International » Hebrew

Browse 2,262 acronyms and abbreviations related to Hebrew:

­ הוללאאאאאאאאאבאאב ושבת
אאגאאומאאזאאזלאאזן
אאזנאאכאאלטאאמאאמור
אאעאאעהאבאב אב ואבאבד
אבד דקקאבדקאבדקקאבואבכ
אבסאבשאגאגויאגח
אגלאאגםאגמאגנאגס
אגתאדאדהאדמוראדר
אדרעאדשאהבאהחרעאהמ
אהנאהסאהעאהקאהר
אוג'אוהחאוהעאוחאוכיר
אוםאוס'אופאופקאוק
אזאזהתאזולאיאזחעאזר
אחאחביאחדשטאחהצאחז
אחזלאחיאחכאחמאחמש
אחצאחקאטלאטלסאטן
איאיהאיהסאיהשאיוש
איזאילאילתאימון דוצאינג
איצאישראיתןאכאכא
אכיראכמלאכסאלאלח
אלכאלםאלמבאלמגאלף א…
אלפאאלרםאמאמבשאמור
אמזאמחלאמטאמיאמי מפ
אמילאמיראמלאמלחאמן
אמסתאמץאמר מהשאמרלאמש
אמתאנאנקתםאנשאס
אסומאסטאסיאסקאסתר
אעאעאמאעגאעהאעפ
אעפיכאעפכאעצאפהאפרן
אצאציאצלאצמאק
אקבואקגאקלעאקמאר
ארהבארהקארזלאריארן
אשאשהדאשלאשףאשצ
אתאתאאתבשאתדאתל
אתקאתרגבאבאאמורבאבד
באחבאחבבאעהחבארבב
בבלתבגבגהבגץבגת
בדבדאבדאחבדהבדהת
בדטבדכבדלבדמבדע
בדץבדצבדרכבדשבה
בהבבהגבהדבהחרבהכ
בהלבהלצבהמבהמדבהמק
בהנבהעבהרבהרבבהריר
בובוקטבזבזהזבזן
בזנטבחבחאבחגבחדרג
בחקבטרבטשביביא
בידביהדביהדפביהחביהחר
ביהכביהכנביהמביהמדביהמק
ביהמקשביהמשביהנביהסביהק
ביחביחרביכביכנביל
בילאואבילובימבימדבימק
בימשבימשפבינובינלביס
ביסלטביסלמכביסלמשביסלשביסלת
ביסשביקביתרבכבכז
בכלםבכלעבכמבכמוהררבכמוהרש
בכמרבכעבכרבלבלאאומ
בלאאומרבלאאמובלאאמורבלאאמוררבלאאמר
בלאהבלדחבלהבלוךבלונ
בלונחבלחבלינבללבלמס
בלנבלנדבלסבלעהבלעז
בלעמבלתםבלתקבמבמדר
במהשבמוהררבמיבממבמפ
במרבן חמובנבנדהבנהפ
בניבנעבנקיבסדבסהכ
בסכבסמחבעדבעהבעהב
בעהדבעהמבעהמחבעזהבעזהי
בעזהיתבעזהשיבעחבעכבעמ
בעמחסבעמנבעסבעפבעש
בעתבפבפהאבפנעבפע
בצמבצתבקבקנזבקתב
ברבראזברגכברדחברדש
ברהמברהןברזלברטבריהמ
בריטברילבריםברמברמץ
ברנטברקבררברשבש
בשאבשאשבשטבשטומבשטומצ
בשכמלובשעטומבשעטומצבשפבש״מ
בתמזגאגאבדגאפגב
גבנלגבנצגגגדנעגדסר
גהצגואצבבאגוח אדזטגורגזש
גחטגחלגחשגחשאגטי
גיכקגילגכגלהעגלהת
גלחץגלילגלץגלצגמח
גמחטגמראגן כתםגנגנח
גניגעגפהגפמגפת
גצגר'דאדאגדאח
