Browse 2,267 acronyms and abbreviations related to Hebrew:

­ הוללאאאאאאאאאבאאב ושבת
אאגאאומאאזאאזלאאזן
אאזנאאכאאלטאאמאאמור
אאעאאעהאבאב אב ואבאבד
אבד דקקאבדקאבדקקאבואבכ
אבלאבסאבשאגאגוי
אגחאגלאאגםאגמאגנ
אגסאגתאדאדהאדכאח
אדמוראדראדרעאדשאהב
אהחרעאהמאהנאהסאהע
אהקאהראוג'אוהחאוהע
אוחאוכיראוםאוס'אופ
אופקאוקאזאזהתאזולאי
אזחעאזראזשאחאחבי
אחבץאחדשטאחהצאחזאחזל
אחיאחכאחמאחמשאחצ
אחקאטלאטלסאטןאי
איהאיהסאיהשאיושאיז
אילאילתאימון דוצאינגאיצ
אישראיתןאכאכאאכיר
אכמלאכסאלאלחאלכ
אלםאלמבאלמגאלף א…אלפא
אלרםאמאמבשאמוראמז
אמחלאמטאמיאמי מפאמיל
אמיראמלאמלחאמןאמסת
אמץאמר מהשאמרלאמשאמת
אנאנקתםאנשאסאסומ
אסטאסיאסקאסתראע
אעאמאעגאעהאעפאעפיכ
אעפכאעצאפהאפרןאצ
אציאצלאצמאקאקבו
אקגאקלעאקמארארהב
ארהקארזלאריארןאש
אשהדאשלאשףאשצאת
אתאאתבשאתדאתלאתק
אתרגבאבאאמורבאבדבאח
באחבבאעהחבארבבבבלת
בגבגהבגץבגתבד
בדאבדאחבדהבדהתבדט
בדכבדלבדמבדעבדץ
בדצבדרכבדשבהבהב
בהגבהדבהחרבהכבהל
בהלצבהמבהמדבהמקבהנ
בהעבהרבהרבבהרירבו
בוקטבזבזהזבזןבזנט
בחבחאבחגבחדרגבחק
בטרבטשביביאביד
ביהדביהדפביהחביהחרביהכ
ביהכנביהמביהמדביהמקביהמקש
ביהמשביהנביהסביהקביח
ביחרביכביכנבילבילאוא
בילובימבימדבימקבימש
בימשפבינובינלביסביסלט
ביסלמכביסלמשביסלשביסלתביסש
ביקביתרבכבכזבכלם
בכלעבכמבכמוהררבכמוהרשבכמר
בכעבכרבלבלאאומבלאאומר
בלאאמובלאאמורבלאאמוררבלאאמרבלאה
בלדחבלהבלוךבלונבלונח
בלחבלינבללבלמסבלנ
בלנדבלסבלעהבלעזבלעמ
בלתםבלתקבמבמדרבמהש
במוהררבמיבממבמפבמר
בן חמובנבנדהבנהפבני
בנעבנקיבסדבסהכבסכ
בסמחבעדבעהבעהבבעהד
בעהמבעהמחבעזהבעזהיבעזהית
בעזהשיבעחבעכבעמבעמחס
בעמנבעסבעפבעשבעת
בפבפהאבפנעבפעבצמ
בצתבקבקנזבקתבבר
בראזברגכברדחברדשברהמ
ברהןברזלברטבריהמבריט
ברילבריםברמברמץברנט
ברקבררברשבשבשא
בשאשבשטבשטומבשטומצבשכמלו
בשעטומבשעטומצבשפבש״מבתמז
גאגאבדגאפגבגבנל
גבנצגגגדנעגדסרגהצ
גואצבבאגוח אדזטגורגזשגחט
גחלגחשגחשאגטיגיכק
גילגכגלהעגלהתגלחץ
גלילגלץגלצגמחגמחט
גמראגן כתםגנגנחגני
געגפהגפמגפתגצ
גר'דאדאגדאחדאר
