Browse 2,277 acronyms and abbreviations related to Hebrew terminology:

AEAICHDSLTRH­ הוללאא
אאאאאאאבאאב ושבתאאגאאומ
אאזאאזלאאזןאאזנאאכ
אאלטאאמאאמוראאעאאעה
אבאב אב ואבאבדאבד דקקאבדק
אבדקקאבואבכאבלאבס
אבשאגאגויאגחאגלא
אגםאגמאגנאגסאגת
אדאדהאדכאחאדמוראדר
אדרעאדשאהבאהחרעאהמ
אהנאהסאהעאהקאהר
אוג'אוהחאוהעאוחאוכיר
אוםאוס'אופאופקאוק
אזאזהתאזולאיאזחעאזר
אזשאחאחביאחבץאחדשהט
אחדשטאחהצאחזאחזלאחי
אחכאחמאחמשאחצאחק
אטלאטלסאטןאיאיה
איהסאיהשאיושאיזאיל
אילתאימון דוצאינגאיצאישר
איתןאכאכאאכיראכמל
אכסאלאלחאלכאלם
אלמבאלמגאלף א…אלפאאלרם
אמאמבשאמוראמזאמחל
אמטאמיאמי מפאמילאמיר
אמלאמלחאמןאמסתאמץ
אמר מהשאמרלאמשאמתאנ
אנקתםאנשאסאסומאסט
אסיאסקאסתראעאעאמ
אעגאעהאעפאעפיכאעפכ
אעצאפהאפרןאצאצי
אצלאצמאקאקבואקג
אקלעאקמארארהבארהק
ארזלאריארןאשאשהד
אשלאשףאשצאתאתא
אתבשאתדאתלאתקאתרג
באבאאמורבאבדבאחבאחב
באעהחבארבבבבלתבג
בגהבגץבגתבדבדא
בדאחבדהבדהתבדטבדכ
בדלבדמבדעבדץבדצ
בדרכבדשבהבהבבהג
בהדבהחרבהכבהלבהלצ
בהמבהמדבהמקבהנבהע
בהרבהרבבהרירבובוקט
בזבזהזבזןבזנטבח
בחאבחגבחדרגבחקבטר
בטשביביאבידביהד
ביהדפביהחביהחרביהכביהכנ
ביהמביהמדביהמקביהמקשביהמש
ביהנביהסביהקביחביחר
ביכביכנבילבילאואבילו
בימבימדבימקבימשבימשפ
בינובינלביסביסלטביסלמכ
ביסלמשביסלשביסלתביסשביק
ביתרבכבכזבכלםבכלע
בכמבכמוהררבכמוהרשבכמרבכע
בכרבלבלאאומבלאאומרבלאאמו
בלאאמורבלאאמוררבלאאמרבלאהבלדח
בלהבלוךבלונבלונחבלח
בלינבללבלמסבלנבלנד
בלסבלעהבלעזבלעמבלתם
בלתקבמבמדרבמהשבמוהרר
במיבממבמפבמרבן חמו
בנבנדהבנהפבניבנע
בנקיבסדבסהכבסכבסמח
בעדבעהבעהבבעהדבעהמ
בעהמחבעזהבעזהיבעזהיתבעזהשי
בעחבעכבעמבעמחסבעמנ
בעסבעפבעשבעתבפ
בפהאבפנעבפעבצמבצת
בקבקנזבקתבברבראז
ברגכברדחברדשברהמברהן
ברזלברטבריהמבריטבריל
בריםברמברמץברנטברק
בררברשבשבשאבשאש
בשטבשטומבשטומצבשכמלובשעטומ
בשעטומצבשפבש״מבתמזגא
גאבדגאפגבגבנלגבנצ
גגגדנעגדסרגהצגואצבבא
גוח אדזטגורגזשגחטגחל
גחשגחשאגטיגיכקגיל
גכגלהעגלהתגלחץגליל
גלץגלצגמחגמחטגמרא
גן כתםגנגנחגניגע
גפהגפמגפתגצגר'
