International »

Hebrew Abbreviations

Browse 2,281 acronyms and abbreviations related to the Hebrew terminology and jargon.

AEAICHDSHDCHUCPLIHA
LTRHSPHA­ הוללאאאאאאא
אאבאאב ושבתאאגאאומאאז
אאזלאאזןאאזנאאכאאלט
אאמאאמוראאעאאעהאב
אב אב ואבאבדאבד דקקאבדקאבדקק
אבואבכאבלאבסאבש
אגאגויאגחאגלאאגם
אגמאגנאגסאגתאד
אדהאדכאחאדמוראדראדרע
אדשאהבאהחרעאהמאהנ
אהסאהעאהקאהראוג'
אוהחאוהעאוחאוכיראום
אוס'אופאופקאוקאז
אזהתאזולאיאזחעאזראזש
אחאחביאחבץאחדשהטאחדשט
אחהצאחזאחזלאחיאחכ
אחמאחמשאחצאחקאטל
אטלסאטןאיאיהאיהס
איהשאיושאיזאילאילת
אימון דוצאינגאיצאישראיתן
אכאכאאכיראכמלאכס
אלאלחאלכאלםאלמב
אלמגאלף א…אלפאאלרםאמ
אמבשאמוראמזאמחלאמט
אמיאמי מפאמילאמיראמל
אמלחאמןאמסתאמץאמר מהש
אמרלאמשאמתאנאנקתם
אנשאסאסומאסטאסי
אסקאסתראעאעאמאעג
אעהאעפאעפיכאעפכאעצ
אפהאפרןאצאציאצל
אצמאקאקבואקגאקלע
אקמארארהבארהקארזל
אריארןאשאשהדאשל
אשףאשצאתאתאאתבש
אתדאתלאתקאתרגבא
באאמורבאבדבאחבאחבבאעהח
בארבבבבלתבגבגה
בגץבגתבדבדאבדאח
בדהבדהתבדטבדכבדל
בדמבדעבדץבדצבדרכ
בדשבהבהבבהגבהד
בהחרבהכבהלבהלצבהמ
בהמדבהמקבהנבהעבהר
בהרבבהרירבובוקטבז
בזהזבזןבזנטבחבחא
בחגבחדרגבחקבטרבטש
ביביאבידביהדביהדפ
ביהחביהחרביהכביהכנביהמ
ביהמדביהמקביהמקשביהמשביהנ
ביהסביהקביחביחרביכ
ביכנבילבילאואבילובימ
בימדבימקבימשבימשפבינו
בינלביסביסלטביסלמכביסלמש
ביסלשביסלתביסשביקביתר
בכבכזבכלםבכלעבכמ
בכמוהררבכמוהרשבכמרבכעבכר
בלבלאאומבלאאומרבלאאמובלאאמור
בלאאמוררבלאאמרבלאהבלדחבלה
בלוךבלונבלונחבלחבלינ
בללבלמסבלנבלנדבלס
בלעהבלעזבלעמבלתםבלתק
במבמדרבמהשבמוהררבמי
בממבמפבמרבן חמובנ
בנדהבנהפבניבנעבנקי
בסדבסהכבסכבסמחבעד
בעהבעהבבעהדבעהמבעהמח
בעזהבעזהיבעזהיתבעזהשיבעח
בעכבעמבעמחסבעמנבעס
בעפבעשבעתבפבפהא
בפנעבפעבצמבצתבק
בקנזבקתבברבראזברגכ
ברדחברדשברהמברהןברזל
ברטבריהמבריטברילברים
ברמברמץברנטברקברר
ברשבשבשאבשאשבשט
בשטומבשטומצבשכמלובשעטומבשעטומצ
בשפבש״מבתמזגאגאבד
גאפגבגבנלגבנצגג
גדנעגדסרגהצגואצבבאגוח אדזט
גורגזשגחטגחלגחש
גחשאגטיגיכקגילגכ
גלהעגלהתגלחץגלילגלץ
