International »

Hebrew Abbreviations

Browse 2,289 acronyms and abbreviations related to the Hebrew terminology and jargon.

AEAICHDSHBLAHDCHES
HFBAHISBHIWPHLCEHTTS
HUCPLIHALTRHSPHA­ הולל
אאאאאאאאאבאאב ושבתאאג
אאומאאזאאזלאאזןאאזנ
אאכאאלטאאמאאמוראאע
אאעהאבאב אב ואבאבדאבד דקק
אבדקאבדקקאבואבכאבל
אבסאבשאגאגויאגח
אגלאאגםאגמאגנאגס
אגתאדאדהאדכאחאדמור
אדראדרעאדשאהבאהחרע
אהמאהנאהסאהעאהק
אהראוג'אוהחאוהעאוח
אוכיראוםאוס'אופאופק
אוקאזאזהתאזולאיאזחע
אזראזשאחאחביאחבץ
אחדשהטאחדשטאחהצאחזאחזל
אחיאחכאחמאחמשאחצ
אחקאטלאטלסאטןאי
איהאיהסאיהשאיושאיז
אילאילתאימון דוצאינגאיצ
אישראיתןאכאכאאכיר
אכמלאכסאלאלחאלכ
אלםאלמבאלמגאלף א…אלפא
אלרםאמאמבשאמוראמז
אמחלאמטאמיאמי מפאמיל
אמיראמלאמלחאמןאמסת
אמץאמר מהשאמרלאמשאמת
אנאנקתםאנשאסאסומ
אסטאסיאסקאסתראע
אעאמאעגאעהאעפאעפיכ
אעפכאעצאפהאפרןאצ
אציאצלאצמאקאקבו
אקגאקלעאקמארארהב
ארהקארזלאריארןאש
אשהדאשלאשףאשצאת
אתאאתבשאתדאתלאתק
אתרגבאבאאמורבאבדבאח
באחבבאעהחבארבבבבלת
בגבגהבגץבגתבד
בדאבדאחבדהבדהתבדט
בדכבדלבדמבדעבדץ
בדצבדרכבדשבהבהב
בהגבהדבהחרבהכבהל
בהלצבהמבהמדבהמקבהנ
בהעבהרבהרבבהרירבו
בוקטבזבזהזבזןבזנט
בחבחאבחגבחדרגבחק
בטרבטשביביאביד
ביהדביהדפביהחביהחרביהכ
ביהכנביהמביהמדביהמקביהמקש
ביהמשביהנביהסביהקביח
ביחרביכביכנבילבילאוא
בילובימבימדבימקבימש
בימשפבינובינלביסביסלט
ביסלמכביסלמשביסלשביסלתביסש
ביקביתרבכבכזבכלם
בכלעבכמבכמוהררבכמוהרשבכמר
בכעבכרבלבלאאומבלאאומר
בלאאמובלאאמורבלאאמוררבלאאמרבלאה
בלדחבלהבלוךבלונבלונח
בלחבלינבללבלמסבלנ
בלנדבלסבלעהבלעזבלעמ
בלתםבלתקבמבמדרבמהש
במוהררבמיבממבמפבמר
בן חמובנבנדהבנהפבני
בנעבנקיבסדבסהכבסכ
בסמחבעדבעהבעהבבעהד
בעהמבעהמחבעזהבעזהיבעזהית
בעזהשיבעחבעכבעמבעמחס
בעמנבעסבעפבעשבעת
בפבפהאבפנעבפעבצמ
בצתבקבקנזבקתבבר
בראזברגכברדחברדשברהמ
ברהןברזלברטבריהמבריט
ברילבריםברמברמץברנט
ברקבררברשבשבשא
בשאשבשטבשטומבשטומצבשכמלו
בשעטומבשעטומצבשפבש״מבתמז
גאגאבדגאפגבגבנל
גבנצגגגדנעגדסרגהצ
גואצבבאגוח אדזטגורגזשגחט
גחלגחשגחשאגטיגיכק