דאדאגדאחדארדבא
דבבהדבגדבהידבהימאדבהימב
דבידבלאדבעדברדג
דגחדגמדגמחדגקדה
דהאדהבדהידהכדהמ
דהמעהדהןדואלדודדוהמ
דוחדומצדוצדוקדור
דושדושהטדחדחבשדחור
דחשדיונסיםדכעדלדמ
דמוידמזדמחדמעדמפ
דמצדמקדמרדמשדן החזק
דנדנאדנגץדנגצדנח
דנמדנפדסדסלדעהק
דעמדעתדפאדפורדפחח
דפרדץדצדצגדצך
דצך ע…דצלדצמדצמעדצמק
דצמרדקדק"לדקלדקמ
דקמעדקמרדקסדרדרא
דראמדראפדרזלדשדשח
דשכדשתדתדתיםדתלש
דתרהאריהבעהבעהחהבעח
הבעלהבעלטהבעשטהגהגא
הגהצהגנקהגרהגראהדהנ
הדושהדקלההההבההד
ההנהצהואהוהכהוחסהול
הולפהועהכהועהלהועהמהוצלא
הוצלפהוצסהוקהורהושער
הושרהזהזיהחכהחלהט
החמהחפהחפקהטהי
הידהיהקהיוהיוהמשהיועמ
היועמשהיורהיזהילתהיצהט
היצהרהיתהכהכהגהכמ
הכנאהכנגהכשמהלביץהלוח
הללהמאהגהמגהמגע אשהמדא
המדע"רהמהאהמהדהמהלהמהרל
המוהדהמולהמזהתהמנחאהמצב
הנהחהנוהעהנזלהנלהנציב
הסהסבשהסהיהסהלהעוה״ב
הפהפוהמהפועצהפסדהצבל
הצהבלהצהרהצלהאהקהקבה
הראההראיההראשהראשזהרהג
הרהחהרהצהרהקהרהרהרהת
הרושהרימהריףהרמאהרר
השוהצהשיהשיתהשיתשהשלה
התוהעהתוהקהתומרואואג
ואכמלואלובלצגודוקודל
ודפחחוהםוהנלעדוזזוזפ
וחכאוחקוילוימשוחויצא …
ויצוויקרוישאקויתוכיוב
וכיוצבולהשיונעבטולךולתםונל
ועועילועיעועכזורה
ורפותקץזאזאזזאחז
זבבםזבלאזבםזבשזבשך
זגזהלזהקזוהקזונ
זוקזזזחזחלםזחלמ
זיזיעזיעאזכדזל
זלההזללההזמבחזמלזמן נקט
זמפזנזיזעקהזפזצוחל
זצוקלזצוקללהזצוקללההזצזזצל
זצלההזצללההזקזקאזקג
זקשזרזרעיתזשזשלאג
זשקחאחאלחאחבדחבלז
חבלז בזבזחבלז …חגביחגדחגת
חדואחדותחדכחדקחדרג
חדשחדתחהאחהכחהללי
חהןחהסחהפחהשחו
חואחובחוברחובשחובתים
חוגחוגדחודחוהמחוהמס
חוהמפחוהסחוזחוחחול
חולמחומחומגחומסחופ
חופלחוקחושחזואחזל
חזלשחחחחיחחנחחע
חחקחטבחטבהחטהבחטיב
חטמחטמרחטסחטעחטפ
חטקחיחיברחידאחיל
חימחיקחירחישחכ
חכלחלדחלכחלרעחלת
חמחמאחמבחחמבחשחמד
חמושדחמלחממחמןחמס
חמעחמצחמשושחןחנ
חנבחנגחנוכהחנךחנתר
חסמבהחעחפחפיחפיץ
חפןחפקחפשחפששחצ
חקחקבחקשחרגחרדל
חרדלשחרדסחרזחריטחריף
חרךחרלפחרמץחרמשחרפ
חרפקחרקחשחשדחשו
חשכלחשלחשןחשץחתי
חתם סופרחתמחתתטאטב
טבעטגטוטוטודטומ
טופ'טותטזטלחטלמ
