Browse 546 acronyms and abbreviations related to Thai terminology:

กกต.กกท.กก.กคช.กทท.
กทธ.กทพ.กทม.กทอ.กนข.
กนอ.กน.กบข.กบว.กปจ.
กปช.กปน.กปภ.กปร.กปส.
กปอ.กพร.กฟน.กฟผ.กฟภ.
กม.กรป.กลางกรล.กรอ.กล.
กศน.กศ.ด.กศ.บ.กศ.ม.กษ.
กษ.ม.กสช.กสท.กสส.กสอ.
กส.บ.กห.กอ.ปค.กอ.รมน.ก.
ก.ค.ก.จ.ก.ต.ก.ต.ง.ก.ป.ส.
ก.พ.ก.พ.ด.ก.ม.ก.ย.ก.ร.
ก.ล.ต.ก.ว.ก.ศ.ว.ก.ส.ท.ก.ส.อ.
ขจก.ขสมก.ขส.ทบ.ขส.ทร.ข.ท.ร.
คค.คจก.คตง.คปอส.คมช.
ครม.คสช.คอทส.คอท.คอส.
ค.ค.ด.ค.บ.ค.พ.ส.ค.ม.
ค.ร.น.ค.ร.ฟ.ค.ศ.จนท.จยย.
จ.จ.ต.จ.ท.จ.ป.ร.จ.ม.
จ.ศ.จ.ส.ต.จ.ส.ท.จ.ส.อ.จ.อ.
จ.อ.ร.ฉ.ชม.ช.ช.ค.
ช.ค.บ.ช.พ.ค.ซก.ซม.ซ.
ซ.ต.พ.ฌกส.ญ.ดคก.ดร.
ดล.ด.ช.ด.ญ.ด.ต.ด.ศ.ร.
ตชด.ตม.ตร.ตร.ม.ตร.ว.
ต.ต.ก.ต.ค.ต.ร.ต.ศ.ร.
ต.ห.ถ.ถ.พ.ทกท.ททท.
ททบ.ทนพญ.ทนพ.ทบ.ทพญ.
ทพ.ทม.ทรท.ทร.ทศท.
ทสปช.ทส.ทอท.ทอ.ทูลเกล้าฯ
ท.บ.ธกส.ธปท.ธอส.ธ.
ธ.ค.ธ.บ.นคป.นจอ.นนร.
นปก.นปข.นพค.นพ.นร.
นศท.นศ.บ.นสพ.น.น.ช.
น.ญ.น.ต.น.น.น.บ.น.บ.ท.
น.ม.น.ศ.น.สพ.น.ส.น.ส.3
น.อ.บก.บก.จร.บงล.บช.
บช.บ.บช.ปส.บบส.บศอ.บ.
บ.ก.บ.ข.ส.บ.ช.บ.ด.ท.บ/ช
ปค.ปชส.ปณก.ปณค.ปณจ.
ปณช.ปณฝ.ปณศ.ปณ.ปตท.
ปธน.ปธ.ปป.ปรส.ปวช.
ปวท.ปวส.ปส.ปอ.ปอ.พ.
ป.ป.กศ.ป.กศ.สูงป.ธ.ป.ป.
ป.ป.ป.ป.ป.ส.ป.พย.ป.ม.ป.ล.
ผกก.ผกค.ผจก.ผช.ผญ.
ผบ.ผบ.ทบ.ผบ.ทร.ผบ.ทอ.ผวจ.
ผว.กทม.ผศ.ผอ.ผอ.ปจ.ผ.
พกส.พขร.พคก.พคจ.พคท.
พญ.พณ.บ.พท.พปส.พยช.
พย.พรร.พฤ.พลฯพล.ต.
พล.ต.ต.พล.ต.ท.พล.ต.อ.พล.ท.พล.ร.ท.
พล.ร.อ.พล.อ.พล.อ.ต.พล.อ.ท.พล.อ.อ.
พว.พสวท.พอ.สว.พ.พ.กศ.
พ.ก.ง.พ.ค.พ.จ.ต.พ.จ.ท.พ.จ.อ.
พ.ต.พ.ต.ต.พ.ต.ท.พ.ต.อ.พ.ต.…
พ.ท.พ.ป.พ.ม.พ.ย.พ.ร.ก.
พ.ร.ฎ.พ.ร.บ.พ.ศ.พ.อ.พ.อ.ต.
พ.อ.ท.พ.อ.พิเศษพ.อ.อ.ฟ.ภกญ.
