International »

Hebrew Abbreviations

Browse 2,293 acronyms and abbreviations related to the Hebrew terminology and jargon.

AEAICHDSHBLAHDCHES
HFBAHHAIHISBHIWPHLCE
HTTSHUCPIMHMITHLLIHA
LTRHSPHA­ הוללאאאאאאא
אאבאאב ושבתאאגאאומאאז
אאזלאאזןאאזנאאכאאלט
אאמאאמוראאעאאעהאב
אב אב ואבאבדאבד דקקאבדקאבדקק
אבואבכאבלאבסאבש
אגאגויאגחאגלאאגם
אגמאגנאגסאגתאד
אדהאדכאחאדמוראדראדרע
אדשאהבאהחרעאהמאהנ
אהסאהעאהקאהראוג'
אוהחאוהעאוחאוכיראום
אוס'אופאופקאוקאז
אזהתאזולאיאזחעאזראזש
אחאחביאחבץאחדשהטאחדשט
אחהצאחזאחזלאחיאחכ
אחמאחמשאחצאחקאטל
אטלסאטןאיאיהאיהס
איהשאיושאיזאילאילת
אימון דוצאינגאיצאישראיתן
אכאכאאכיראכמלאכס
אלאלחאלכאלםאלמב
אלמגאלף אלף א…אלפאאלרםאמ
אמבשאמוראמזאמחלאמט
אמיאמי מפאמילאמיראמל
אמלחאמןאמסתאמץאמר מהש
אמרלאמשאמתאנאנקתם
אנשאסאסומאסטאסי
אסקאסתראעאעאמאעג
אעהאעפאעפיכאעפכאעצ
אפהאפרןאצאציאצל
אצמאקאקבואקגאקלע
אקמארארהבארהקארזל
אריארןאשאשהדאשל
אשףאשצאתאתאאתבש
אתדאתלאתקאתרגבא
באאמורבאבדבאחבאחבבאעהח
בארבבבבלתבגבגה
בגץבגתבדבדאבדאח
בדהבדהתבדטבדכבדל
בדמבדעבדץבדצבדרכ
בדשבהבהבבהגבהד
בהחרבהכבהלבהלצבהמ
בהמדבהמקבהנבהעבהר
בהרבבהרירבובוקטבז
בזהזבזןבזנטבחבחא
בחגבחדרגבחקבטרבטש
ביביאבידביהדביהדפ
ביהחביהחרביהכביהכנביהמ
ביהמדביהמקביהמקשביהמשביהנ
ביהסביהקביחביחרביכ
ביכנבילבילאואבילובימ
בימדבימקבימשבימשפבינו
בינלביסביסלטביסלמכביסלמש
ביסלשביסלתביסשביקביתר
בכבכזבכלםבכלעבכמ
בכמוהררבכמוהרשבכמרבכעבכר
בלבלאאומבלאאומרבלאאמובלאאמור
בלאאמוררבלאאמרבלאהבלדחבלה
בלוךבלונבלונחבלחבלינ
בללבלמסבלנבלנדבלס
בלעהבלעזבלעמבלתםבלתק
במבמדרבמהשבמוהררבמי
בממבמפבמרבן חמובנ
בנדהבנהפבניבנעבנקי
בסדבסהכבסכבסמחבעד
בעהבעהבבעהדבעהמבעהמח
בעזהבעזהיבעזהיתבעזהשיבעח
בעכבעמבעמחסבעמנבעס
בעפבעשבעתבפבפהא
בפנעבפעבצמבצתבק
בקנזבקתבברבראזברגכ
ברדחברדשברהמברהןברזל
ברטבריאותבריהמבריטבריל
בריםברמברמץברנטברק
בררברשבשבשאבשאש
בשטבשטומבשטומצבשכמלובשעטומ
בשעטומצבשפבש״מבתמזגא
גאבדגאפגבגבנלגבנצ
גגגדנעגדסרגהצגואצבבא
גוח אדזטגורגזשגחטגחל