גילגכגלהעגלהתגלחץ
גלילגלץגלצגמחגמחט
גמראגן כתםגנגנחגני
געגפהגפמגפתגצ
גר'דאדאגדאחדאר
דבאדבבהדבגדבהידבהימא
דבהימבדבידבלאדבעדבר
דגדגחדגמדגמחדגק
דהדהאדהבדהידהכ
דהמדהמעהדהןדואלדוד
דוהמדוחדומצדוצדוק
דורדושדושהטדחדחבש
דחורדחשדיונסיםדכעדל
דמדמוידמזדמחדמע
דמפדמצדמקדמרדמש
דן החזקדנדנאדנגץדנגצ
דנחדנמדנפדסדסל
דעהקדעמדעתדפאדפור
דפחחדפרדץדצדצג
דצךדצך ע…דצלדצמדצמע
דצמקדצמרדקדק"לדקל
דקמדקמעדקמרדקסדר
דראדראמדראפדרזלדש
דשחדשכדשתדתדתים
דתלשדתרהאריהבעהבעהח
הבעחהבעלהבעלטהבעשטהג
הגאהגהצהגנקהגרהגרא
הדהנהדושהדקלההההב
ההדההנהצהואהוהכהוחס
הולהולפהועהכהועהלהועהמ
הוצלאהוצלפהוצסהוקהור
הושערהושרהזהזיהחכ
החלהטהחמהחפהחפקהט
היהידהיהקהיוהיוהמש
היועמהיועמשהיורהיזהילת
היצהטהיצהרהיתהכהכהג
הכמהכנאהכנגהכשמהלביץ
הלוחהללהמאהגהמגהמגע אש
המדאהמדע"רהמהאהמהדהמהל
המהרלהמוהדהמולהמזהתהמנחא
המצבהנהחהנוהעהנזלהנל
הנציבהסהסבשהסהיהסהל
העוה״בהפהפוהמהפועצהפסד
הצבלהצהבלהצהרהצלהאהק
הקבההראההראיההראשהראשז
הרהגהרהחהרהצהרהקהרהר
הרהתהרושהרימהריףהרמא
הררהשוהצהשיהשיתהשיתש
השלההתוהעהתוהקהתומרוא
ואגואכמלואלובלצגודוק
ודלודפחחוהםוהנלעדוזז
וזפוחכאוחקוילוימשוח
ויצא …ויצוויקרוישאקוית
וכיובוכיוצבולהשיונעבטולךולתם
ונלועועילועיעועכז
ורהורפותקץזאזאז
זאחזזבבםזבלאזבםזבש
זבשךזגזהלזהקזוהק
זונזוקזזזחזחלם
זחלמזיזיעזיעאזכד
זלזלההזללההזמבחזמל
זמן נקטזמפזנזיזעקהזפ
זצוחלזצוקלזצוקללהזצוקללההזצז
זצלזצלההזצללההזקזקא
זקגזקשזרזרעיתזש
זשלאגזשקחאחאלחאחבד
חבלזחבלז בזבזחבלז …חגביחגד
חגתחדואחדותחדכחדק
חדרגחדשחדתחהאחהכ
חהלליחהןחהסחהפחהש
חוחואחובחוברחובש
חובתיםחוגחוגדחודחוהמ
חוהמסחוהמפחוהסחוזחוח
חולחולמחומחומגחומס
חופחופלחוקחושחזוא
חזלחזלשחחחחיחחנ
חחעחחקחטבחטבהחטהב
חטיבחטמחטמרחטסחטע
חטפחטקחיחיברחידא
חילחימחיקחירחיש
חכחכלחלדחלכחלרע
חלתחמחמאחמבחחמבחש
חמדחמושדחמלחממחמן
חמסחמעחמצחמשושחן
חנחנבחנגחנוכהחנך
חנתרחסמבהחעחפחפי
חפיץחפןחפקחפשחפשש
חצחקחקבחקשחרג
חרדלחרדלשחרדסחרזחריט
חריףחרךחרלפחרמץחרמש
חרפחרפקחרקחשחשד
חשוחשכלחשלחשןחשץ
