Found 48,870 abbreviations starting with #: Page #6

Font size:
กรล.

คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

International » Thai

Rate it:
กรอ.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

International » Thai

Rate it:
กล.

กิโลลิตร

International » Thai

Rate it:
กศน.

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

International » Thai

Rate it:
กศ.ด.

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

International » Thai

Rate it:
กศ.บ.

การศึกษาบัณฑิต

International » Thai

Rate it:
กศ.ม.

การศึกษามหาบัณฑิต

International » Thai

Rate it:
กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

International » Thai

Rate it:
กษ.ม.

เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

International » Thai

Rate it:
กสช.

โครงการสร้างงานในชนบท

International » Thai

Rate it:
กสท.

การสื่อสารแห่งประเทศไทย

International » Thai

Rate it:
กสส.

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ

International » Thai

Rate it:
กสอ.

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

International » Thai

Rate it:
กส.บ.

เกษตรศาสตรบัณฑิต

International » Thai

Rate it:
กห.

กระทรวงกลาโหม

International » Thai

Rate it:
กอ.ปค.

กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์

International » Thai

Rate it:
กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

International » Thai

Rate it:
ก.

กรัม, คำกริยา

International » Thai

Rate it:
ก.ค.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, กรกฎาคม

International » Thai

Rate it:
ก.จ.

คณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด

International » Thai

Rate it:
ก.ต.

คณะกรรมการตุลาการ

International » Thai

Rate it:
ก.ต.ง.

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

International » Thai

Rate it:
ก.ป.ส.

คณะกรรมการกลางปราบปรามยาเสพติดให้โทษ

International » Thai

Rate it:
ก.พ.

กุมภาพันธ์

International » Thai

Rate it:
ก.พ.ด.

กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

International » Thai

Rate it:

Discuss these 0 abbreviations with the community:

0 Comments

  Are we missing a good shorthand here?
  Don't keep it to yourself! Help us grow our database...

  Quiz

  The ultimate acronym test

  »
  NYC
  • A. Not Your Combat
  • B. New Yard City
  • C. No You Can
  • D. New York City

  Browse Abbreviations.com

  Free, no signup required:

  Add to Chrome

  Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!

  Free, no signup required:

  Add to Firefox

  Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!