Found 48,706 abbreviations starting with 0:

Font size:
ก.ศ.ว.

คณะกรรมการช่วยเหลือตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

International » Thai

Rate it:
ก.ส.ท.

กรมการขนส่งทางบก

International » Thai

Rate it:
ก.ส.อ.

คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าออก

International » Thai

Rate it:
ขจก.

ขบวนการโจรก่อการร้าย

International » Thai

Rate it:
ขสมก.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

International » Thai

Rate it:
ขส.ทบ.

กรมการขนส่งทหารบก

International » Thai

Rate it:
ขส.ทร.

กรมการขนส่งทหารเรือ

International » Thai

Rate it:
ข.ท.ร.

ข่าวทั่วราชอาณาจักร

International » Thai

Rate it:
คค.

กระทรวงคมนาคม

International » Thai

Rate it:
คจก.

โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม

International » Thai

Rate it:
คตง.

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

International » Thai

Rate it:
คปอส.

สำนักงานคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน

International » Thai

Rate it:
คมช.

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

International » Thai

Rate it:
ครม.

คณะรัฐมนตรี

International » Thai

Rate it:
คสช.

โครงการส่งเสริมการศึกษาชุมชน

International » Thai

Rate it:
คอทส.

คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

International » Thai

Rate it:
คอท.

โครงการจัดการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

International » Thai

Rate it:
คอส.

โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม

International » Thai

Rate it:
ค.

คำคุณศัพท์

International » Thai

Rate it:
ค.ด.

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

International » Thai

Rate it:
ค.บ.

ครุศาสตรบัณฑิต

International » Thai

Rate it:
ค.พ.ส.

โครงการพัฒนาการการศึกษา

International » Thai

Rate it:
ค.ม.

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

International » Thai

Rate it:
ค.ร.น.

คูณร่วมน้อย

International » Thai

Rate it:
ค.ร.ฟ.

คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

International » Thai

Rate it:

Are we missing a good shorthand here?
Don't keep it to yourself! Help us grow our database...

Free, no signup required:

Add to Chrome

Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!

Free, no signup required:

Add to Firefox

Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!