דארדבאדבבהדבגדבהי
דבהימאדבהימבדבידבלאדבע
דברדגדגחדגמדגמח
דגקדהדהאדהבדהי
דהכדהמדהמעהדהןדואל
דודדוהמדוחדומצדוצ
דוקדורדושדושהטדח
דחבשדחורדחשדיונסיםדכע
דלדמדמוידמזדמח
דמעדמפדמצדמקדמר
דמשדן החזקדנדנאדנגץ
דנגצדנחדנמדנפדס
דסלדעהקדעמדעתדפא
דפורדפחחדפרדץדצ
דצגדצךדצך ע…דצלדצמ
דצמעדצמקדצמרדקדקל
דקמדקמעדקמרדקסדר
דראדראמדראפדרזלדש
דשכדשתדתדתיםדתלש
דתרהאריהבעהבעהחהבעח
הבעלהבעלטהבעשטהגהגא
הגהצהגנקהגרהגראהדהנ
הדושהדקלההההבההד
ההנהצהואהוהכהוחסהול
הולפהועהכהועהלהועהמהוצלא
הוצלפהוצסהוקהורהושער
הושרהזהזיהחכהחלהט
החמהחפהחפקהטהי
הידהיהקהיוהיוהמשהיועמ
היועמשהיורהיזהילתהיצהט
היצהרהיתהכהכהגהכמ
הכנאהכנגהכשמהלביץהלוח
הללהמאהגהמגהמגע אשהמדא
המהאהמהדהמהלהמהרלהמוהד
המולהמזהתהמנחאהמצבהנהח
הנוהעהנזלהנלהנציבהס
הסבשהסהיהסהלהעוה״בהפ
הפוהמהפועצהפסדהצבלהצהבל
הצהרהצלהאהקהקבההראה
הראיההראשהרהגהרהחהרהצ
הרהקהרהרהרהתהרושהרימ
הריףהרמאהררהשוהצהשי
השיתהשיתשהשלההתוהעהתוהק
התומרואואגואכמלואל
ובלצגודוקודלודפחחוהם
והנלעדוזזוזפוחכאוחק
וילוימשוחויצא …ויצוויקר
וישאקויתוכיובוכיוצבולהשיונעבט
ולךולתםונלועועיל
ועיעועכזורהורפותקץ
זאזאזזאחזזבבםזבלא
זבםזבשזבשךזגזהל
זהקזוהקזונזוקזז
זחזחלםזחלמזיזיע
זיעאזכדזלזלההזללהה
זמבחזמלזמן נקטזמפזנזי
זעקהזפזצוחלזצוקלזצוקללה
זצוקללההזצזזצלזצלההזצללהה
זקזקאזקגזקשזר
זרעיתזשזשלאגזשקחא
חאלחאחבדחבלזחבלז בזבזחבלז …
חגביחגדחגתחדואחדות
חדכחדקחדרגחדשחדת
חהאחהכחהלליחהןחהס
חהפחהשחוחואחוב
חוברחובשחובתיםחוגחוגד
חודחוהמחוהמסחוהמפחוהס
חוזחוחחולחולמחומ
חומגחומסחופחופלחוק
חושחזואחזלחזלשחח
חחיחחנחחעחחקחטב
חטבהחטהבחטיבחטמחטמר
חטסחטעחטפחטקחי
חיברחידאחילחימחיק
חירחישחכחכלחלד
חלכחלרעחלתחמחמא
חמבחחמבחשחמדחמושדחמל
חממחמןחמסחמעחמצ
חמשושחןחנחנבחנג
חנוכהחנךחנתרחסמבהחע
חפחפיחפיץחפןחפק
חפשחפששחצחקחקב
חקשחרגחרדלחרדלשחרדס
חרזחריטחריףחרךחרלפ
חרמץחרמשחרפחרפקחרק
חשחשדחשוחשכלחשל
חשןחשץחתיחתם סופרחתמ
חתתטאטבטבעטג
טוטוטודטומטופ'טות
טזטלחטלמטמטממ
