International » Hebrew

Browse 2,263 acronyms and abbreviations related to Hebrew:

­ הוללאאאאאאאאאבאאב ושבת
אאגאאומאאזאאזלאאזן
אאזנאאכאאלטאאמאאמור
אאעאאעהאבאב אב ואבאבד
אבד דקקאבדקאבדקקאבואבכ
אבסאבשאגאגויאגח
אגלאאגםאגמאגנאגס
אגתאדאדהאדמוראדר
אדרעאדשאהבאהחרעאהמ
אהנאהסאהעאהקאהר
אוג'אוהחאוהעאוחאוכיר
אוםאוס'אופאופקאוק
אזאזהתאזולאיאזחעאזר
אחאחביאחדשטאחהצאחז
אחזלאחיאחכאחמאחמש
אחצאחקאטלאטלסאטן
איאיהאיהסאיהשאיוש
איזאילאילתאימון דוצאינג
איצאישראיתןאכאכא
אכיראכמלאכסאלאלח
אלכאלםאלמבאלמגאלף א…
אלפאאלרםאמאמבשאמור
אמזאמחלאמטאמיאמי מפ
אמילאמיראמלאמלחאמן
אמסתאמץאמר מהשאמרלאמש
אמתאנאנקתםאנשאס
אסומאסטאסיאסקאסתר
אעאעאמאעגאעהאעפ
אעפיכאעפכאעצאפהאפרן
אצאציאצלאצמאק
אקבואקגאקלעאקמאר
ארהבארהקארזלאריארן
אשאשהדאשלאשףאשצ
אתאתאאתבשאתדאתל
אתקאתרגבאבאאמורבאבד
באחבאחבבאעהחבארבב
בבלתבגבגהבגץבגת
בדבדאבדאחבדהבדהת
בדטבדכבדלבדמבדע
בדץבדצבדרכבדשבה
בהבבהגבהדבהחרבהכ
בהלבהלצבהמבהמדבהמק
בהנבהעבהרבהרבבהריר
בובוקטבזבזהזבזן
בזנטבחבחאבחגבחדרג
בחקבטרבטשביביא
בידביהדביהדפביהחביהחר
ביהכביהכנביהמביהמדביהמק
ביהמקשביהמשביהנביהסביהק
ביחביחרביכביכנביל
בילאואבילובימבימדבימק
בימשבימשפבינובינלביס
ביסלטביסלמכביסלמשביסלשביסלת
ביסשביקביתרבכבכז
בכלםבכלעבכמבכמוהררבכמוהרש
בכמרבכעבכרבלבלאאומ
בלאאומרבלאאמובלאאמורבלאאמוררבלאאמר
בלאהבלדחבלהבלוךבלונ
בלונחבלחבלינבללבלמס
בלנבלנדבלסבלעהבלעז
בלעמבלתםבלתקבמבמדר
במהשבמוהררבמיבממבמפ
במרבן חמובנבנדהבנהפ
בניבנעבנקיבסדבסהכ
בסכבסמחבעדבעהבעהב
בעהדבעהמבעהמחבעזהבעזהי
בעזהיתבעזהשיבעחבעכבעמ
בעמחסבעמנבעסבעפבעש
בעתבפבפהאבפנעבפע
בצמבצתבקבקנזבקתב
ברבראזברגכברדחברדש
ברהמברהןברזלברטבריהמ
בריטברילבריםברמברמץ
ברנטברקבררברשבש
בשאבשאשבשטבשטומבשטומצ
בשכמלובשעטומבשעטומצבשפבש״מ
בתמזגאגאבדגאפגב
גבנלגבנצגגגדנעגדסר
גהצגואצבבאגוח אדזטגורגזש
גחטגחלגחשגחשאגטי
גיכקגילגכגלהעגלהת
גלחץגלילגלץגלצגמח
גמחטגמראגן כתםגנגנח
גניגעגפהגפמגפת
גצגר'דאדאגדאח
דארדבאדבבהדבגדבהי