טמטממטנישטנשטעהמ
טקטקאטקקטרטרם
טרצטרשטשטששטשת ס…
יי-םיאיאחבליאחה
יאחסיאלכיאעהיביבדלא
יבדציבליבלאיבלחיבלחא
יבלטיבלטאידידבציה
יהביהואיהלםיהמיהר
יהשריוהדיוהכיוהלןיוחאי
יוטיוכיוכקיוליולא
יומהכיומהשיועכליועמיועמש
יוצחיוריושיחיחבל
יחבשיחטיחליחמיחס
יחציחצאיחצןיחשיט
יטבייוואייטבייכייצו
יישיישכיכילילג
ילעילקויילשילתםים
ימימאימהימהבימהמ
ימוהיממימערימרימש
ינטיסיסביסמיעא
יעגיעוישיעחקיעל קגםיעמ
יציצהריצויצריקא
יקליקלריקנהזירירה
ירושתוירי דוצירןירפאירש
ישישבץישוישיישע
ישריתשכאכאואכאט
כאמכאמיכאסק…כבמכג
כדכדהאכדוהאכדמויכהג
כו'כוחכוחטכוככז
כחכחבכטכטבםכטמ
כטסכטרכיכיובכיוצב
כיוצחכיחכירככככהנ
כלכמכמדכמוהררכמוכ
כמטכמשכמשנכמשנתכמת
כנכנהגכנזכניכנל
כנלעדכנלענדכנרכסכסתח
כעכפכפסכץכצל
כקכרכרעכשכשלח
כשלפכשלפ …כתאכתבצכתוחט
כתחכתיכתרללא
לאויטלאילבלבבלבי
לבעלגלדלהדםלהו
להטבלהפלהרלולוז
לוטםלוץלזלזלילחי
לילילטלימליקושליש
לישטלכהפלכשלללמ
למדלמדןלמהדלמהשלמוכז
למלמלמסלנעללסהנלע
לעוהבלעוהזלעזלעינלעל
לענדלעעלפגלפזלפיד
לפיזלפנהסלפסהנלפקלצד
לקלקחלקילרמלש
לשב לוטרלשזלתמ'מא
מאזמאחזלמאיהמאמתמאפו
מבמבדקמבומבלמבמ
מבסמבצמברמגמגא
מגבמגדמגכאמגלמגמ
מגןמגנאמגפמגרמד
מדאמדבמדהחמדהרמדח
מדכמדלמדלדמדליהמדמח
מדןמדנמדסמדצמדר
מהמהדמהוררמהטמהמ
מהרמהרילמהרםמהרממהרשל
מהרשקמוגמודשמוהרמוהרר
מוחמוכזמולמוממוסח
מועהבמופמופסמוצמוציוהכ
מוצשמוצשקמוקמורמורק
מושמזמז'מזאמזאה
מזהמזהתמזטמזימזכל
מזלטמזמזמזפמזקוםמזש
מזתמחמחאמחבשמחוה
מחטמחימחךמחלמחמ
מחמדמחסמחקמטמטב
מטחמטימטכלמטלמטמ
מטקמטתמטתאמימילה
מיצבמכמכאמכבימכהנם
מכהנממכםמכממכעמכש
מכתזמלמלאמלבמלבים
מלגמלדמלהעמלובןמלח
מלחהעמלחםמלטמלכרמלל
מלממלמדמלמקמלמשמלרד
מלשבממממאלממבממג
ממדממוסממיממלזממס
ממקממרממרםממתםמנבד
מנבסמנהחשמנהעסמנחמנחי
מנכאמנכלמנלמנממנעס
מנתקמסמסבמסולמסי
מסנמסקרמסשמסתבמע
מעדמעהמעועמעופמעכק
מעלדמעלעמעממעפימעפש
מעצמערמעשמעשטמעת
מפמפאטמפאימפארמפאת
מפגשמפדלמפחימפחשמפט
מפטיהמפכלמפלגמפםמפמר
מפצמפצרמפקץמצמצב
מצבהמצהבעמצחמצלמצלח