חתיחתם סופרחתמחתתטא
טבטבעטגטוטוטוד
טומטופ'טותטזטלח
טלמטמטממטנישטנש
טעהמטקטקאטקקטר
טרםטרצטרשטשטשש
טשת ס…יי-םיאיאחבל
יאחהיאחסיאלכיאעהיב
יבדלאיבדציבליבלאיבלח
יבלחאיבלטיבלטאידידבצ
יהיהביהואיהלםיהמ
יהריהשריוהדיוהכיוהלן
יוחאייוטיוכיוכקיול
יולאיומהכיומהשיועכליועמ
יועמשיוצחיוריושיח
יחבליחבשיחטיחליחמ
יחסיחציחצאיחצןיחש
יטיטבייוואייטבייכ
ייצויישיישכיכיל
ילגילעילקויילשילתם
יםימימאימהימהב
ימהמימוהיממימערימר
ימשינטיסיסביסמ
יעאיעגיעוישיעחקיעל קגם
יעמיציצהריצויצר
יקאיקליקלריקנהזיר
ירהירושתוירי דוצירןירפא
ירשישישבץישוישי
ישעישריתשכאכאוא
כאטכאמכאמיכאסק…כבמ
כגכדכדהאכדוהאכדמוי
כהגכו'כוחכוחטכוכ
כזכחכחבכטכטבם
כטמכטסכטרכיכיוב
כיוצבכיוצחכיחכירככ
ככהנכלכמכמדכמוהרר
כמוככמטכמשכמשנכמשנת
כמתכנכנהגכנזכני
כנלכנלעדכנלענדכנרכס
כסתחכעכפכפסכץ
כצלכקכרכרעכש
כשלחכשלפכשלפ …כתאכתבצ
כתוחטכתחכתיכתרל
לאלאויטלאילבלבב
לבילבעלגלדלהדם
להולהטבלהפלהרלו
לוזלוטםלוץלזלזלי
לחילילילטלימליקוש
לישלישטלכהפלכשלל
למלמדלמדןלמהדלמהש
למוכזלמלמלמסלנעללסהנ
לעלעוהבלעוהזלעזלעינ
לעללענדלעעלפגלפז
לפידלפיזלפנהסלפסהנלפק
לצדלקלקחלקילרמ
לשלשב לוטרלשזלתמ'
מאמאזמאחזלמאיהמאמת
מאפומבמבדקמבומבל
מבממבסמבצמברמג
מגאמגבמגדמגכאמגל
מגממגןמגנאמגפמגר
מדמדאמדבמדהחמדהר
מדחמדכמדלמדלדמדליה
מדמחמדןמדנמדסמדצ
מדרמהמהדמהוררמהט
מהממהרמהרילמהרםמהרמ
מהרשלמהרשקמוגמודשמוהר
מוהררמוחמוכזמולמומ
מוסחמועהבמופמופסמוצ
מוציוהכמוצשמוצשקמוקמור
מורקמושמזמז'מזא
מזאהמזהמזהתמזטמזי
מזכלמזלטמזמזמזפמזקום
מזשמזתמחמחאמחבש
מחוהמחטמחימחךמחל
מחממחמדמחסמחקמט
מטבמטחמטימטכלמטל
מטממטקמטתמטתאמי
מילהמיצבמכמכאמכבי
מכהנםמכהנממכםמכממכע
מכשמכתזמלמלאמלב
מלביםמלגמלדמלהעמלובן
מלחמלחהעמלחםמלטמלכר
מללמלממלמדמלמקמלמש
מלרדמלשבממממאלממב
ממגממדממוסממיממלז
ממסממקממרממרםממתם
מנבדמנבסמנהחשמנהעסמנח
מנחימנכאמנכלמנלמנמ
מנעסמנתקמסמסבמסול
מסימסנמסקרמסשמסתב
מעמעדמעהמעועמעופ
מעכקמעלדמעלעמעממעפי
מעפשמעצמערמעשמעשט
מעתמפמפאטמפאימפאר
מפאתמפגשמפדלמפחימפחש
מפטמפטיהמפכלמפלגמפם