דבאדבבהדבגדבהידבהימא
דבהימבדבידבלאדבעדבר
דגדגחדגמדגמחדגק
דהדהאדהבדהידהכ
דהמדהמעהדהןדואלדוד
דוהמדוחדומצדוצדוק
דורדושדושהטדחדחבש
דחורדחשדיונסיםדכעדל
דמדמוידמזדמחדמע
דמפדמצדמקדמרדמש
דן החזקדנדנאדנגץדנגצ
דנחדנמדנפדסדסל
דעהקדעמדעתדפאדפור
דפחחדפרדץדצדצג
דצךדצך ע…דצלדצמדצמע
דצמקדצמרדקדקלדקמ
דקמעדקמרדקסדרדרא
דראמדראפדרזלדשדשכ
דשתדתדתיםדתלשדתר
האריהבעהבעהחהבעחהבעל
הבעלטהבעשטהגהגאהגהצ
הגנקהגרהגראהדהנהדוש
הדקלההההבההדההנהצ
הואהוהכהוחסהולהולפ
הועהכהועהלהועהמהוצלאהוצלפ
הוצסהוקהורהושערהושר
הזהזיהחכהחלהטהחמ
החפהחפקהטהיהיד
היהקהיוהיוהמשהיועמהיועמש
היורהיזהילתהיצהטהיצהר
היתהכהכהגהכמהכנא
הכנגהכשמהלביץהלוחהלל
המאהגהמגהמגע אשהמדאהמהא
המהדהמהלהמהרלהמוהדהמול
המזהתהמנחאהמצבהנהחהנוהע
הנזלהנלהנציבהסהסבש
הסהיהסהלהעוה״בהפהפוהמ
הפועצהפסדהצבלהצהבלהצהר
הצלהאהקהקבההראההראיה
הראשהרהגהרהחהרהצהרהק
הרהרהרהתהרושהרימהריף
הרמאהררהשוהצהשיהשית
השיתשהשלההתוהעהתוהקהתומר
ואואגואכמלואלובלצג
ודוקודלודפחחוהםוהנלעד
וזזוזפוחכאוחקויל
וימשוחויצא …ויצוויקרוישאק
ויתוכיובוכיוצבולהשיונעבטולך
ולתםונלועועילועיע
ועכזורהורפותקץזא
זאזזאחזזבבםזבלאזבם
זבשזבשךזגזהלזהק
זוהקזונזוקזזזח
זחלםזחלמזיזיעזיעא
זכדזלזלההזללההזמבח
זמלזמן נקטזמפזנזיזעקה
זפזצוחלזצוקלזצוקללהזצוקללהה
זצזזצלזצלההזצללההזק
זקאזקגזקשזרזרעית
זשזשלאגזשקחאחאלחא
חבדחבלזחבלז בזבזחבלז …חגבי
חגדחגתחדואחדותחדכ
חדקחדרגחדשחדתחהא
חהכחהלליחהןחהסחהפ
חהשחוחואחובחובר
חובשחובתיםחוגחוגדחוד
חוהמחוהמסחוהמפחוהסחוז
חוחחולחולמחומחומג
חומסחופחופלחוקחוש
חזואחזלחזלשחחחחי
חחנחחעחחקחטבחטבה
חטהבחטיבחטמחטמרחטס
חטעחטפחטקחיחיבר
חידאחילחימחיקחיר
חישחכחכלחלדחלכ
חלרעחלתחמחמאחמבח
חמבחשחמדחמושדחמלחממ
חמןחמסחמעחמצחמשוש
חןחנחנבחנגחנוכה
חנךחנתרחסמבהחעחפ
חפיחפיץחפןחפקחפש
חפששחצחקחקבחקש
חרגחרדלחרדלשחרדסחרז
חריטחריףחרךחרלפחרמץ
חרמשחרפחרפקחרקחש
חשדחשוחשכלחשלחשן
חשץחתיחתם סופרחתמחתת
טאטבטבעטגטו
טוטודטומטופ'טותטז
טלחטלמטמטממטניש
טנשטעהמטקטקאטקק
