International »

Thai Abbreviations

Browse 560 acronyms and abbreviations related to the Thai terminology and jargon.

กกต.กกท.กก.กคช.กทท.
กทธ.กทพ.กทม.กทอ.กนข.
กนอ.กน.กบข.กบว.กปจ.
กปช.กปน.กปภ.กปร.กปส.
กปอ.กพร.กฟน.กฟผ.กฟภ.
กม.กรป.กลางกรล.กรอ.กล.
กศน.กศ.ด.กศ.บ.กศ.ม.กษ.
กษ.ม.กสช.กสท.กสส.กสอ.
กส.บ.กห.กอ.ปค.กอ.รมน.ก.
ก.ค.ก.จ.ก.ต.ก.ต.ง.ก.ป.ส.
ก.พ.ก.พ.ด.ก.ม.ก.ย.ก.ร.
ก.ล.ต.ก.ว.ก.ศ.ว.ก.ส.ท.ก.ส.อ.
ขจก.ขสมก.ขส.ทบ.ขส.ทร.ข.ท.ร.
คค.คจก.คตง.คปอส.คมช.
ครม.คสช.คอทส.คอท.คอส.
ค.ค.ด.ค.บ.ค.พ.ส.ค.ม.
ค.ร.น.ค.ร.ฟ.ค.ศ.จนท.จยย.
จ.จ.ต.จ.ท.จ.ป.ร.จ.ม.
จ.ศ.จ.ส.ต.จ.ส.ท.จ.ส.อ.จ.อ.
จ.อ.ร.ฉ.ชม.ช.ช.ค.
ช.ค.บ.ช.พ.ค.ซก.ซม.ซ.
ซ.ต.พ.ฌกส.ญ.ดคก.ดร.
ดล.ด.ช.ด.ญ.ด.ต.ด.ศ.ร.
ตชด.ตม.ตร.ตร.ม.ตร.ว.
ต.ต.ก.ต.ค.ต.ร.ต.ศ.ร.
ต.ห.ถ.ถ.พ.ทกท.ททท.
ททบ.ทนพญ.ทนพ.ทบ.ทพญ.
ทพ.ทม.ทรท.ทร.ทศท.
ทสปช.ทส.ทอท.ทอ.ทูลเกล้าฯ
ท.บ.ธกส.ธปท.ธอส.ธ.
ธ.ค.ธ.บ.นคป.นจอ.นนร.
นปก.นปข.นพค.นพ.นร.
นศท.นศ.บ.นสพ.น.น.ช.
น.ญ.น.ต.น.น.น.บ.น.บ.ท.
น.ม.น.ศ.น.สพ.น.ส.น.ส.3
น.อ.บก.บก.จร.บงล.บช.
บช.บ.บช.ปส.บบส.บศอ.บ.
บ.ก.บ.ข.ส.บ.ช.บ.ด.ท.บ/ช
ปค.ปชส.ปณก.ปณค.ปณจ.
ปณช.ปณฝ.ปณศ.ปณ.ปตท.
ปธน.ปธ.ปป.ปรส.ปวช.
ปวท.ปวส.ปส.ปอ.ปอ.พ.
ป.ป.กศ.ป.กศ.สูงป.ธ.ป.ป.
ป.ป.ป.ป.ป.ส.ป.พย.ป.ม.ป.ล.
ผกก.ผกค.ผจก.ผช.ผญ.
ผบ.ผบ.ทบ.ผบ.ทร.ผบ.ทอ.ผวจ.
ผว.กทม.ผศ.ผอ.ผอ.ปจ.ผ.
พกส.พขร.พคก.พคจ.พคท.
พญ.พณ.บ.พท.พปส.พยช.
พย.พรร.พฤ.พลฯพล.ต.
พล.ต.ต.พล.ต.ท.พล.ต.อ.พล.ท.พล.ร.ท.
พล.ร.อ.พล.อ.พล.อ.ต.พล.อ.ท.พล.อ.อ.
พว.พสวท.พอ.สว.พ.พ.กศ.
พ.ก.ง.พ.ค.พ.จ.ต.พ.จ.ท.พ.จ.อ.
พ.ต.พ.ต.ต.พ.ต.ท.พ.ต.อ.พ.ต.อ.พิเ…
พ.ท.พ.ป.พ.ม.พ.ย.พ.ร.ก.
พ.ร.ฎ.พ.ร.บ.พ.ศ.พ.อ.พ.อ.ต.
พ.อ.ท.พ.อ.พิเศษพ.อ.อ.ฟ.ภกญ.