מפמרמפצמפצרמפקץמצ
מצבמצבהמצהבעמצחמצל
מצלחמצפעמקמקאממקב
מקגמקהנרמקואמקחרמקט
מקימקכמקלמקלפמקלר
מקלשמקממקמנרמקמשמקמשר
מקשמקשלרמקשנרמקתמרמר
מרןמרנטמרעהמרפדמרצ
מרתחמשמשאזמשאכמשבק
משהבמשהבטמשהדמשהחמשוה
משטמשלמשלבמשנמשע
משפמשצמשקמשקוץמשקש
מששמשתפמתמתחמתי
מתנמתנאמתנסמתפמתק
מתשנ"אנ.ק.ו.ד.נאנאטו
נאירנבנבגםנבגמנבז
נגהפנגהשנגמחוןנגמשנגמשוט
נדנדברנדלןנדןנהב
נהינהיםנהימנובנוד
נוהנוכנוענועלנועם
נזנחנחלנחרנט
נטלנטלפנטןנינילי
ניעניעזנךנכנל
נלאנלבענלבעהנלמנלן
נלענדנמנמננמרננ
נענפאנפקמנצנצב
נצלשנצמנקחלנקלנר
נרונרינרירנרןנרנחי
נשבנשגזנשחנשצנתבג
נתהמנתצסאסאלסב
סבאאסבלסגסגלסגם
סגןסגרסגשסדסדא
סדגסדכסדפסהסהכ
סהנסהעסוכססוססופ
סופשסושסחסחחסחי
סטסטאסטוץסטילסיבט
סיבםסיושסילסכוםסכמש
סכססלסלדסלשסמ
סמבסמבססמגדסמחסמחט
סמטסמלסמנכלסמסולסמפ
סמקסמרסמשסמתחסנצ
ססססלספהקספיסצר
סקסקאסקלקלפסרןסרספ
סרענסתסתחסתםעא
עאכועאכוכעבעבלעבם
עגעדעדמעדשעה
עהחעהפעהקעהשעובי
עוגעודעוהעוהבעוהז
עוהרעוה״זעוסעושעז
עזהעזנעחעחהבעטהק
עיעיהקעיוהכעיוכעיוש
עיזעיישעימוגעיסעית
עכעכדעכוםעכזעכל
עכפעכצשתעכתדעלהעליה
עללעלעעמעמברעמה
עמושעמיעמשענענא
עננעסעעעעאעפ
עפיעפלעפרעקהשער
ערהערהשערחערשערשק
עשעשיתעשמעשקעתף
פאפאגיפאיפגזפד
פדחפדםפדראפהפפוהד
פוםפומפומהפועצפוש
פזחפזםפזמפזצטאפזק
פחפחעפחפפטפי
פיפאפיקאפירשיפכמפלא
פלבםפלדפלהקפלחהןפלחוד
פלחיקפליםפלםפלמחפלמס
פלנטפלסרפלרןפלתדפמ
פמגש …פמזפמחפנפנמצ
פסדפספסיםפסרפסתםפע
פעהקפעויפפדמפצמפצמט
פצמרפצןפצרפקפקדמ
פקואמפקלפקלשפקמפקמז
פקמצפקנפקנזפקסולפקער
פקץפקרפקשפרפרא
פרדספרוספרופ'פרחפרמג
פרצפרקאפשפשטרפשר
פתפתחצאצאפצב
צבגצבדצבורצביצדכ
צדלצהלצהרצזצצחמ
ציחציםציסעצלצלש
צמבחצמבחשצמהצמטצמיד
צמיחהצנףצעצעגצעת
צפאמצפאפצפהצצזצצצ
צצרצתתקאקאבקאג
קבקבאקבהקבודקבט
קבמקבןקבסקברקבר ר…
קבשקבתצקגקגבקדא
קדםקדצקהקהדקהנר
קהץקהתקוקוהרקוח
קוטקוטשקופגקופחקורח
קושקזקחרקחשרקייל
קילקירהקלקלבקלבמ
קלגקלחקליהקמקמא
קמבדקמבצקמגקמטקמל
קמלרקמנרקמצרקמקקמר
קמרשהלורלקמשקנמקסקסד
קסלרקסלשקסשקעםקעת