גחשגחשאגטיגיכקגיל
גכגלהעגלהתגלחץגליל
גלץגלצגמחגמחטגמרא
גן כתםגנגנחגניגע
גפהגפמגפתגצגר'
דאדאגדאחדארדבא
דבבהדבגדבהידבהימאדבהימב
דבידבלאדבעדברדג
דגחדגמדגמחדגקדה
דהאדהבדהידהכדהמ
דהמעהדהןדואלדודדוהמ
דוחדומצדוצדוקדור
דושדושהטדחדחבשדחור
דחשדיונסיםדכעדלדמ
דמוידמזדמחדמעדמפ
דמצדמקדמרדמשדן החזק
דנדנאדנגץדנגצדנח
דנמדנפדסדסלדעהק
דעמדעתדפאדפורדפחח
דפרדץדצדצגדצך
דצך עדש ב…דצלדצמדצמעדצמק
דצמרדקדק"לדקלדקמ
דקמעדקמרדקסדרדרא
דראמדראפדרזלדשדשח
דשכדשתדתדתיםדתלש
דתרהאריהבעהבעהחהבעח
הבעלהבעלטהבעשטהגהגא
הגהצהגנקהגרהגראהדהנ
הדושהדקלההההבההד
ההנהצהואהוהכהוחסהול
הולפהועהכהועהלהועהמהוצלא
הוצלפהוצסהוקהורהושער
הושרהזהזיהחכהחלהט
החמהחפהחפקהטהי
הידהיהקהיוהיוהמשהיועמ
היועמשהיורהיזהילתהיצהט
היצהרהיתהכהכהגהכמ
הכנאהכנגהכשמהלביץהלוח
הללהמאהגהמגהמגע אשהמדא
המדע"רהמהאהמהדהמהלהמהרל
המוהדהמולהמזהתהמנחאהמצב
הנהחהנוהעהנזלהנלהנציב
הסהסבשהסהיהסהלהעוה״ב
הפהפוהמהפועצהפסדהצבל
הצהבלהצהרהצלהאהקהקבה
הראההראיההראשהראשזהרהג
הרהחהרהצהרהקהרהרהרהת
הרושהרימהריףהרמאהרר
השוהצהשיהשיתהשיתשהשלה
התוהעהתוהקהתומרואואג
ואכמלואלובלצגודוקודל
ודפחחוהםוהנלעדוזזוזפ
וחכאוחקוילוימשוחויצא יעקב…
ויצוויקרוישאקויתוכיוב
וכיוצבולהשיונעבטולךולתםונל
ועועילועיעועכזורה
ורפותקץזאזאזזאחז
זבבםזבלאזבםזבשזבשך
זגזהלזהקזוהקזונ
זוקזזזחזחלםזחלמ
זיזיעזיעאזכדזל
זלההזללההזמבחזמלזמן נקט
זמפזנזיזעקהזפזצוחל
זצוקלזצוקללהזצוקללההזצזזצל
זצלההזצללההזקזקאזקג
זקשזרזרעיתזשזשלאג
זשקחאחאלחאחבדחבלז
חבלז בזבזחבלז מזמז…חגביחגדחגת
חדואחדותחדכחדקחדרג
חדשחדתחהאחהכחהללי
חהןחהסחהפחהשחו
חואחובחוברחובשחובתים
חוגחוגדחודחוהמחוהמס
חוהמפחוהסחוזחוחחול
חולמחומחומגחומסחופ
חופלחוקחושחזואחזל
חזלשחחחחיחחנחחע
חחקחטבחטבהחטהבחטיב
חטמחטמרחטסחטעחטפ
חטקחיחיברחידאחיל
חימחיקחירחישחכ
חכלחלדחלכחלרעחלת
חמחמאחמבחחמבחשחמד
חמושדחמלחממחמןחמס
חמעחמצחמשושחןחנ
חנבחנגחנוכהחנךחנתר
חסמבהחעחפחפיחפיץ
חפןחפקחפשחפששחצ
חקחקבחקשחרגחרדל
חרדלשחרדסחרזחריטחריף
חרךחרלפחרמץחרמשחרפ
חרפקחרקחשחשדחשו
חשכלחשלחשןחשץחתי