ภก.ภ.ภ.ง.ด.ภ.ง.ด.91ภ.พ.
มก.มท.มท.1มพด.มพบ.
มร.มล.มอก.มิ.ย.มี.ค.
ม.ม.ค.ม.จ.ม.ร.ว.ม.ล.
ยศ.ทบ.ยศ.ทร.ยศ.ทอ.รธน.รบ.
รปภ.รพช.รพ.รฟท.รฟม.
รมช.รมต.รมน.รมว.รร.
รร.จอ.รศ.รสก.รสช.ร.
ร.ง.ร.ด.ร.ต.ร.ต.ต.ร.ต.ท.
ร.ต.อ.ร.ท.ร.น.ร.บ.ร.พ.
ร.ฟ.ล.ร.ย.ล.ร.ย.ส.ท.ร.ร.ร.ล.
ร.ศ.ร.ส.พ.ร.อ.ลบ.ซม.ลส.ชบ.
ล.ล.ญ.ล.ว.วค.วช.
วท.วท.บ.วปอ.วว.วอศ.
ว.ว.ช.ว.ด.ป.ว.ทพ.ว.ป.ถ.
ศก.ศชช.ศธ.ศนท.ศบอ.
ศปช.ศศ.บ.ศษ.บ.ศสพ.ศส.บ.
ศอพป.ศอ.ศ.ศ.บ.ศ.ป.ก.
สกท.สกว.สกศ.สคบ.สคส.
สจร.สจ.สช.สตง.สถ.บ.
สทก.สทท.สทร.สธ.สนข.
สนง.สนญ.สนท.สนนท.สน.
สปก.สปก.4-01สปจ.สปช.สปรส.
สปศ.สปอ.สผ.สพช.สพ.ญ.
สพ.บ.สภ.สมอ.สยช.สร.
สวคท.สวช.สวญ.สวทช.สวท.
สวป.สวล.สวส.สศช.สสท.
สสร.สสวท.สส.บ.สัน.ส.
ส.ก.ส.ก.ศ.ท.ส.ค.ส.ค.ร.ส.ค.ส.
ส.ค.1ส.ต.ส.ต.ต.ส.ต.ท.ส.ต.อ.
ส.ทร.ส.ป.ส.ท.ส.ป.อ.ส.ร.ส.ว.
ส.ว.ท.ส.ว.ส.ท.ส.ส.ส.ห.หจก.
หน.ห.ร.ม.อก.อจญ.อจ.
อชก.อตก.อตร.อต.อบจ.
อบต.อพช.อพป.อพวช.อย.
อสกท.อสค.อสม.อสร.อส.รด.
อา.อ.อ.ก.ค.อ.ก.จ.อ.ช.พ.
อ.ตร.อ.บ.อ.ส.อ.ส.ท.อ.ส.ม.ท.
อ.ส.ย.อ.อ.ป.ฮ.ฮ.ศ.เม.ย.
เสธ.โทร.โปรดเกล้าฯAITMABISNT
CTEPFOCTFTPCGEATGIKB
GPTBITTJDATKAVITHAIKTCC
MTQNCTLRASTSOATTAI
TALASTBCCTFCCTHAITHAIL
TLAATLETMEDTPOCTQV
TSFRTTEITTKTTTATYFH
กซข.กซม.คลัง สป.นสน.บขต.
บขถ.บขท.บขส.บจศ.บชท.
บชส.บซท.บซล.บตญ.บตท.
บทข.บทค.บทต.บทน.บทพ.
บนท.บนอ.บปก.บพห.บรช.
บรล.บลน.บวส.บสข.บสน.
บสพ.บสส.ปดร.พซข.รบน.
รปจ.ส.ทล.ส.รฟ.สทล.อจย.

Know a good shorthand in the Thai jargon that we miss? Don't keep it to yourself!

Style:MLAChicagoAPA

"Thai." Abbreviations.com. STANDS4 LLC, 2017. Web. 24 Nov. 2017. <http://www.abbreviations.com/acronyms/THAI/99999>.