דבהימאדבהימבדבידבלאדבע
דברדגדגחדגמדגמח
דגקדהדהאדהבדהי
דהכדהמדהמעהדהןדואל
דודדוהמדוחדומצדוצ
דוקדורדושדושהטדח
דחבשדחורדחשדיונסיםדכע
דלדמדמוידמזדמח
דמעדמפדמצדמקדמר
דמשדן החזקדנדנאדנגץ
דנגצדנחדנמדנפדס
דסלדעהקדעמדעתדפא
דפורדפחחדפרדץדצ
דצגדצךדצך ע…דצלדצמ
דצמעדצמקדצמרדקדקל
דקמדקמעדקמרדקסדר
דראדראמדראפדרזלדש
דשכדשתדתדתיםדתלש
דתרהאריהבעהבעהחהבעח
הבעלהבעלטהבעשטהגהגא
הגהצהגנקהגרהגראהדהנ
הדושהדקלההההבההד
ההנהצהואהוהכהוחסהול
הולפהועהכהועהלהועהמהוצלא
הוצלפהוצסהוקהורהושער
הושרהזהזיהחכהחלהט
החמהחפהחפקהטהי
הידהיהקהיוהיוהמשהיועמ
היועמשהיורהיזהילתהיצהט
היצהרהיתהכהכהגהכמ
הכנאהכנגהכשמהלביץהלוח
הללהמאהגהמגהמגע אשהמדא
המהאהמהדהמהלהמהרלהמוהד
המולהמזהתהמנחאהמצבהנהח
הנוהעהנזלהנלהנציבהס
הסבשהסהיהסהלהעוה״בהפ
הפוהמהפועצהפסדהצבלהצהבל
הצהרהצלהאהקהקבההראה
הראיההראשהרהגהרהחהרהצ
הרהקהרהרהרהתהרושהרימ
הריףהרמאהררהשוהצהשי
השיתהשיתשהשלההתוהעהתוהק
התומרואואגואכמלואל
ובלצגודוקודלודפחחוהם
והנלעדוזזוזפוחכאוחק
וילוימשוחויצא …ויצוויקר
וישאקויתוכיובוכיוצבולהשיונעבט
ולךולתםונלועועיל
ועיעועכזורהורפותקץ
זאזאזזאחזזבבםזבלא
זבםזבשזבשךזגזהל
זהקזוהקזונזוקזז
זחזחלםזחלמזיזיע
זיעאזכדזלזלההזללהה
זמבחזמלזמן נקטזמפזנזי
זעקהזפזצוחלזצוקלזצוקללה
זצוקללההזצזזצלזצלההזצללהה
זקזקאזקגזקשזר
זרעיתזשזשלאגזשקחא
חאלחאחבדחבלזחבלז בזבזחבלז …
חגביחגדחגתחדואחדות
חדכחדקחדרגחדשחדת
חהאחהכחהלליחהןחהס
חהפחהשחוחואחוב
חוברחובשחובתיםחוגחוגד
חודחוהמחוהמסחוהמפחוהס
חוזחוחחולחולמחומ
חומגחומסחופחופלחוק
חושחזואחזלחזלשחח
חחיחחנחחעחחקחטב
חטבהחטהבחטיבחטמחטמר
חטסחטעחטפחטקחי
חיברחידאחילחימחיק
חירחישחכחכלחלד
חלכחלרעחלתחמחמא
חמבחחמבחשחמדחמושדחמל
חממחמןחמסחמעחמצ
חמשושחןחנחנבחנג
חנוכהחנךחנתרחסמבהחע
חפחפיחפיץחפןחפק
חפשחפששחצחקחקב
חקשחרגחרדלחרדלשחרדס
חרזחריטחריףחרךחרלפ
חרמץחרמשחרפחרפקחרק
חשחשדחשוחשכלחשל
חשןחשץחתיחתם סופרחתמ
חתתטאטבטבעטג
טוטוטודטומטופ'טות
טזטלחטלמטמטממ
טנישטנשטעהמטקטקא
טקקטרטרםטרצטרש
טשטששטשת ס…יי-ם
