Browse 2,270 acronyms and abbreviations related to Hebrew:

AEAI­ הוללאאאאאאאאאב
אאב ושבתאאגאאומאאזאאזל
אאזןאאזנאאכאאלטאאמ
אאמוראאעאאעהאבאב אב ואב
אבדאבד דקקאבדקאבדקקאבו
אבכאבלאבסאבשאג
אגויאגחאגלאאגםאגמ
אגנאגסאגתאדאדה
אדכאחאדמוראדראדרעאדש
אהבאהחרעאהמאהנאהס
אהעאהקאהראוג'אוהח
אוהעאוחאוכיראוםאוס'
אופאופקאוקאזאזהת
אזולאיאזחעאזראזשאח
אחביאחבץאחדשטאחהצאחז
אחזלאחיאחכאחמאחמש
אחצאחקאטלאטלסאטן
איאיהאיהסאיהשאיוש
איזאילאילתאימון דוצאינג
איצאישראיתןאכאכא
אכיראכמלאכסאלאלח
אלכאלםאלמבאלמגאלף א…
אלפאאלרםאמאמבשאמור
אמזאמחלאמטאמיאמי מפ
אמילאמיראמלאמלחאמן
אמסתאמץאמר מהשאמרלאמש
אמתאנאנקתםאנשאס
אסומאסטאסיאסקאסתר
אעאעאמאעגאעהאעפ
אעפיכאעפכאעצאפהאפרן
אצאציאצלאצמאק
אקבואקגאקלעאקמאר
ארהבארהקארזלאריארן
אשאשהדאשלאשףאשצ
אתאתאאתבשאתדאתל
אתקאתרגבאבאאמורבאבד
באחבאחבבאעהחבארבב
בבלתבגבגהבגץבגת
בדבדאבדאחבדהבדהת
בדטבדכבדלבדמבדע
בדץבדצבדרכבדשבה
בהבבהגבהדבהחרבהכ
בהלבהלצבהמבהמדבהמק
בהנבהעבהרבהרבבהריר
בובוקטבזבזהזבזן
בזנטבחבחאבחגבחדרג
בחקבטרבטשביביא
בידביהדביהדפביהחביהחר
ביהכביהכנביהמביהמדביהמק
ביהמקשביהמשביהנביהסביהק
ביחביחרביכביכנביל
בילאואבילובימבימדבימק
בימשבימשפבינובינלביס
ביסלטביסלמכביסלמשביסלשביסלת
ביסשביקביתרבכבכז
בכלםבכלעבכמבכמוהררבכמוהרש
בכמרבכעבכרבלבלאאומ
בלאאומרבלאאמובלאאמורבלאאמוררבלאאמר
בלאהבלדחבלהבלוךבלונ
בלונחבלחבלינבללבלמס
בלנבלנדבלסבלעהבלעז
בלעמבלתםבלתקבמבמדר
במהשבמוהררבמיבממבמפ
במרבן חמובנבנדהבנהפ
בניבנעבנקיבסדבסהכ
בסכבסמחבעדבעהבעהב
בעהדבעהמבעהמחבעזהבעזהי
בעזהיתבעזהשיבעחבעכבעמ
בעמחסבעמנבעסבעפבעש
בעתבפבפהאבפנעבפע
בצמבצתבקבקנזבקתב
ברבראזברגכברדחברדש
ברהמברהןברזלברטבריהמ
בריטברילבריםברמברמץ
ברנטברקבררברשבש
בשאבשאשבשטבשטומבשטומצ
בשכמלובשעטומבשעטומצבשפבש״מ
בתמזגאגאבדגאפגב
גבנלגבנצגגגדנעגדסר
גהצגואצבבאגוח אדזטגורגזש
גחטגחלגחשגחשאגטי
גיכקגילגכגלהעגלהת
גלחץגלילגלץגלצגמח
גמחטגמראגן כתםגנגנח
גניגעגפהגפמגפת
גצגר'דאדאגדאח
דארדבאדבבהדבגדבהי
דבהימאדבהימבדבידבלאדבע
דברדגדגחדגמדגמח
דגקדהדהאדהבדהי
דהכדהמדהמעהדהןדואל