גלצגמחגמחטגמראגן כתם
גנגנחגניגעגפה
גפמגפתגצגר'דא
דאגדאחדארדבאדבבה
דבגדבהידבהימאדבהימבדבי
דבלאדבעדברדגדגח
דגמדגמחדגקדהדהא
דהבדהידהכדהמדהמעה
דהןדואלדודדוהמדוח
דומצדוצדוקדורדוש
דושהטדחדחבשדחורדחש
דיונסיםדכעדלדמדמוי
דמזדמחדמעדמפדמצ
דמקדמרדמשדן החזקדנ
דנאדנגץדנגצדנחדנמ
דנפדסדסלדעהקדעמ
דעתדפאדפורדפחחדפר
דץדצדצגדצךדצך ע…
דצלדצמדצמעדצמקדצמר
דקדק"לדקלדקמדקמע
דקמרדקסדרדראדראמ
דראפדרזלדשדשחדשכ
דשתדתדתיםדתלשדתר
האריהבעהבעהחהבעחהבעל
הבעלטהבעשטהגהגאהגהצ
הגנקהגרהגראהדהנהדוש
הדקלההההבההדההנהצ
הואהוהכהוחסהולהולפ
הועהכהועהלהועהמהוצלאהוצלפ
הוצסהוקהורהושערהושר
הזהזיהחכהחלהטהחמ
החפהחפקהטהיהיד
היהקהיוהיוהמשהיועמהיועמש
היורהיזהילתהיצהטהיצהר
היתהכהכהגהכמהכנא
הכנגהכשמהלביץהלוחהלל
המאהגהמגהמגע אשהמדאהמדע"ר
המהאהמהדהמהלהמהרלהמוהד
המולהמזהתהמנחאהמצבהנהח
הנוהעהנזלהנלהנציבהס
הסבשהסהיהסהלהעוה״בהפ
הפוהמהפועצהפסדהצבלהצהבל
הצהרהצלהאהקהקבההראה
הראיההראשהראשזהרהגהרהח
הרהצהרהקהרהרהרהתהרוש
הרימהריףהרמאהררהשוהצ
השיהשיתהשיתשהשלההתוהע
התוהקהתומרואואגואכמל
ואלובלצגודוקודלודפחח
והםוהנלעדוזזוזפוחכא
וחקוילוימשוחויצא …ויצו
ויקרוישאקויתוכיובוכיוצב
ולהשיונעבטולךולתםונלוע
ועילועיעועכזורהורפ
ותקץזאזאזזאחזזבבם
זבלאזבםזבשזבשךזג
זהלזהקזוהקזונזוק
זזזחזחלםזחלמזי
זיעזיעאזכדזלזלהה
זללההזמבחזמלזמן נקטזמפ
זנזיזעקהזפזצוחלזצוקל
זצוקללהזצוקללההזצזזצלזצלהה
זצללההזקזקאזקגזקש
זרזרעיתזשזשלאגזשק
חאחאלחאחבדחבלזחבלז בזבז
חבלז …חגביחגדחגתחדוא
חדותחדכחדקחדרגחדש
חדתחהאחהכחהלליחהן
חהסחהפחהשחוחוא
חובחוברחובשחובתיםחוג
חוגדחודחוהמחוהמסחוהמפ
חוהסחוזחוחחולחולמ
חומחומגחומסחופחופל
חוקחושחזואחזלחזלש
חחחחיחחנחחעחחק
חטבחטבהחטהבחטיבחטמ
חטמרחטסחטעחטפחטק
חיחיברחידאחילחימ
חיקחירחישחכחכל
חלדחלכחלרעחלתחמ
חמאחמבחחמבחשחמדחמושד
חמלחממחמןחמסחמע
חמצחמשושחןחנחנב
חנגחנוכהחנךחנתרחסמבה
חעחפחפיחפיץחפן
חפקחפשחפששחצחק
חקבחקשחרגחרדלחרדלש
חרדסחרזחריטחריףחרך
חרלפחרמץחרמשחרפחרפק
חרקחשחשדחשוחשכל
חשלחשןחשץחתיחתם סופר