יאיאחבליאחהיאחסיאלכ
יאעהיביבדלאיבדציבל
יבלאיבלחיבלחאיבלטיבלטא
ידידבציהיהביהוא
יהלםיהמיהריהשריוהד
יוהכיוהלןיוחאייוטיוכ
יוכקיוליולאיומהכיומהש
יועכליועמיועמשיוצחיור
יושיחיחבליחבשיחט
יחליחמיחסיחציחצא
יחצןיחשיטיטבייווא
ייטבייכייצויישיישכ
יכילילגילעילקוי
ילשילתםיםימימא
ימהימהבימהמימוהיממ
ימערימרימשינטיס
יסביסמיעאיעגיעויש
יעחקיעל קגםיעמיציצהר
יצויצריקאיקליקלר
יקנהזירירהירושתוירי דוצ
ירןירפאירשישישבץ
ישוישיישעישריתש
כאכאואכאטכאמכאסק…
כבמכגכדכדהאכדוהא
כדמויכהגכו'כוחכוחט
כוככזכחכחבכט
כטבםכטמכטסכטרכי
כיובכיוצבכיוצחכיחכיר
ככככהנכלכמכמד
כמוהררכמוככמטכמשכמשנ
כמשנתכמתכנכנהגכנז
כניכנלכנלעדכנלענדכנר
כסכסתחכעכפכפס
כץכצלכקכרכרע
כשכשלחכשלפכשלפ …כתא
כתבצכתוחטכתחכתיכתר
ללאלאויטלאילב
לבבלבילבעלגלד
להדםלהולהטבלהפלהר
לולוזלוטםלוץלז
לזלילחילילילטלימ
ליקושלישלישטלכהפלכש
לללמלמדלמדןלמהד
למהשלמוכזלמלמלמסלנעל
לסהנלעלעוהבלעוהזלעז
לעינלעללענדלעעלפג
לפזלפידלפיזלפנהסלפסהנ
לפקלצדלקלקחלקי
לרמלשלשב לוטרלשזלת
מ'מאמאזמאחזלמאיה
מאמתמאפומבמבדקמבו
מבלמבממבסמבצמבר
מגמגאמגבמגדמגכא
מגלמגממגןמגנאמגפ
מגרמדמדאמדבמדהח
מדהרמדחמדכמדלמדלד
מדליהמדמחמדןמדנמדס
מדצמדרמהמהדמהורר
מהטמהממהרמהרילמהרם
מהרממהרשלמהרשקמוגמודש
מוהרמוהררמוחמוכזמול
מוממוסחמועהבמופמופס
מוצמוציוהכמוצשמוצשקמוק
מורמורקמושמזמז'
מזאמזאהמזהמזהתמזט
מזימזכלמזלטמזמזמזפ
מזקוםמזשמזתמחמחא
מחבשמחוהמחטמחימחך
מחלמחממחמדמחסמחק
מטמטבמטחמטימטכל
מטלמטממטקמטתמטתא
מימילהמיצבמכמכא
מכבימכהנםמכהנממכםמכמ
מכעמכשמכתזמלמלא
מלבמלביםמלגמלדמלהע
מלובןמלחמלחהעמלחםמלט
מלכרמללמלממלמדמלמק
מלמשמלרדמלשבממממאל
ממבממגממדממוסממי
ממלזממסממקממרממרם
ממתםמנבדמנבסמנהחשמנהעס
מנחמנחימנכאמנכלמנל
מנממנעסמנתקמסמסב
מסולמסימסנמסקרמסש
מסתבמעמעדמעהמעוע
מעופמעכקמעלדמעלעמעמ
מעפימעפשמעצמערמעש
מעשטמעתמפמפאטמפאי
מפארמפאתמפגשמפדלמפחי
מפחשמפטמפטיהמפכלמפלג
מפםמפמרמפצמפצרמפקץ
מצמצבמצבהמצהבעמצח
מצלמצלחמצפעמקמקאמ
מקבמקגמקהנרמקואמקחר
מקטמקימקכמקלמקלפ
מקלרמקלשמקממקמנרמקמש