חתם סופרחתמחתתטאטב
טבעטגטוטוטודטומ
טופ'טותטזטלחטלמ
טמטממטנישטנשטעהמ
טקטקאטקקטרטרם
טרצטרשטשטששטשת סאב מ…
יי-םיאיאחבליאחה
יאחסיאלכיאעהיביבדלא
יבדציבליבלאיבלחיבלחא
יבלטיבלטאידידבציה
יהביהואיהלםיהמיהר
יהשריוהדיוהכיוהלןיוחאי
יוטיוכיוכקיוליולא
יומהכיומהשיועכליועמיועמש
יוצחיוריושיחיחבל
יחבשיחטיחליחמיחס
יחציחצאיחצןיחשיט
יטבייוואייטבייכייצו
יישיישכיכילילג
ילעילקויילשילתםים
ימימאימהימהבימהמ
ימוהיממימערימרימש
ינטיסיסביסמיעא
יעגיעוישיעחקיעל קגםיעמ
יציצהריצויצריקא
יקליקלריקנהזירירה
ירושתוירי דוצירןירפאירש
ישישבץישוישיישע
ישריתשכאכאואכאט
כאמכאמיכאסקלב יג…כבמכג
כדכדהאכדוהאכדמויכהג
כו'כוחכוחטכוככז
כחכחבכטכטבםכטמ
כטסכטרכיכיובכיוצב
כיוצחכיחכירככככהנ
כלכמכמדכמוהררכמוכ
כמטכמשכמשנכמשנתכמת
כנכנהגכנזכניכנל
כנלעדכנלענדכנרכסכסתח
כעכפכפסכץכצל
כקכרכרעכשכשלח
כשלפכשלפ קטני…כתאכתבצכתוחט
כתחכתיכתרללא
לאויטלאילבלבבלבי
לבעלגלדלהדםלהו
להטבלהפלהרלולוז
לוטםלוץלזלזלילחי
לילילטלימליקושליש
לישטלכהפלכשלללמ
למדלמדןלמהדלמהשלמוכז
למלמלמסלנעללסהנלע
לעוהבלעוהזלעזלעינלעל
לענדלעעלפגלפזלפיד
לפיזלפנהסלפסהנלפקלצד
לקלקחלקילרמלש
לשב לוטרלשזלתמ'מא
מאזמאחזלמאיהמאמתמאפו
מבמבדקמבומבלמבמ
מבסמבצמברמגמגא
מגבמגדמגכאמגלמגמ
מגןמגנאמגפמגרמד
מדאמדבמדהחמדהרמדח
מדכמדלמדלדמדליהמדמח
מדןמדנמדסמדצמדר
מהמהדמהוררמהטמהמ
מהרמהרילמהרםמהרממהרשל
מהרשקמוגמודשמוהרמוהרר
מוחמוכזמולמוממוסח
מועהבמופמופסמוצמוציוהכ
מוצשמוצשקמוקמורמורק
מושמזמז'מזאמזאה
מזהמזהתמזטמזימזכל
מזלטמזמזמזפמזקוםמזש
מזתמחמחאמחבשמחוה
מחטמחימחךמחלמחמ
מחמדמחסמחקמטמטב
מטחמטימטכלמטלמטמ
מטקמטתמטתאמימילה
מיצבמכמכאמכבימכהנם
מכהנממכםמכממכעמכש
מכתזמלמלאמלבמלבים
מלגמלדמלהעמלובןמלח
מלחהעמלחםמלטמלכרמלל
מלממלמדמלמקמלמשמלרד
מלשבממממאלממבממג
ממדממוסממיממלזממס
ממקממרממרםממתםמנבד
מנבסמנהחשמנהעסמנחמנחי
מנכאמנכלמנלמנממנעס
מנתקמסמסבמסולמסי
מסנמסקרמסשמסתבמע
מעדמעהמעועמעופמעכק
מעלדמעלעמעממעפימעפש
מעצמערמעשמעשטמעת
מפמפאטמפאימפארמפאת
מפגשמפדלמפחימפחשמפט
מפטיהמפכלמפלגמפםמפמר