קפאפקפהקפה תהקפטקפלד
קפפקפרקצקצאאקצהח
קצשועקקקקלקקצקרובץ
קרנשקרע שטןקרפקרפרקש
קשאקשבקשועקשזקשי
קשלקשלאקשלחקשלפקשלר
קשמקשןקשנרקשסקשרג
קשררקתחקתמרקתקר
ר'ראראבדראבעראהמ
ראלראלצראמראשראשלצ
רבארבוהקוהטרבטרבירבצ
רבצררבשערבתרגרגב
רדבזרדצרדקרהרהג
רהירהמרהנרהערהק
רהררהשרורוהמרווהפ
רוחרוכרומרומטרוסר
רזהרזלרזררחרחו
רחטרחלרחקרטררי
ריאלריבאריבזריבלריבש
ריהלריטבאריףריצבארכא
רלרלבגרלץרלשרמ
רמארמבםרמבןרמבשרמד
רמהשרמזרמחרמחלרמט
רמטכלרמכארמקרמרזרמש
רמשלקרןרנרנארנאז
רנגרנצרנקרנררסב
רסגרסלרסםרסןרספ
רסררערעארעבארעל
רעםרעןרעפרפרפאל
רפושרפירפקרצרצב
רצררקחרקםרקמרקק
ררנטרשרשבארשבגרשבי
רשבלרשבםרשבןרשבץרשגד
רשטרשירשכבהרשכבהגרשל
רשמבארשצרשקרשררשת
רתרתחרתלמשאשאלד
שבשבבשבדשבהשבהג
שבושבוזשבחשבישבכ
שבלרשבןשבסשבעפשבצק
שבקשבתשגשדשד'
שדישדלשדרשהושהי פהי
שהיפהישהלשהמשהששהשר
שואתשובשובביםשובבים תתשוהש
שוזלשוטשוכטשוכטסשומ
שועשועלשורשותשותש
שזשזלשזרשחשחז
שחלשחםשחמשחנששחע
שחרשטשטבשטגשטד
שטחשטלבשטלןשטלפשטלק
שטןשטףשטקשישילו
שיקשירשךשכשכא
שכדשכחשכלשכמהשכע
שכפץשכפצשלשלגשלה
שלחשלטאשליטאשליטאסשלת
שמשמאשמבשמבבז לבזשמות
שמחתשמטשמפשנהכשנהל
שנטשנכשנלשנצשס
שסהשסנשעשעזשעח
שעישענשעצשפשפדן
שפצרשץשצשצם חנכלשצמ חנכל
שקשקלשקםשקמשקש
שרישרלשרלתשרפשרש
שששתשתחי'שתסשתפ
שתקת''אתאתאגדתאל
תאלמגתארןתבתבדלאתבלא
תבלחטאתבןתגתג בצצתתגב
תגמנפתדתדאתדלתה
תהדתהימוןתהפתהשתו
תובבאתודאתוהקתוזתויט
תוכדתולתומתומתתון
תונתושתושבכתושבעתושלבע
תותתותבבאתזתחתחצ
תחשתיתיבםתיבמתיקו
תכבץתכלתכמתלתלא
תלטאתלןתלקתמתמג
תמיתמסתמעתמקתמר
תמתתנזתנךתנצתנצבה
תסתסחתעתעאתעב
תעונתעיתעלתעסתעצ
תעשתפתפאתפהדתפוא
תפודתפוזתצאתצרתק
תקםתקמתקנתקעתקשיר
תרומתריגתרםתרפטתרש
תרתתשתשבעפתשברתשי
תשמשתשןתשנתשרתשרק
תשרתתשתתתתתלג 

Know a good shorthand in the Hebrew jargon that we miss? Don't keep it to yourself!

Style:MLAChicagoAPA

"Hebrew." Abbreviations.com. STANDS4 LLC, 2017. Web. 17 Oct. 2017. <http://www.abbreviations.com/acronyms/HEBREW/99999>.