ภก.ภ.ภ.ง.ด.ภ.ง.ด.91ภ.พ.
มก.มท.มท.1มพด.มพบ.
มร.มล.มอก.มิ.ย.มี.ค.
ม.ม.ค.ม.จ.ม.ร.ว.ม.ล.
ยศ.ทบ.ยศ.ทร.ยศ.ทอ.รธน.รบ.
รปภ.รพช.รพ.รฟท.รฟม.
รมช.รมต.รมน.รมว.รร.
รร.จอ.รศ.รสก.รสช.ร.
ร.ง.ร.ด.ร.ต.ร.ต.ต.ร.ต.ท.
ร.ต.อ.ร.ท.ร.น.ร.บ.ร.พ.
ร.ฟ.ล.ร.ย.ล.ร.ย.ส.ท.ร.ร.ร.ล.
ร.ศ.ร.ส.พ.ร.อ.ลบ.ซม.ลส.ชบ.
ล.ล.ญ.ล.ว.วค.วช.
วท.วท.บ.วปอ.วว.วอศ.
ว.ว.ช.ว.ด.ป.ว.ทพ.ว.ป.ถ.
ศก.ศชช.ศธ.ศนท.ศบอ.
ศปช.ศศ.บ.ศษ.บ.ศสพ.ศส.บ.
ศอพป.ศอ.ศ.ศ.บ.ศ.ป.ก.
สกท.สกว.สกศ.สคบ.สคส.
สจร.สจ.สช.สตง.สถ.บ.
สทก.สทท.สทร.สธ.สนข.
สนง.สนญ.สนท.สนนท.สน.
สปก.สปก.4-01สปจ.สปช.สปรส.
สปศ.สปอ.สผ.สพช.สพ.ญ.
สพ.บ.สภ.สมอ.สยช.สร.
สวคท.สวช.สวญ.สวทช.สวท.
สวป.สวล.สวส.สศช.สสท.
สสร.สสวท.สส.บ.สัน.ส.
ส.ก.ส.ก.ศ.ท.ส.ค.ส.ค.ร.ส.ค.ส.
ส.ค.1ส.ต.ส.ต.ต.ส.ต.ท.ส.ต.อ.
ส.ทร.ส.ป.ส.ท.ส.ป.อ.ส.ร.ส.ว.
ส.ว.ท.ส.ว.ส.ท.ส.ส.ส.ห.หจก.
หน.ห.ร.ม.อก.อจญ.อจ.
อชก.อตก.อตร.อต.อบจ.
อบต.อพช.อพป.อพวช.อย.
อสกท.อสค.อสม.อสร.อส.รด.
อา.อ.อ.ก.ค.อ.ก.จ.อ.ช.พ.
อ.ตร.อ.บ.อ.ส.อ.ส.ท.อ.ส.ม.ท.
อ.ส.ย.อ.อ.ป.ฮ.ฮ.ศ.เม.ย.
เสธ.โทร.โปรดเกล้าฯBISNTFOCT
GEATGIKBJDATKAVITHAIKTCC
RASTSOATTHAITHAILTLAA
TPOCTSFRTTEITTKTTTA
TYFHกซข.กซม.คลัง สป.นสน.
บขต.บขถ.บขท.บขส.บจศ.
บชท.บชส.บซท.บซล.บตญ.
บตท.บทข.บทค.บทต.บทน.
บทพ.บนท.บนอ.บปก.บพห.
บรช.บรล.บลน.บวส.บสข.
บสน.บสพ.บสส.ปดร.พซข.
รบน.รปจ.ส.ทล.ส.รฟ.สทล.
อจย.    

Know a good shorthand in the Thai jargon that we miss? Don't keep it to yourself!

Style:MLAChicagoAPA

"Thai." Abbreviations.com. STANDS4 LLC, 2016. Web. 24 Sep. 2016. <http://www.abbreviations.com/acronyms/THAI/99999>.