מקמשרמקשמקשלרמקשנרמקתמר
מרמרןמרנטמרעהמרפד
מרצמרתחמשמשאזמשאכ
משבקמשהבמשהבטמשהדמשהח
משוהמשטמשלמשלבמשנ
משעמשפמשצמשקמשקוץ
משקשמששמשתפמתמתח
מתימתנמתנאמתנסמתפ
מתקמתשנ"אנ.ק.ו.ד.נא
נאטונאירנבנבגםנבגמ
נבזנגהפנגהשנגמחוןנגמש
נגמשוטנדנדברנדלןנדן
נהבנהינהיםנהימנוב
נודנוהנוכנוענועל
נועםנזנחנחלנחר
נטנטלנטלפנטןני
ניליניעניעזנךנכ
נלנלאנלבענלבעהנלמ
נלןנלענדנמנמננמר
נננענפאנפקמנצ
נצבנצלשנצמנקחלנקל
נרנרונרינרירנרן
נרנחינשבנשגזנשחנשצ
נתבגנתהמנתצסאסאל
סבסבאאסבלסגסגל
סגםסגןסגרסגשסד
סדאסדגסדכסדפסה
סהכסהנסהעסוכססוס
סופסופשסושסחסחח
סחיסטסטאסטוץסטיל
סיבטסיבםסיושסילסכום
סכמשסכססלסלדסלש
סמסמבסמבססמגדסמח
סמחטסמטסמלסמנכלסמסול
סמפסמקסמרסמשסמתח
סנצססססלספהקספי
סצרסקסקאסקלקלפסרן
סרספסרענסתסתחסתם
עאעאכועאכוכעבעבל
עבםעגעדעדמעדש
עהעהחעהפעהקעהש
עוביעוגעודעוהעוהב
עוהזעוהרעוה״זעוסעוש
עזעזהעזנעחעחהב
עטהקעיעיהקעיוהכעיוכ
עיושעיזעיישעימוגעיס
עיתעכעכדעכוםעכז
עכלעכפעכצשתעכתדעלה
עליהעללעלעעמעמבר
עמהעמושעמיעמשענ
ענאעננעסעעעעא
עפעפיעפלעפרעקהש
ערערהערהשערחערש
ערשקעשעשיתעשמעשק
עתףפאפאגיפאיפגז
פדפדחפדםפדראפהפ
פוהדפוםפומפומהפועצ
פושפזחפזםפזמפזצטא
פזקפחפחעפחפפט
פיפיפאפיקאפירשיפכמ
פלאפלבםפלדפלהקפלחהן
פלחודפלחיקפליםפלםפלמח
פלמספלנטפלסרפלרןפלתד
פמפמגש …פמזפמחפנ
פנמצפסדפספסיםפסרפסתם
פעפעהקפעויפפדמפצמ
פצמטפצמרפצןפצרפק
פקדמפקואמפקלפקלשפקמ
פקמזפקמצפקנפקנזפקסול
פקערפקץפקרפקשפר
פראפרדספרוספרופ'פרח
פרמגפרצפרקאפשפשטר
פשרפתפתחצאצאפ
צבצבגצבדצבורצבי
צדכצדלצהלצהרצזצ
צחמציחציםציסעצל
צלשצמבחצמבחשצמהצמט
צמידצמיחהצנףצעצעג
צעתצפאמצפאפצפהצצז
צצצצצרצתתקאקאב
קאגקבקבאקבהקבוד
קבטקבמקבןקבסקבר
קבר ר…קבשקבתצקגקגב
קדאקדםקדצקהקהד
קהנרקהץקהתקוקוהר
קוחקוטקוטשקופגקופח
קורחקושקזקחרקחשר
קיילקילקירהקלקלב
קלבמקלגקלחקליהקמ
קמאקמבדקמבצקמגקמט
קמלקמלרקמנרקמצרקמק
קמרקמרשהלורלקמשקנמקס
קסדקסלרקסלשקסשקעם
קעתקפאפקפהקפה תהקפט
קפלדקפפקפרקצקצהח
קצשועקקקקלקקצקרובץ
קרנשקרע שטןקרפקרפרקש
קשאקשבקשועקשזקשי
קשלקשלאקשלחקשלפקשלר