דודדוהמדוחדומצדוצ
דוקדורדושדושהטדח
דחבשדחורדחשדיונסיםדכע
דלדמדמוידמזדמח
דמעדמפדמצדמקדמר
דמשדן החזקדנדנאדנגץ
דנגצדנחדנמדנפדס
דסלדעהקדעמדעתדפא
דפורדפחחדפרדץדצ
דצגדצךדצך ע…דצלדצמ
דצמעדצמקדצמרדקדק"ל
דקלדקמדקמעדקמרדקס
דרדראדראמדראפדרזל
דשדשכדשתדתדתים
דתלשדתרהאריהבעהבעהח
הבעחהבעלהבעלטהבעשטהג
הגאהגהצהגנקהגרהגרא
הדהנהדושהדקלההההב
ההדההנהצהואהוהכהוחס
הולהולפהועהכהועהלהועהמ
הוצלאהוצלפהוצסהוקהור
הושערהושרהזהזיהחכ
החלהטהחמהחפהחפקהט
היהידהיהקהיוהיוהמש
היועמהיועמשהיורהיזהילת
היצהטהיצהרהיתהכהכהג
הכמהכנאהכנגהכשמהלביץ
הלוחהללהמאהגהמגהמגע אש
המדאהמהאהמהדהמהלהמהרל
המוהדהמולהמזהתהמנחאהמצב
הנהחהנוהעהנזלהנלהנציב
הסהסבשהסהיהסהלהעוה״ב
הפהפוהמהפועצהפסדהצבל
הצהבלהצהרהצלהאהקהקבה
הראההראיההראשהרהגהרהח
הרהצהרהקהרהרהרהתהרוש
הרימהריףהרמאהררהשוהצ
השיהשיתהשיתשהשלההתוהע
התוהקהתומרואואגואכמל
ואלובלצגודוקודלודפחח
והםוהנלעדוזזוזפוחכא
וחקוילוימשוחויצא …ויצו
ויקרוישאקויתוכיובוכיוצב
ולהשיונעבטולךולתםונלוע
ועילועיעועכזורהורפ
ותקץזאזאזזאחזזבבם
זבלאזבםזבשזבשךזג
זהלזהקזוהקזונזוק
זזזחזחלםזחלמזי
זיעזיעאזכדזלזלהה
זללההזמבחזמלזמן נקטזמפ
זנזיזעקהזפזצוחלזצוקל
זצוקללהזצוקללההזצזזצלזצלהה
זצללההזקזקאזקגזקש
זרזרעיתזשזשלאגזשק
חאחאלחאחבדחבלזחבלז בזבז
חבלז …חגביחגדחגתחדוא
חדותחדכחדקחדרגחדש
חדתחהאחהכחהלליחהן
חהסחהפחהשחוחוא
חובחוברחובשחובתיםחוג
חוגדחודחוהמחוהמסחוהמפ
חוהסחוזחוחחולחולמ
חומחומגחומסחופחופל
חוקחושחזואחזלחזלש
חחחחיחחנחחעחחק
חטבחטבהחטהבחטיבחטמ
חטמרחטסחטעחטפחטק
חיחיברחידאחילחימ
חיקחירחישחכחכל
חלדחלכחלרעחלתחמ
חמאחמבחחמבחשחמדחמושד
חמלחממחמןחמסחמע
חמצחמשושחןחנחנב
חנגחנוכהחנךחנתרחסמבה
חעחפחפיחפיץחפן
חפקחפשחפששחצחק
חקבחקשחרגחרדלחרדלש
חרדסחרזחריטחריףחרך
חרלפחרמץחרמשחרפחרפק
חרקחשחשדחשוחשכל
חשלחשןחשץחתיחתם סופר
חתמחתתטאטבטבע
טגטוטוטודטומטופ'
טותטזטלחטלמטמ
טממטנישטנשטעהמטק
טקאטקקטרטרםטרצ
טרשטשטששטשת ס…י
י-םיאיאחבליאחהיאחס
יאלכיאעהיביבדלאיבדצ
יבליבלאיבלחיבלחאיבלט
יבלטאידידבציהיהב
יהואיהלםיהמיהריהשר
יוהדיוהכיוהלןיוחאייוט
