International » Tamil

Browse 204 acronyms and abbreviations related to Tamil:

க.அ.எண்கடன் அட்டை எண்    
க.எண்கடித எண்    
க.எண்கணக்கு எண்    
க.எண்கதவு எண்    
க.நா.சுக.நா.சுப்ரமணியம்    
க.மீகன மீட்டர்    
க.மு.ககலைஞர் முத்துவேல் கருணாநிதி    
கஞ்சீரம்காஞ்சிபுரம்    
கா-ர்காசாளர்    
கா.எண்காசோலை எண்    
காஞ்சிகாஞ்சிபுரம்    
கி.கிகிலோகிராம்    
கி.பிகிறிஸ்து பிறந்த பின்    
கி.மீகிலோ மீட்டர்    
கி.முகிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்    
கி.ராகி.இராஜநாராயணன்    
கி.லிகிலோ லிட்டர்    
கி.வகிழக்கு வங்காளம்    
கு.எண்குறிப்பு எண்    
கு.ககுடியரசுக் கட்சி    
கு.ககுடும்பக் கட்டுப்பாடு    
கு.குகுரங்கு குசலா    
கு.குகுறும்பூர் குப்புசாமி    
கு.ப.ராகு.ப.ராஜகோபாலன்    
கு.மா.பாகு.மா.பாலசுப்ரமணியம்    

The Web's Largest Resource for

Acronyms & Abbreviations


A Member Of The STANDS4 Network