קשמקשןקשנרקשסקשרג
קשררקתחקתמרקתקר
ר'ראראבדראבעראהמ
ראלראלצראמראשראשלצ
רבארבוהקוהטרבטרבירבצ
רבצררבשערבתרגרגב
רדבזרדצרדקרהרהג
רהירהמרהנרהערהק
רהררהשרורוהמרווהפ
רוחרוכרומרומטרוסר
רזהרזלרזררחרחו
רחטרחלרחקרטררי
ריאלריבאריבזריבלריבש
ריהלריטבאריףריצבארכא
רלרלבגרלץרלשרמ
רמארמבםרמבןרמבשרמד
רמהשרמזרמחרמחלרמט
רמטכלרמכארמקרמרזרמש
רמשלקרןרנרנארנאז
רנגרנצרנקרנררסב
רסגרסלרסםרסןרספ
רסררערעארעבארעל
רעםרעןרעפרפרפאל
רפושרפירפקרצרצב
רצררקחרקםרקמרקק
ררנטרשרשבארשבגרשבי
רשבלרשבםרשבןרשבץרשגד
רשטרשירשכבהרשכבהגרשל
רשמבארשצרשקרשררשת
רתרתחרתלמשאשאלד
שבשבבשבדשבהשבהג
שבושבוזשבחשבישבכ
שבלרשבןשבסשבעפשבצק
שבקשבתשגשדשד'
שדישדלשדרשהושהי פהי
שהיפהישהלשהמשהששהשר
שואתשובשובביםשובבים תתשוהש
שוזלשוטשוכטשוכטסשומ
שועשועלשורשותשותש
שזשזלשזרשחשחז
שחלשחםשחמשחנששחע
שחרשטשטבשטגשטד
שטחשטלבשטלןשטלפשטלק
שטןשטףשטקשישילו
שיקשירשךשכשכא
שכדשכחשכלשכמהשכע
שכפץשכפצשלשלגשלה
שלחשלטאשליטאשליטאסשלת
שמשמאשמבשמבבז לבזשמות
שמחתשמטשמפשנהכשנהל
שנטשנכשנלשנצשס
שסהשסנשעשעזשעח
שעישענשעצשפשפדן
שפצרשץשצשצם חנכלשצמ חנכל
שקשקלשקםשקמשקש
שרישרלשרלתשרפשרש
שששתשתחי'שתסשתפ
שתקת''אתאתאגדתאל
תאלמגתארןתבתבדלאתבלא
תבלחטאתבןתגתג בצצתתגמנפ
תדתדאתדלתהתהד
תהימוןתהפתהשתותובבא
תודאתוהקתוזתויטתוכד
תולתומתומתתוןתונ
תושתושבכתושבעתושלבעתות
תותבבאתזתחתחצתחש
תיתיבםתיבמתיקותכבץ
תכלתכמתלתלאתלטא
תלןתלקתמתמגתמי
תמסתמעתמקתמרתמת
תנזתנךתנצתנצבהתס
תסחתעתעאתעבתעונ
תעיתעלתעסתעצתעש
תפתפאתפהדתפואתפוד
תפוזתצאתצרתקתקם
תקמתקנתקעתקשירתרומ
תריגתרםתרפטתרשתרת
תשתשבעפתשברתשיתשמש
תשןתשנתשרתשרקתשרת
תשתתתתתלג  

Know a good shorthand in the Hebrew jargon that we miss? Don't keep it to yourself!

Style:MLAChicagoAPA

"Hebrew." Abbreviations.com. STANDS4 LLC, 2014. Web. 21 Dec. 2014. <http://www.abbreviations.com/acronyms/HEBREW/99999>.


The Web's Largest Resource for

Acronyms & Abbreviations


A Member Of The STANDS4 Network