יוכיוכקיוליולאיומהכ
יומהשיועכליועמיועמשיוצח
יוריושיחיחבליחבש
יחטיחליחמיחסיחצ
יחצאיחצןיחשיטיטב
ייוואייטבייכייצוייש
יישכיכילילגילע
ילקויילשילתםיםימ
ימאימהימהבימהמימוה
יממימערימרימשינט
יסיסביסמיעאיעג
יעוישיעחקיעל קגםיעמיצ
יצהריצויצריקאיקל
יקלריקנהזירירהירושתו
ירי דוצירןירפאירשיש
ישבץישוישיישעישר
יתשכאכאואכאטכאמ
כאסק…כבמכגכדכדהא
כדוהאכדמויכהגכו'כוח
כוחטכוככזכחכחב
כטכטבםכטמכטסכטר
כיכיובכיוצבכיוצחכיח
כירככככהנכלכמ
כמדכמוהררכמוככמטכמש
כמשנכמשנתכמתכנכנהג
כנזכניכנלכנלעדכנלענד
כנרכסכסתחכעכפ
כפסכץכצלכקכר
כרעכשכשלחכשלפכשלפ …
כתאכתבצכתוחטכתחכתי
כתרללאלאויטלאי
לבלבבלבילבעלג
לדלהדםלהולהטבלהפ
להרלולוזלוטםלוץ
לזלזלילחילילילט
לימליקושלישלישטלכהפ
לכשלללמלמדלמדן
למהדלמהשלמוכזלמלמלמס
לנעללסהנלעלעוהבלעוהז
לעזלעינלעללענדלעע
לפגלפזלפידלפיזלפנהס
לפסהנלפקלצדלקלקח
לקילרמלשלשב לוטרלשז
לתמ'מאמאזמאחזל
מאיהמאמתמאפומבמבדק
מבומבלמבממבסמבצ
מברמגמגאמגבמגד
מגכאמגלמגממגןמגנא
מגפמגרמדמדאמדב
מדהחמדהרמדחמדכמדל
מדלדמדליהמדמחמדןמדנ
מדסמדצמדרמהמהד
מהוררמהטמהממהרמהריל
מהרםמהרממהרשלמהרשקמוג
מודשמוהרמוהררמוחמוכז
מולמוממוסחמועהבמופ
מופסמוצמוציוהכמוצשמוצשק
מוקמורמורקמושמז
מז'מזאמזאהמזהמזהת
מזטמזימזכלמזלטמזמז
מזפמזקוםמזשמזתמח
מחאמחבשמחוהמחטמחי
מחךמחלמחממחמדמחס
מחקמטמטבמטחמטי
מטכלמטלמטממטקמטת
מטתאמימילהמיצבמכ
מכאמכבימכהנםמכהנממכם
מכממכעמכשמכתזמל
מלאמלבמלביםמלגמלד
מלהעמלובןמלחמלחהעמלחם
מלטמלכרמללמלממלמד
מלמקמלמשמלרדמלשבממ
ממאלממבממגממדממוס
ממיממלזממסממקממר
ממרםממתםמנבדמנבסמנהחש
מנהעסמנחמנחימנכאמנכל
מנלמנממנעסמנתקמס
מסבמסולמסימסנמסקר
מסשמסתבמעמעדמעה
מעועמעופמעכקמעלדמעלע
מעממעפימעפשמעצמער
מעשמעשטמעתמפמפאט
מפאימפארמפאתמפגשמפדל
מפחימפחשמפטמפטיהמפכל
מפלגמפםמפמרמפצמפצר
מפקץמצמצבמצבהמצהבע
מצחמצלמצלחמצפעמק
מקאממקבמקגמקהנרמקוא
מקחרמקטמקימקכמקל
מקלפמקלרמקלשמקממקמנר
מקמשמקמשרמקשמקשלרמקשנר
מקתמרמרמרןמרנטמרעה
מרפדמרצמרתחמשמשאז
משאכמשבקמשהבמשהבטמשהד
משהחמשוהמשטמשלמשלב
משנמשעמשפמשצמשק
משקוץמשקשמששמשתפמת
מתחמתימתנמתנאמתנס
מתפמתקמתשנ"אנ.ק.ו.ד.