טרטרםטרצטרשטש
טששטשת ס…יי-םיא
יאחבליאחהיאחסיאלכיאעה
יביבדלאיבדציבליבלא
יבלחיבלחאיבלטיבלטאיד
ידבציהיהביהואיהלם
יהמיהריהשריוהדיוהכ
יוהלןיוחאייוטיוכיוכק
יוליולאיומהכיומהשיועכל
יועמיועמשיוצחיוריוש
יחיחבליחבשיחטיחל
יחמיחסיחציחצאיחצן
יחשיטיטבייוואייטב
ייכייצויישיישכיכ
ילילגילעילקויילש
ילתםיםימימאימה
ימהבימהמימוהיממימער
ימרימשינטיסיסב
יסמיעאיעגיעוישיעחק
יעל קגםיעמיציצהריצו
יצריקאיקליקלריקנהז
ירירהירושתוירי דוצירן
ירפאירשישישבץישו
ישיישעישריתשכא
כאואכאטכאמכאסק…כבמ
כגכדכדהאכדוהאכדמוי
כהגכו'כוחכוחטכוכ
כזכחכחבכטכטבם
כטמכטסכטרכיכיוב
כיוצבכיוצחכיחכירככ
ככהנכלכמכמדכמוהרר
כמוככמטכמשכמשנכמשנת
כמתכנכנהגכנזכני
כנלכנלעדכנלענדכנרכס
כסתחכעכפכפסכץ
כצלכקכרכרעכש
כשלחכשלפכשלפ …כתאכתבצ
כתוחטכתחכתיכתרל
לאלאויטלאילבלבב
לבילבעלגלדלהדם
להולהטבלהפלהרלו
לוזלוטםלוץלזלזלי
לחילילילטלימליקוש
לישלישטלכהפלכשלל
למלמדלמדןלמהדלמהש
למוכזלמלמלמסלנעללסהנ
לעלעוהבלעוהזלעזלעינ
לעללענדלעעלפגלפז
לפידלפיזלפנהסלפסהנלפק
לצדלקלקחלקילרמ
לשלשב לוטרלשזלתמ'
מאמאזמאחזלמאיהמאמת
מאפומבמבדקמבומבל
מבממבסמבצמברמג
מגאמגבמגדמגכאמגל
מגממגןמגנאמגפמגר
מדמדאמדבמדהחמדהר
מדחמדכמדלמדלדמדליה
מדמחמדןמדנמדסמדצ
מדרמהמהדמהוררמהט
מהממהרמהרילמהרםמהרמ
מהרשלמהרשקמוגמודשמוהר
מוהררמוחמוכזמולמומ
מוסחמועהבמופמופסמוצ
מוציוהכמוצשמוצשקמוקמור
מורקמושמזמז'מזא
מזאהמזהמזהתמזטמזי
מזכלמזלטמזמזמזפמזקום
מזשמזתמחמחאמחבש
מחוהמחטמחימחךמחל
מחממחמדמחסמחקמט
מטבמטחמטימטכלמטל
מטממטקמטתמטתאמי
מילהמיצבמכמכאמכבי
מכהנםמכהנממכםמכממכע
מכשמכתזמלמלאמלב
מלביםמלגמלדמלהעמלובן
מלחמלחהעמלחםמלטמלכר
מללמלממלמדמלמקמלמש
מלרדמלשבממממאלממב
ממגממדממוסממיממלז
ממסממקממרממרםממתם
מנבדמנבסמנהחשמנהעסמנח
מנחימנכאמנכלמנלמנמ
מנעסמנתקמסמסבמסול
מסימסנמסקרמסשמסתב
מעמעדמעהמעועמעופ
מעכקמעלדמעלעמעממעפי
מעפשמעצמערמעשמעשט
מעתמפמפאטמפאימפאר
מפאתמפגשמפדלמפחימפחש
מפטמפטיהמפכלמפלגמפם
מפמרמפצמפצרמפקץמצ
מצבמצבהמצהבעמצחמצל
מצלחמצפעמקמקאממקב
