצזצ
צחמציחציםציסעצל
צלשצמבחצמבחשצמהצמט
צמידצמיחהצנףצעצעג
צעתצפאמצפאפצפהצצז
צצצצצרצתתקאקאב
קאגקבקבאקבהקבוד
קבטקבמקבןקבסקבר
קבר ר…קבשקבתצקגקגב
קדאקדםקדצקהקהד
קהנרקהץקהתקוקוהר
קוחקוטקוטשקופגקופח
קורחקושקזקחרקחשר
קיילקילקירהקלקלב
קלבמקלגקלחקליהקמ
קמאקמבדקמבצקמגקמט
קמלקמלרקמנרקמצרקמק
קמרקמרשהלורלקמשקנמקס
קסדקסלרקסלשקסשקעם
קעתקפאפקפהקפה תהקפט
קפלדקפפקפרקצקצהח
קצשועקקקקלקקצקרובץ
קרנשקרע שטןקרפקרפרקש
קשאקשבקשועקשזקשי
קשלקשלאקשלחקשלפקשלר
קשמקשןקשנרקשסקשרג
קשררקתחקתמרקתקר
ר'ראראבדראבעראהמ
ראלראלצראמראשראשלצ
רבארבוהקוהטרבטרבירבצ
רבצררבשערבתרגרגב
רדבזרדצרדקרהרהג
רהירהמרהנרהערהק
רהררהשרורוהמרווהפ
רוחרוכרומרומטרוסר
רזהרזלרזררחרחו
רחטרחלרחקרטררי
ריאלריבאריבזריבלריבש
ריהלריטבאריףריצבארכא
רלרלבגרלץרלשרמ
רמארמבםרמבןרמבשרמד
רמהשרמזרמחרמחלרמט
רמטכלרמכארמקרמרזרמש
רמשלקרןרנרנארנאז
רנגרנצרנקרנררסב
רסגרסלרסםרסןרספ
רסררערעארעבארעל
רעםרעןרעפרפרפאל
רפושרפירפקרצרצב
רצררקחרקםרקמרקק
ררנטרשרשבארשבגרשבי
רשבלרשבםרשבןרשבץרשגד
רשטרשירשכבהרשכבהגרשל
רשמבארשצרשקרשררשת
רתרתחרתלמשאשאלד
שבשבבשבדשבהשבהג
שבושבוזשבחשבישבכ
שבלרשבןשבסשבעפשבצק
שבקשבתשגשדשד'
שדישדלשדרשהושהי פהי
שהיפהישהלשהמשהששהשר
שואתשובשובביםשובבים תתשוהש
שוזלשוטשוכטשוכטסשומ
שועשועלשורשותשותש
שזשזלשזרשחשחז
שחלשחםשחמשחנששחע
שחרשטשטבשטגשטד
שטחשטלבשטלןשטלפשטלק
שטןשטףשטקשישילו
שיקשירשךשכשכא
שכדשכחשכלשכמהשכע
שכפץשכפצשלשלגשלה
שלחשלטאשליטאשליטאסשלת
שמשמאשמבשמבבז לבזשמות
שמחתשמטשמפשנהכשנהל
שנטשנכשנלשנצשס
שסהשסנשעשעזשעח
שעישענשעצשפשפדן
שפצרשץשצשצם חנכלשצמ חנכל
שקשקלשקםשקמשקש
שרישרלשרלתשרפשרש
שששתשתחי'שתסשתפ
שתקת''אתאתאגדתאל
תאלמגתארןתבתבדלאתבלא
תבלחטאתבןתגתג בצצתתגמנפ
תדתדאתדלתהתהד
תהימוןתהפתהשתותובבא
תודאתוהקתוזתויטתוכד
תולתומתומתתוןתונ
תושתושבכתושבעתושלבעתות
תותבבאתזתחתחצתחש
תיתיבםתיבמתיקותכבץ
תכלתכמתלתלאתלטא
תלןתלקתמתמגתמי
תמסתמעתמקתמרתמת
תנזתנךתנצתנצבהתס
תסחתעתעאתעבתעונ
תעיתעלתעסתעצתעש
תפתפאתפהדתפואתפוד
תפוזתצאתצרתקתקם
תקמתקנתקעתקשירתרומ
תריגתרםתרפטתרשתרת
תשתשבעפתשברתשיתשמש
תשןתשנתשרתשרקתשרת
תשתתתתתלג  

Know a good shorthand in the Hebrew jargon that we miss? Don't keep it to yourself!


The Web's Largest Resource for

Acronyms & Abbreviations


A Member Of The STANDS4 Network