נאנאטונאירנבנבגם
נבגמנבזנגהפנגהשנגמחון
נגמשנגמשוטנדנדברנדלן
נדןנהבנהינהיםנהימ
נובנודנוהנוכנוע
נועלנועםנזנחנחל
נחרנטנטלנטלפנטן
ניניליניעניעזנך
נכנלנלאנלבענלבעה
נלמנלןנלענדנמנמנ
נמרנננענפאנפקמ
נצנצבנצלשנצמנקחל
נקלנרנרונרינריר
נרןנרנחינשבנשגזנשח
נשצנתבגנתהמנתצסא
סאלסבסבאאסבלסג
סגלסגםסגןסגרסגש
סדסדאסדגסדכסדפ
סהסהכסהנסהעסוכס
סוססופסופשסושסח
סחחסחיסטסטאסטוץ
סטילסיבטסיבםסיושסיל
סכוםסכמשסכססלסלד
סלשסמסמבסמבססמגד
סמחסמחטסמטסמלסמנכל
סמסולסמפסמקסמרסמש
סמתחסנצססססלספהק
ספיסצרסקסקאסקלקלפ
סרןסרספסרענסתסתח
סתםעאעאכועאכוכעב
עבלעבםעגעדעדמ
עדשעהעהחעהפעהק
עהשעוביעוגעודעוה
עוהבעוהזעוהרעוה״זעוס
עושעזעזהעזנעח
עחהבעטהקעיעיהקעיוהכ
עיוכעיושעיזעיישעימוג
עיסעיתעכעכדעכום
עכזעכלעכפעכצשתעכתד
עלהעליהעללעלעעמ
עמברעמהעמושעמיעמש
ענענאעננעסעע
עעאעפעפיעפלעפר
עקהשערערהערהשערח
ערשערשקעשעשיתעשמ
עשקעתףפאפאגיפאי
פגזפדפדחפדםפדרא
פהפפוהדפוםפומפומה
פועצפושפזחפזםפזמ
פזצטאפזקפחפחעפחפ
פטפיפיפאפיקאפירשי
פכמפלאפלבםפלדפלהק
פלחהןפלחודפלחיקפליםפלם
פלמחפלמספלנטפלסרפלרן
פלתדפמפמגש …פמזפמח
פנפנמצפסדפספסיםפסר
פסתםפעפעהקפעויפפדמ
פצמפצמטפצמרפצןפצר
פקפקדמפקואמפקלפקלש
פקמפקמזפקמצפקנפקנז
פקסולפקערפקץפקרפקש
פרפראפרדספרוספרופ'
פרחפרמגפרצפרקאפש
פשטרפשרפתפתחצא
צאפצבצבגצבדצבור
צביצדכצדלצהלצהר
צזצצחמציחציםציסע
צלצלשצמבחצמבחשצמה
צמטצמידצמיחהצנףצע
צעגצעתצפאמצפאפצפה
צצזצצצצצרצתתקא
קאבקאגקבקבאקבה
קבודקבטקבמקבןקבס
קברקבר ר…קבשקבתצקג
קגבקדאקדםקדצקה
קהדקהנרקהץקהתקו
קוהרקוחקוטקוטשקופג
קופחקורחקושקזקחר
קחשרקיילקילקירהקל
קלבקלבמקלגקלחקליה
קמקמאקמבדקמבצקמג
קמטקמלקמלרקמנרקמצר
קמקקמרקמרשהלורלקמשקנמ
קסקסדקסלרקסלשקסש
קעםקעתקפאפקפהקפה תה
קפטקפלדקפפקפרקצ
קצהחקצשועקקקקלקקצ
קרובץקרנשקרע שטןקרפקרפר
קשקשאקשבקשועקשז
קשיקשלקשלאקשלחקשלפ
קשלרקשמקשןקשנרקשס
קשרגקשררקתחקתמרקתק