מקגמקהנרמקואמקחרמקט
מקימקכמקלמקלפמקלר
מקלשמקממקמנרמקמשמקמשר
מקשמקשלרמקשנרמקתמרמר
מרןמרנטמרעהמרפדמרצ
מרתחמשמשאזמשאכמשבק
משהבמשהבטמשהדמשהחמשוה
משטמשלמשלבמשנמשע
משפמשצמשקמשקוץמשקש
מששמשתפמתמתחמתי
מתנמתנאמתנסמתפמתק
מתשנ"אנ.ק.ו.ד.נאנאטו
נאירנבנבגםנבגמנבז
נגהפנגהשנגמחוןנגמשנגמשוט
נדנדברנדלןנדןנהב
נהינהיםנהימנובנוד
נוהנוכנוענועלנועם
נזנחנחלנחרנט
נטלנטלפנטןנינילי
ניעניעזנךנכנל
נלאנלבענלבעהנלמנלן
נלענדנמנמננמרננ
נענפאנפקמנצנצב
נצלשנצמנקחלנקלנר
נרונרינרירנרןנרנחי
נשבנשגזנשחנשצנתבג
נתהמנתצסאסאלסב
סבאאסבלסגסגלסגם
סגןסגרסגשסדסדא
סדגסדכסדפסהסהכ
סהנסהעסוכססוססופ
סופשסושסחסחחסחי
סטסטאסטוץסטילסיבט
סיבםסיושסילסכוםסכמש
סכססלסלדסלשסמ
סמבסמבססמגדסמחסמחט
סמטסמלסמנכלסמסולסמפ
סמקסמרסמשסמתחסנצ
ססססלספהקספיסצר
סקסקאסקלקלפסרןסרספ
סרענסתסתחסתםעא
עאכועאכוכעבעבלעבם
עגעדעדמעדשעה
עהחעהפעהקעהשעובי
עוגעודעוהעוהבעוהז
עוהרעוה״זעוסעושעז
עזהעזנעחעחהבעטהק
עיעיהקעיוהכעיוכעיוש
עיזעיישעימוגעיסעית
עכעכדעכוםעכזעכל
עכפעכצשתעכתדעלהעליה
עללעלעעמעמברעמה
עמושעמיעמשענענא
עננעסעעעעאעפ
עפיעפלעפרעקהשער
ערהערהשערחערשערשק
עשעשיתעשמעשקעתף
פאפאגיפאיפגזפד
פדחפדםפדראפהפפוהד
פוםפומפומהפועצפוש
פזחפזםפזמפזצטאפזק
פחפחעפחפפטפי
פיפאפיקאפירשיפכמפלא
פלבםפלדפלהקפלחהןפלחוד
פלחיקפליםפלםפלמחפלמס
פלנטפלסרפלרןפלתדפמ
פמגש …פמזפמחפנפנמצ
פסדפספסיםפסרפסתםפע
פעהקפעויפפדמפצמפצמט
פצמרפצןפצרפקפקדמ
פקואמפקלפקלשפקמפקמז
פקמצפקנפקנזפקסולפקער
פקץפקרפקשפרפרא
פרדספרוספרופ'פרחפרמג
פרצפרקאפשפשטרפשר
פתפתחצאצאפצב
צבגצבדצבורצביצדכ
צדלצהלצהרצזצצחמ
ציחציםציסעצלצלש
צמבחצמבחשצמהצמטצמיד
צמיחהצנףצעצעגצעת
צפאמצפאפצפהצצזצצצ
צצרצתתקאקאבקאג
קבקבאקבהקבודקבט
קבמקבןקבסקברקבר ר…
קבשקבתצקגקגבקדא
קדםקדצקהקהדקהנר
קהץקהתקוקוהרקוח
קוטקוטשקופגקופחקורח
קושקזקחרקחשרקייל
קילקירהקלקלבקלבמ
קלגקלחקליהקמקמא
קמבדקמבצקמגקמטקמל
קמלרקמנרקמצרקמקקמר
קמרשהלורלקמשקנמקסקסד
קסלרקסלשקסשקעםקעת
קפאפקפהקפה תהקפטקפלד
קפפקפרקצקצהחקצשוע