טנישטנשטעהמטקטקא
טקקטרטרםטרצטרש
טשטששטשת ס…יי-ם
יאיאחבליאחהיאחסיאלכ
יאעהיביבדלאיבדציבל
יבלאיבלחיבלחאיבלטיבלטא
ידידבציהיהביהוא
יהלםיהמיהריהשריוהד
יוהכיוהלןיוחאייוטיוכ
יוכקיוליולאיומהכיומהש
יועכליועמיועמשיוצחיור
יושיחיחבליחבשיחט
יחליחמיחסיחציחצא
יחצןיחשיטיטבייווא
ייטבייכייצויישיישכ
יכילילגילעילקוי
ילשילתםיםימימא
ימהימהבימהמימוהיממ
ימערימרימשינטיס
יסביסמיעאיעגיעויש
יעחקיעל קגםיעמיציצהר
יצויצריקאיקליקלר
יקנהזירירהירושתוירי דוצ
ירןירפאירשישישבץ
ישוישיישעישריתש
כאכאואכאטכאמכאסק…
כבמכגכדכדהאכדוהא
כדמויכהגכו'כוחכוחט
כוככזכחכחבכט
כטבםכטמכטסכטרכי
כיובכיוצבכיוצחכיחכיר
ככככהנכלכמכמד
כמוהררכמוככמטכמשכמשנ
כמשנתכמתכנכנהגכנז
כניכנלכנלעדכנלענדכנר
כסכסתחכעכפכפס
כץכצלכקכרכרע
כשכשלחכשלפכשלפ …כתא
כתבצכתוחטכתחכתיכתר
ללאלאויטלאילב
לבבלבילבעלגלד
להדםלהולהטבלהפלהר
לולוזלוטםלוץלז
לזלילחילילילטלימ
ליקושלישלישטלכהפלכש
לללמלמדלמדןלמהד
למהשלמוכזלמלמלמסלנעל
לסהנלעלעוהבלעוהזלעז
לעינלעללענדלעעלפג
לפזלפידלפיזלפנהסלפסהנ
לפקלצדלקלקחלקי
לרמלשלשב לוטרלשזלת
מ'מאמאזמאחזלמאיה
מאמתמאפומבמבדקמבו
מבלמבממבסמבצמבר
מגמגאמגבמגדמגכא
מגלמגממגןמגנאמגפ
מגרמדמדאמדבמדהח
מדהרמדחמדכמדלמדלד
מדליהמדמחמדןמדנמדס
מדצמדרמהמהדמהורר
מהטמהממהרמהרילמהרם
מהרממהרשלמהרשקמוגמודש
מוהרמוהררמוחמוכזמול
מוממוסחמועהבמופמופס
מוצמוציוהכמוצשמוצשקמוק
מורמורקמושמזמז'
מזאמזאהמזהמזהתמזט
מזימזכלמזלטמזמזמזפ
מזקוםמזשמזתמחמחא
מחבשמחוהמחטמחימחך
מחלמחממחמדמחסמחק
מטמטבמטחמטימטכל
מטלמטממטקמטתמטתא
מימילהמיצבמכמכא
מכבימכהנםמכהנממכםמכמ
מכעמכשמכתזמלמלא
מלבמלביםמלגמלדמלהע
מלובןמלחמלחהעמלחםמלט
מלכרמללמלממלמדמלמק
מלמשמלרדמלשבממממאל
ממבממגממדממוסממי
ממלזממסממקממרממרם
ממתםמנבדמנבסמנהחשמנהעס
מנחמנחימנכאמנכלמנל
מנממנעסמנתקמסמסב
מסולמסימסנמסקרמסש
מסתבמעמעדמעהמעוע
מעופמעכקמעלדמעלעמעמ
מעפימעפשמעצמערמעש
מעשטמעתמפמפאטמפאי
מפארמפאתמפגשמפדלמפחי
מפחשמפטמפטיהמפכלמפלג
מפםמפמרמפצמפצרמפקץ