חתמחתתטאטבטבע
טגטוטוטודטומטופ'
טותטזטלחטלמטמ
טממטנישטנשטעהמטק
טקאטקקטרטרםטרצ
טרשטשטששטשת ס…י
י-םיאיאחבליאחהיאחס
יאלכיאעהיביבדלאיבדצ
יבליבלאיבלחיבלחאיבלט
יבלטאידידבציהיהב
יהואיהלםיהמיהריהשר
יוהדיוהכיוהלןיוחאייוט
יוכיוכקיוליולאיומהכ
יומהשיועכליועמיועמשיוצח
יוריושיחיחבליחבש
יחטיחליחמיחסיחצ
יחצאיחצןיחשיטיטב
ייוואייטבייכייצוייש
יישכיכילילגילע
ילקויילשילתםיםימ
ימאימהימהבימהמימוה
יממימערימרימשינט
יסיסביסמיעאיעג
יעוישיעחקיעל קגםיעמיצ
יצהריצויצריקאיקל
יקלריקנהזירירהירושתו
ירי דוצירןירפאירשיש
ישבץישוישיישעישר
יתשכאכאואכאטכאמ
כאמיכאסק…כבמכגכד
כדהאכדוהאכדמויכהגכו'
כוחכוחטכוככזכח
כחבכטכטבםכטמכטס
כטרכיכיובכיוצבכיוצח
כיחכירככככהנכל
כמכמדכמוהררכמוככמט
כמשכמשנכמשנתכמתכנ
כנהגכנזכניכנלכנלעד
כנלענדכנרכסכסתחכע
כפכפסכץכצלכק
כרכרעכשכשלחכשלפ
כשלפ …כתאכתבצכתוחטכתח
כתיכתרללאלאויט
לאילבלבבלבילבע
לגלדלהדםלהולהטב
להפלהרלולוזלוטם
לוץלזלזלילחילי
לילטלימליקושלישלישט
לכהפלכשלללמלמד
למדןלמהדלמהשלמוכזלמלמ
למסלנעללסהנלעלעוהב
לעוהזלעזלעינלעללענד
לעעלפגלפזלפידלפיז
לפנהסלפסהנלפקלצדלק
לקחלקילרמלשלשב לוטר
לשזלתמ'מאמאז
מאחזלמאיהמאמתמאפומב
מבדקמבומבלמבממבס
מבצמברמגמגאמגב
מגדמגכאמגלמגממגן
מגנאמגפמגרמדמדא
מדבמדהחמדהרמדחמדכ
מדלמדלדמדליהמדמחמדן
מדנמדסמדצמדרמה
מהדמהוררמהטמהממהר
מהרילמהרםמהרממהרשלמהרשק
מוגמודשמוהרמוהררמוח
מוכזמולמוממוסחמועהב
מופמופסמוצמוציוהכמוצש
מוצשקמוקמורמורקמוש
מזמז'מזאמזאהמזה
מזהתמזטמזימזכלמזלט
מזמזמזפמזקוםמזשמזת
מחמחאמחבשמחוהמחט
מחימחךמחלמחממחמד
מחסמחקמטמטבמטח
מטימטכלמטלמטממטק
מטתמטתאמימילהמיצב
מכמכאמכבימכהנםמכהנמ
מכםמכממכעמכשמכתז
מלמלאמלבמלביםמלג
מלדמלהעמלובןמלחמלחהע
מלחםמלטמלכרמללמלמ
מלמדמלמקמלמשמלרדמלשב
ממממאלממבממגממד
ממוסממיממלזממסממק
ממרממרםממתםמנבדמנבס
מנהחשמנהעסמנחמנחימנכא
מנכלמנלמנממנעסמנתק
מסמסבמסולמסימסנ
מסקרמסשמסתבמעמעד
מעהמעועמעופמעכקמעלד
מעלעמעממעפימעפשמעצ
מערמעשמעשטמעתמפ
מפאטמפאימפארמפאתמפגש
מפדלמפחימפחשמפטמפטיה
מפכלמפלגמפםמפמרמפצ