מצפעמקמקאממקבמקג
מקהנרמקואמקחרמקטמקי
מקכמקלמקלפמקלרמקלש
מקממקמנרמקמשמקמשרמקש
מקשלרמקשנרמקתמרמרמרן
מרנטמרעהמרפדמרצמרתח
משמשאזמשאכמשבקמשהב
משהבטמשהדמשהחמשוהמשט
משלמשלבמשנמשעמשפ
משצמשקמשקוץמשקשמשש
משתפמתמתחמתימתנ
מתנאמתנסמתפמתקמתש
נ"אנ.ק.ו.ד.נאנאטונאיר
נבנבגםנבגמנבזנגהפ
נגהשנגמחוןנגמשנגמשוטנד
נדברנדלןנדןנהבנהי
נהיםנהימנובנודנוה
נוכנוענועלנועםנז
נחנחלנחרנטנטל
נטלפנטןניניליניע
ניעזנךנכנלנלא
נלבענלבעהנלמנלןנלענד
נמנמננמרנננע
נפאנפקמנצנצבנצלש
נצמנקחלנקלנרנרו
נרינרירנרןנרנחינשב
נשגזנשחנשצנתבגנתהמ
נתצסאסאלסבסבאא
סבלסגסגלסגםסגן
סגרסגשסדסדאסדג
סדכסדפסהסהכסהנ
סהעסוכססוססופסופש
סושסחסחחסחיסט
סטאסטוץסטילסיבטסיבם
סיושסילסכוםסכמשסכס
סלסלדסלשסמסמב
סמבססמגדסמחסמחטסמט
סמלסמנכלסמסולסמפסמק
סמרסמשסמתחסנצסס
ססלספהקספיסצרסק
סקאסקלקלפסרןסרספסרענ
סתסתחסתםעאעאכו
עאכוכעבעבלעבםעג
עדעדמעדשעהעהח
עהפעהקעהשעוביעוג
עודעוהעוהבעוהזעוהר
עוה״זעוסעושעזעזה
עזנעחעחהבעטהקעי
עיהקעיוהכעיוכעיושעיז
עיישעימוגעיסעיתעכ
עכדעכוםעכזעכלעכפ
עכצשתעכתדעלהעליהעלל
עלעעמעמברעמהעמוש
עמיעמשענענאעננ
עסעעעעאעפעפי
עפלעפרעקהשערערה
ערהשערחערשערשקעש
עשיתעשמעשקעתףפא
פאגיפאיפגזפדפדח
פדםפדראפהפפוהדפום
פומפומהפועצפושפזח
פזםפזמפזצטאפזקפח
פחעפחפפטפיפיפא
פיקאפירשיפכמפלאפלבם
פלדפלהקפלחהןפלחודפלחיק
פליםפלםפלמחפלמספלנט
פלסרפלרןפלתדפמפמגש …
פמזפמחפנפנמצפסד
פספסיםפסרפסתםפעפעהק
פעויפפדמפצמפצמטפצמר
פצןפצרפקפקדמפקואמ
פקלפקלשפקמפקמזפקמצ
פקנפקנזפקסולפקערפקץ
פקרפקשפרפראפרדס
פרוספרופ'פרחפרמגפרצ
פרקאפשפשטרפשרפת
פתחצאצאפצבצבג
צבדצבורצביצדכצדל
צהלצהרצזצצחמציח
ציםציסעצלצלשצמבח
צמבחשצמהצמטצמידצמיחה
צנףצעצעגצעתצפאמ
צפאפצפהצצזצצצצצר
צתתקאקאבקאגקב
קבאקבהקבודקבטקבמ
קבןקבסקברקבר ר…קבש
קבתצקגקגבקדאקדם
קדצקהקהדקהנרקהץ
קהתקוקוהרקוחקוט
קוטשקופגקופחקורחקוש
קזקחרקחשרקיילקיל
קירהקלקלבקלבמקלג
קלחקליהקמקמאקמבד
קמבצקמגקמטקמלקמלר
קמנרקמצרקמקקמרקמרשהלורל
קמשקנמקסקסדקסלר
קסלשקסשקעםקעתקפאפ
קפהקפה תהקפטקפלדקפפ