מצמצבמצבהמצהבעמצח
מצלמצלחמצפעמקמקאמ
מקבמקגמקהנרמקואמקחר
מקטמקימקכמקלמקלפ
מקלרמקלשמקממקמנרמקמש
מקמשרמקשמקשלרמקשנרמקתמר
מרמרןמרנטמרעהמרפד
מרצמרתחמשמשאזמשאכ
משבקמשהבמשהבטמשהדמשהח
משוהמשטמשלמשלבמשנ
משעמשפמשצמשקמשקוץ
משקשמששמשתפמתמתח
מתימתנמתנאמתנסמתפ
מתקמתשנ.ק.ו.ד.נאנאטו
נאירנבנבגםנבגמנבז
נגהפנגהשנגמחוןנגמשנגמשוט
נדנדברנדלןנדןנהב
נהינהיםנהימנובנוד
נוהנוכנוענועלנועם
נזנחנחלנחרנט
נטלנטלפנטןנינילי
ניעניעזנךנכנל
נלאנלבענלבעהנלמנלן
נלענדנמנמננמרננ
נענפאנפקמנצנצב
נצלשנצמנקחלנקלנר
נרונרינרירנרןנרנחי
נשבנשגזנשחנשצנתבג
נתהמנתצסאסאלסב
סבאאסבלסגסגלסגם
סגןסגרסגשסדסדא
סדגסדכסדפסהסהכ
סהנסהעסוכססוססופ
סופשסושסחסחחסחי
סטסטאסטוץסטילסיבט
סיבםסיושסילסכוםסכמש
סכססלסלדסלשסמ
סמבסמבססמגדסמחסמחט
סמטסמלסמנכלסמסולסמפ
סמקסמרסמשסמתחסנצ
ססססלספהקספיסצר
סקסקאסקלקלפסרןסרספ
סרענסתסתחסתםעא
עאכועאכוכעבעבלעבם
עגעדעדמעדשעה
עהחעהפעהקעהשעובי
עוגעודעוהעוהבעוהז
עוהרעוה״זעוסעושעז
עזהעזנעחעחהבעטהק
עיעיהקעיוהכעיוכעיוש
עיזעיישעימוגעיסעית
עכעכדעכוםעכזעכל
עכפעכצשתעכתדעלהעליה
עללעלעעמעמברעמה
עמושעמיעמשענענא
עננעסעעעעאעפ
עפיעפלעפרעקהשער
ערהערהשערחערשערשק
עשעשיתעשמעשקעתף
פאפאגיפאיפגזפד
פדחפדםפדראפהפפוהד
פוםפומפומהפועצפוש
פזחפזםפזמפזצטאפזק
פחפחעפחפפטפי
פיפאפיקאפירשיפכמפלא
פלבםפלדפלהקפלחהןפלחוד
פלחיקפליםפלםפלמחפלמס
פלנטפלסרפלרןפלתדפמ
פמגש …פמזפמחפנפנמצ
פסדפספסיםפסרפסתםפע
פעהקפעויפפדמפצמפצמט
פצמרפצןפצרפקפקדמ
פקואמפקלפקלשפקמפקמז
פקמצפקנפקנזפקסולפקער
פקץפקרפקשפרפרא
פרדספרוספרופ'פרחפרמג
פרצפרקאפשפשטרפשר
פתפתחצאצאפצב
צבגצבדצבורצביצדכ
צדלצהלצהרצזצצחמ
ציחציםציסעצלצלש
צמבחצמבחשצמהצמטצמיד
צמיחהצנףצעצעגצעת
צפאמצפאפצפהצצזצצצ
צצרצתתקאקאבקאג
קבקבאקבהקבודקבט
קבמקבןקבסקברקבר ר…
קבשקבתצקגקגבקדא
קדםקדצקהקהדקהנר
קהץקהתקוקוהרקוח
קוטקוטשקופגקופחקורח
קושקזקחרקחשרקייל
קילקירהקלקלבקלבמ
קלגקלחקליהקמקמא
קמבדקמבצקמגקמטקמל
קמלרקמנרקמצרקמקקמר
קמרשהלורלקמשקנמקסקסד
קסלרקסלשקסשקעםקעת