מפצרמפקץמצמצבמצבה
מצהבעמצחמצלמצלחמצפע
מקמקאממקבמקגמקהנר
מקואמקחרמקטמקימקכ
מקלמקלפמקלרמקלשמקמ
מקמנרמקמשמקמשרמקשמקשלר
מקשנרמקתמרמרמרןמרנט
מרעהמרפדמרצמרתחמש
משאזמשאכמשבקמשהבמשהבט
משהדמשהחמשוהמשטמשל
משלבמשנמשעמשפמשצ
משקמשקוץמשקשמששמשתפ
מתמתחמתימתנמתנא
מתנסמתפמתקמתשנ"א
נ.ק.ו.ד.נאנאטונאירנב
נבגםנבגמנבזנגהפנגהש
נגמחוןנגמשנגמשוטנדנדבר
נדלןנדןנהבנהינהים
נהימנובנודנוהנוכ
נוענועלנועםנזנח
נחלנחרנטנטלנטלפ
נטןניניליניעניעז
נךנכנלנלאנלבע
נלבעהנלמנלןנלענדנמ
נמננמרנננענפא
נפקמנצנצבנצלשנצמ
נקחלנקלנרנרונרי
נרירנרןנרנחינשבנשגז
נשחנשצנתבגנתהמנתצ
סאסאלסבסבאאסבל
סגסגלסגםסגןסגר
סגשסדסדאסדגסדכ
סדפסהסהכסהנסהע
סוכססוססופסופשסוש
סחסחחסחיסטסטא
סטוץסטילסיבטסיבםסיוש
סילסכוםסכמשסכססל
סלדסלשסמסמבסמבס
סמגדסמחסמחטסמטסמל
סמנכלסמסולסמפסמקסמר
סמשסמתחסנצססססל
ספהקספיסצרסקסקא
סקלקלפסרןסרספסרענסת
סתחסתםעאעאכועאכוכ
עבעבלעבםעגעד
עדמעדשעהעהחעהפ
עהקעהשעוביעוגעוד
עוהעוהבעוהזעוהרעוה״ז
עוסעושעזעזהעזנ
עחעחהבעטהקעיעיהק
עיוהכעיוכעיושעיזעייש
עימוגעיסעיתעכעכד
עכוםעכזעכלעכפעכצשת
עכתדעלהעליהעללעלע
עמעמברעמהעמושעמי
עמשענענאעננעס
עעעעאעפעפיעפל
עפרעקהשערערהערהש
ערחערשערשקעשעשית
עשמעשקעתףפאפאגי
פאיפגזפדפדחפדם
פדראפהפפוהדפוםפומ
פומהפועצפושפזחפזם
פזמפזצטאפזקפחפחע
פחפפטפיפיפאפיקא
פירשיפכמפלאפלבםפלד
פלהקפלחהןפלחודפלחיקפלים
פלםפלמחפלמספלנטפלסר
פלרןפלתדפמפמגש …פמז
פמחפנפנמצפסדפספסים
פסרפסתםפעפעהקפעוי
פפדמפצמפצמטפצמרפצן
פצרפקפקדמפקואמפקל
פקלשפקמפקמזפקמצפקנ
פקנזפקסולפקערפקץפקר
פקשפרפראפרדספרוס
פרופ'פרחפרמגפרצפרקא
פשפשטרפשרפתפתח
צאצאפצבצבגצבד
צבורצביצדכצדלצהל
צהרצזצצחמציחצים
ציסעצלצלשצמבחצמבחש
צמהצמטצמידצמיחהצנף
צעצעגצעתצפאמצפאפ
צפהצצזצצצצצרצתת
קאקאבקאגקבקבא
קבהקבודקבטקבמקבן
קבסקברקבר ר…קבשקבתצ
קגקגבקדאקדםקדצ
קהקהדקהנרקהץקהת
קוקוהרקוחקוטקוטש
קופגקופחקורחקושקז
קחרקחשרקיילקילקירה
קלקלבקלבמקלגקלח
קליהקמקמאקמבדקמבצ
קמגקמטקמלקמלרקמנר
קמצרקמקקמרקמרשהלורלקמש
קנמקסקסדקסלרקסלש
קסשקעםקעתקפאפקפה