קפרקצקצהחקצשועקק
קקלקקצקרובץקרנשקרע שטן
קרפקרפרקשקשאקשב
קשועקשזקשיקשלקשלא
קשלחקשלפקשלרקשמקשן
קשנרקשסקשרגקשררקתח
קתמרקתקרר'רא
ראבדראבעראהמראלראלצ
ראמראשראשלצרבארבוהקוהט
רבטרבירבצרבצררבשע
רבתרגרגברדבזרדצ
רדקרהרהגרהירהמ
רהנרהערהקרהררהש
רורוהמרווהפרוחרוכ
רומרומטרוסררזהרזל
רזררחרחורחטרחל
רחקרטרריריאלריבא
ריבזריבלריבשריהלריטבא
ריףריצבארכארלרלבג
רלץרלשרמרמארמבם
רמבןרמבשרמדרמהשרמז
רמחרמחלרמטרמטכלרמכא
רמקרמרזרמשרמשלקרן
רנרנארנאזרנגרנצ
רנקרנררסברסגרסל
רסםרסןרספרסררע
רעארעבארעלרעםרען
רעפרפרפאלרפושרפי
רפקרצרצברצררקח
רקםרקמרקקררנטרש
רשבארשבגרשבירשבלרשבם
רשבןרשבץרשגדרשטרשי
רשכבהרשכבהגרשלרשמבארשצ
רשקרשררשתרתרתח
רתלמשאשאלדשבשבב
שבדשבהשבהגשבושבוז
שבחשבישבכשבלרשבן
שבסשבעפשבצקשבקשבת
שגשדשד'שדישדל
שדרשהושהי פהישהיפהישהל
שהמשהששהשרשואתשוב
שובביםשובבים תתשוהששוזלשוט
שוכטשוכטסשומשועשועל
שורשותשותששזשזל
שזרשחשחזשחלשחם
שחמשחנששחעשחרשט
שטבשטגשטדשטחשטלב
שטלןשטלפשטלקשטןשטף
שטקשישילושיקשיר
שךשכשכאשכדשכח
שכלשכמהשכעשכפץשכפצ
שלשלגשלהשלחשלטא
שליטאשליטאסשלתשמשמא
שמבשמבבז לבזשמותשמחתשמט
שמפשנהכשנהלשנטשנכ
שנלשנצשסשסהשסנ
שעשעזשעחשעישענ
שעצשפשפדןשפצרשץ
שצשצם חנכלשצמ חנכלשקשקל
שקםשקמשקששרישרל
שרלתשרפשרששששת
שתחי'שתסשתפשתקת''א
תאתאגדתאלתאלמגתארן
תבתבדלאתבלאתבלחטאתבן
תגתג בצצתתגבתגמנפתד
תדאתדלתהתהדתהימון
תהפתהשתותובבאתודא
תוהקתוזתויטתוכדתול
תומתומתתוןתונתוש
תושבכתושבעתושלבעתותתותבבא
תזתחתחצתחשתי
תיבםתיבמתיקותכבץתכל
תכמתלתלאתלטאתלן
תלקתמתמגתמיתמס
תמעתמקתמרתמתתנז
תנךתנצתנצבהתסתסח
תעתעאתעבתעונתעי
תעלתעסתעצתעשתפ
תפאתפהדתפואתפודתפוז
תצאתצרתקתקםתקמ
תקנתקעתקשירתרומתריג
תרםתרפטתרשתרתתש
תשבעפתשברתשיתשמשתשן
תשנתשרתשרקתשרתתשת
תתתתלג   

Know a good shorthand in the Hebrew jargon that we miss? Don't keep it to yourself!

Style:MLAChicagoAPA

"Hebrew." Abbreviations.com. STANDS4 LLC, 2016. Web. 25 Jul 2016. <http://www.abbreviations.com/acronyms/HEBREW/99999>.