קפאפקפהקפה תהקפטקפלד
קפפקפרקצקצהחקצשוע
קקקקלקקצקרובץקרנש
קרע שטןקרפקרפרקשקשא
קשבקשועקשזקשיקשל
קשלאקשלחקשלפקשלרקשמ
קשןקשנרקשסקשרגקשרר
קתחקתמרקתקרר'
ראראבדראבעראהמראל
ראלצראמראשראשלצרבא
רבוהקוהטרבטרבירבצרבצר
רבשערבתרגרגברדבז
רדצרדקרהרהגרהי
רהמרהנרהערהקרהר
רהשרורוהמרווהפרוח
רוכרומרומטרוסררזה
רזלרזררחרחורחט
רחלרחקרטרריריאל
ריבאריבזריבלריבשריהל
ריטבאריףריצבארכארל
רלבגרלץרלשרמרמא
רמבםרמבןרמבשרמדרמהש
רמזרמחרמחלרמטרמטכל
רמכארמקרמרזרמשרמשלק
רןרנרנארנאזרנג
רנצרנקרנררסברסג
רסלרסםרסןרספרסר
רערעארעבארעלרעם
רעןרעפרפרפאלרפוש
רפירפקרצרצברצר
רקחרקםרקמרקקררנט
רשרשבארשבגרשבירשבל
רשבםרשבןרשבץרשגדרשט
רשירשכבהרשכבהגרשלרשמבא
רשצרשקרשררשתרת
רתחרתלמשאשאלדשב
שבבשבדשבהשבהגשבו
שבוזשבחשבישבכשבלר
שבןשבסשבעפשבצקשבק
שבתשגשדשד'שדי
שדלשדרשהושהי פהישהיפהי
שהלשהמשהששהשרשואת
שובשובביםשובבים תתשוהששוזל
שוטשוכטשוכטסשומשוע
שועלשורשותשותששז
שזלשזרשחשחזשחל
שחםשחמשחנששחעשחר
שטשטבשטגשטדשטח
שטלבשטלןשטלפשטלקשטן
שטףשטקשישילושיק
שירשךשכשכאשכד
שכחשכלשכמהשכעשכפץ
שכפצשלשלגשלהשלח
שלטאשליטאשליטאסשלתשמ
שמאשמבשמבבז לבזשמותשמחת
שמטשמפשנהכשנהלשנט
שנכשנלשנצשסשסה
שסנשעשעזשעחשעי
שענשעצשפשפדןשפצר
שץשצשצם חנכלשצמ חנכלשק
שקלשקםשקמשקששרי
שרלשרלתשרפשרששש
שתשתחי'שתסשתפשתק
ת''אתאתאגדתאלתאלמג
תארןתבתבדלאתבלאתבלחטא
תבןתגתג בצצתתגמנפתד
תדאתדלתהתהדתהימון
תהפתהשתותובבאתודא
תוהקתוזתויטתוכדתול
תומתומתתוןתונתוש
תושבכתושבעתושלבעתותתותבבא
תזתחתחצתחשתי
תיבםתיבמתיקותכבץתכל
תכמתלתלאתלטאתלן
תלקתמתמגתמיתמס
תמעתמקתמרתמתתנז
תנךתנצתנצבהתסתסח
תעתעאתעבתעונתעי
תעלתעסתעצתעשתפ
תפאתפהדתפואתפודתפוז
תצאתצרתקתקםתקמ
תקנתקעתקשירתרומתריג
תרםתרפטתרשתרתתש
תשבעפתשברתשיתשמשתשן
תשנתשרתשרקתשרתתשת
תתתתלג   

Know a good shorthand in the Hebrew jargon that we miss? Don't keep it to yourself!


The Web's Largest Resource for

Acronyms & Abbreviations


A Member Of The STANDS4 Network