רר'ראראבדראבע
ראהמראלראלצראמראש
ראשלצרבארבוהקוהטרבטרבי
רבצרבצררבשערבתרג
רגברדבזרדצרדקרה
רהגרהירהמרהנרהע
רהקרהררהשרורוהמ
רווהפרוחרוכרומרומט
רוסררזהרזלרזררח
רחורחטרחלרחקרטר
ריריאלריבאריבזריבל
ריבשריהלריטבאריףריצבא
רכארלרלבגרלץרלש
רמרמארמבםרמבןרמבש
רמדרמהשרמזרמחרמחל
רמטרמטכלרמכארמקרמרז
רמשרמשלקרןרנרנא
רנאזרנגרנצרנקרנר
רסברסגרסלרסםרסן
רספרסררערעארעבא
רעלרעםרעןרעפרפ
רפאלרפושרפירפקרצ
רצברצררקחרקםרקמ
רקקררנטרשרשבארשבג
רשבירשבלרשבםרשבןרשבץ
רשגדרשטרשירשכבהרשכבהג
רשלרשמבארשצרשקרשר
רשתרתרתחרתלמשא
שאלדשבשבבשבדשבה
שבהגשבושבוזשבחשבי
שבכשבלרשבןשבסשבעפ
שבצקשבקשבתשגשד
שד'שדישדלשדרשהו
שהי פהישהיפהישהלשהמשהש
שהשרשואתשובשובביםשובבים תת
שוהששוזלשוטשוכטשוכטס
שומשועשועלשורשות
שותששזשזלשזרשח
שחזשחלשחםשחמשחנש
שחעשחרשטשטבשטג
שטדשטחשטלבשטלןשטלפ
שטלקשטןשטףשטקשי
שילושיקשירשךשכ
שכאשכדשכחשכלשכמה
שכעשכפץשכפצשלשלג
שלהשלחשלטאשליטאשליטאס
שלתשמשמאשמבשמבבז לבז
שמותשמחתשמטשמפשנהכ
שנהלשנטשנכשנלשנצ
שסשסהשסנשעשעז
שעחשעישענשעצשפ
שפדןשפצרשץשצשצם חנכל
שצמ חנכלשקשקלשקםשקמ
שקששרישרלשרלתשרפ
שרששששתשתחי'שתס
שתפשתקת''אתאתאגד
תאלתאלמגתארןתבתבדלא
תבלאתבלחטאתבןתגתג בצצת
תגבתגמנפתדתדאתדל
תהתהדתהימוןתהפתהש
תותובבאתודאתוהקתוז
תויטתוכדתולתומתומת
תוןתונתושתושבכתושבע
תושלבעתותתותבבאתזתח
תחצתחשתיתיבםתיבמ
תיקותכבץתכלתכמתל
תלאתלטאתלןתלקתמ
תמגתמיתמסתמעתמק
תמרתמתתנזתנךתנצ
תנצבהתסתסחתעתעא
תעבתעונתעיתעלתעס
תעצתעשתפתפאתפהד
תפואתפודתפוזתצאתצר
תקתקםתקמתקנתקע
תקשירתרומתריגתרםתרפט
תרשתרתתשתשבעפתשבר
תשיתשמשתשןתשנתשר
תשרקתשרתתשתתתתתלג

Know a good shorthand in the Hebrew jargon that we miss? Don't keep it to yourself!

Style:MLAChicagoAPA

"Hebrew." Abbreviations.com. STANDS4 LLC, 2015. Web. 29 Aug. 2015. <http://www.abbreviations.com/acronyms/HEBREW/99999>.