קקקקלקקצקרובץקרנש
קרע שטןקרפקרפרקשקשא
קשבקשועקשזקשיקשל
קשלאקשלחקשלפקשלרקשמ
קשןקשנרקשסקשרגקשרר
קתחקתמרקתקרר'
ראראבדראבעראהמראל
ראלצראמראשראשלצרבא
רבוהקוהטרבטרבירבצרבצר
רבשערבתרגרגברדבז
רדצרדקרהרהגרהי
רהמרהנרהערהקרהר
רהשרורוהמרווהפרוח
רוכרומרומטרוסררזה
רזלרזררחרחורחט
רחלרחקרטרריריאל
ריבאריבזריבלריבשריהל
ריטבאריףריצבארכארל
רלבגרלץרלשרמרמא
רמבםרמבןרמבשרמדרמהש
רמזרמחרמחלרמטרמטכל
רמכארמקרמרזרמשרמשלק
רןרנרנארנאזרנג
רנצרנקרנררסברסג
רסלרסםרסןרספרסר
רערעארעבארעלרעם
רעןרעפרפרפאלרפוש
רפירפקרצרצברצר
רקחרקםרקמרקקררנט
רשרשבארשבגרשבירשבל
רשבםרשבןרשבץרשגדרשט
רשירשכבהרשכבהגרשלרשמבא
רשצרשקרשררשתרת
רתחרתלמשאשאלדשב
שבבשבדשבהשבהגשבו
שבוזשבחשבישבכשבלר
שבןשבסשבעפשבצקשבק
שבתשגשדשד'שדי
שדלשדרשהושהי פהישהיפהי
שהלשהמשהששהשרשואת
שובשובביםשובבים תתשוהששוזל
שוטשוכטשוכטסשומשוע
שועלשורשותשותששז
שזלשזרשחשחזשחל
שחםשחמשחנששחעשחר
שטשטבשטגשטדשטח
שטלבשטלןשטלפשטלקשטן
שטףשטקשישילושיק
שירשךשכשכאשכד
שכחשכלשכמהשכעשכפץ
שכפצשלשלגשלהשלח
שלטאשליטאשליטאסשלתשמ
שמאשמבשמבבז לבזשמותשמחת
שמטשמפשנהכשנהלשנט
שנכשנלשנצשסשסה
שסנשעשעזשעחשעי
שענשעצשפשפדןשפצר
שץשצשצם חנכלשצמ חנכלשק
שקלשקםשקמשקששרי
שרלשרלתשרפשרששש
שתשתחי'שתסשתפשתק
ת''אתאתאגדתאלתאלמג
תארןתבתבדלאתבלאתבלחטא
תבןתגתג בצצתתגמנפתד
תדאתדלתהתהדתהימון
תהפתהשתותובבאתודא
תוהקתוזתויטתוכדתול
תומתומתתוןתונתוש
תושבכתושבעתושלבעתותתותבבא
תזתחתחצתחשתי
תיבםתיבמתיקותכבץתכל
תכמתלתלאתלטאתלן
תלקתמתמגתמיתמס
תמעתמקתמרתמתתנז
תנךתנצתנצבהתסתסח
תעתעאתעבתעונתעי
תעלתעסתעצתעשתפ
תפאתפהדתפואתפודתפוז
תצאתצרתקתקםתקמ
תקנתקעתקשירתרומתריג
תרםתרפטתרשתרתתש
תשבעפתשברתשיתשמשתשן
תשנתשרתשרקתשרתתשת
תתתתלג   

Know a good shorthand in the Hebrew jargon that we miss? Don't keep it to yourself!

Style:MLAChicagoAPA

"Hebrew." Abbreviations.com. STANDS4 LLC, 2015. Web. 30 Mar. 2015. <http://www.abbreviations.com/acronyms/HEBREW/99999>.