קפה תהקפטקפלדקפפקפר
קצקצהחקצשועקקקקל
קקצקרובץקרנשקרע שטןקרפ
קרפרקשקשאקשבקשוע
קשזקשיקשלקשלאקשלח
קשלפקשלרקשמקשןקשנר
קשסקשרגקשררקתחקתמר
קתקרר'ראראבד
ראבעראהמראלראלצראמ
ראשראשלצרבארבוהקוהטרבט
רבירבצרבצררבשערבת
רגרגברדבזרדצרדק
רהרהגרהירהמרהנ
רהערהקרהררהשרו
רוהמרווהפרוחרוכרומ
רומטרוסררזהרזלרזר
רחרחורחטרחלרחק
רטרריריאלריבאריבז
ריבלריבשריהלריטבאריף
ריצבארכארלרלבגרלץ
רלשרמרמארמבםרמבן
רמבשרמדרמהשרמזרמח
רמחלרמטרמטכלרמכארמק
רמרזרמשרמשלקרןרנ
רנארנאזרנגרנצרנק
רנררסברסגרסלרסם
רסןרספרסררערעא
רעבארעלרעםרעןרעפ
רפרפאלרפושרפירפק
רצרצברצררקחרקם
רקמרקקררנטרשרשבא
רשבגרשבירשבלרשבםרשבן
רשבץרשגדרשטרשירשכבה
רשכבהגרשלרשמבארשצרשק
רשררשתרתרתחרתלמ
שאשאלדשבשבבשבד
שבהשבהגשבושבוזשבח
שבישבכשבלרשבןשבס
שבעפשבצקשבקשבתשג
שדשד'שדישדלשדר
שהושהי פהישהיפהישהלשהמ
שהששהשרשואתשובשובבים
שובבים תתשוהששוזלשוטשוכט
שוכטסשומשועשועלשור
שותשותששזשזלשזר
שחשחזשחלשחםשחמ
שחנששחעשחרשטשטב
שטגשטדשטחשטלבשטלן
שטלפשטלקשטןשטףשטק
שישילושיקשירשך
שכשכאשכדשכחשכל
שכמהשכעשכפץשכפצשל
שלגשלהשלחשלטאשליטא
שליטאסשלתשמשמאשמב
שמבבז לבזשמותשמחתשמטשמפ
שנהכשנהלשנטשנכשנל
שנצשסשסהשסנשע
שעזשעחשעישענשעצ
שפשפדןשפצרשץשצ
שצם חנכלשצמ חנכלשקשקלשקם
שקמשקששרישרלשרלת
שרפשרששששתשתחי'
שתסשתפשתקת''אתא
תאגדתאלתאלמגתארןתב
תבדלאתבלאתבלחטאתבןתג
תג בצצתתגבתגמנפתדתדא
תדלתהתהדתהימוןתהפ
תהשתותובבאתודאתוהק
תוזתויטתוכדתולתומ
תומתתוןתונתושתושבכ
תושבעתושלבעתותתותבבאתז
תחתחצתחשתיתיבם
תיבמתיקותכבץתכלתכמ
תלתלאתלטאתלןתלק
תמתמגתמיתמסתמע
תמקתמרתמתתנזתנך
תנצתנצבהתסתסחתע
תעאתעבתעונתעיתעל
תעסתעצתעשתפתפא
תפהדתפואתפודתפוזתצא
תצרתקתקםתקמתקנ
תקעתקשירתרומתריגתרם
תרפטתרשתרתתשתשבעפ
תשברתשיתשמשתשןתשנ
תשרתשרקתשרתתשתתת
תתלג    

Know a good shorthand in the Hebrew jargon that we miss? Don't keep it to yourself!

Style:MLAChicagoAPA

"Hebrew." Abbreviations.com. STANDS4 LLC, 2017. Web. 21 Jan. 2017. <http://www.abbreviations.com/acronyms/HEBREW/99999>.