מפצמפצרמפקץמצמצב
מצבהמצהבעמצחמצלמצלח
מצפעמקמקאממקבמקג
מקהנרמקואמקחרמקטמקי
מקכמקלמקלפמקלרמקלש
מקממקמנרמקמשמקמשרמקש
מקשלרמקשנרמקתמרמרמרן
מרנטמרעהמרפדמרצמרתח
משמשאזמשאכמשבקמשהב
משהבטמשהדמשהחמשוהמשט
משלמשלבמשנמשעמשפ
משצמשקמשקוץמשקשמשש
משתפמתמתחמתימתנ
מתנאמתנסמתפמתקמתש
נ"אנ.ק.ו.ד.נאנאטונאיר
נבנבגםנבגמנבזנגהפ
נגהשנגמחוןנגמשנגמשוטנד
נדברנדלןנדןנהבנהי
נהיםנהימנובנודנוה
נוכנוענועלנועםנז
נחנחלנחרנטנטל
נטלפנטןניניליניע
ניעזנךנכנלנלא
נלבענלבעהנלמנלןנלענד
נמנמננמרנננע
נפאנפקמנצנצבנצלש
נצמנקחלנקלנרנרו
נרינרירנרןנרנחינשב
נשגזנשחנשצנתבגנתהמ
נתצסאסאלסבסבאא
סבלסגסגלסגםסגן
סגרסגשסדסדאסדג
סדכסדפסהסהכסהנ
סהעסוכססוססופסופש
סושסחסחחסחיסט
סטאסטוץסטילסיבטסיבם
סיושסילסכוםסכמשסכס
סלסלדסלשסמסמב
סמבססמגדסמחסמחטסמט
סמלסמנכלסמסולסמפסמק
סמרסמשסמתחסנצסס
ססלספהקספיסצרסק
סקאסקלקלפסרןסרספסרענ
סתסתחסתםעאעאכו
עאכוכעבעבלעבםעג
עדעדמעדשעהעהח
עהפעהקעהשעוביעוג
עודעוהעוהבעוהזעוהר
עוה״זעוסעושעזעזה
עזנעחעחהבעטהקעי
עיהקעיוהכעיוכעיושעיז
עיישעימוגעיסעיתעכ
עכדעכוםעכזעכלעכפ
עכצשתעכתדעלהעליהעלל
עלעעמעמברעמהעמוש
עמיעמשענענאעננ
עסעעעעאעפעפי
עפלעפרעקהשערערה
ערהשערחערשערשקעש
עשיתעשמעשקעתףפא
פאגיפאיפגזפדפדח
פדםפדראפהפפוהדפום
פומפומהפועצפושפזח
פזםפזמפזצטאפזקפח
פחעפחפפטפיפיפא
פיקאפירשיפכמפלאפלבם
פלדפלהקפלחהןפלחודפלחיק
פליםפלםפלמחפלמספלנט
פלסרפלרןפלתדפמפמגש ממקג…
פמזפמחפנפנמצפסד
פספסיםפסרפסתםפעפעהק
פעויפפדמפצמפצמטפצמר
פצןפצרפקפקדמפקואמ
פקלפקלשפקמפקמזפקמצ
פקנפקנזפקסולפקערפקץ
פקרפקשפרפראפרדס
פרוספרופ'פרחפרמגפרצ
פרקאפשפשטרפשרפת
פתחצאצאפצבצבג
צבדצבורצביצדכצדל
צהלצהרצזצצחמציח
ציםציסעצלצלשצמבח
צמבחשצמהצמטצמידצמיחה
צנףצעצעגצעתצפאמ
צפאפצפהצצזצצצצצר
צתתקאקאבקאגקב
קבאקבהקבודקבטקבמ
קבןקבסקברקבר רחלי …קבש
קבתצקגקגבקדאקדם
קדצקהקהדקהנרקהץ
קהתקוקוהרקוחקוט
קוטשקופגקופחקורחקוש
קזקחרקחשרקיילקיל
קירהקלקלבקלבמקלג
קלחקליהקמקמאקמבד
קמבצקמגקמטקמלקמלר
קמנרקמצרקמקקמרקמרשהלורל
קמשקנמקסקסדקסלר
קסלשקסשקעםקעתקפאפ
קפהקפה תהקפטקפלדקפפ
קפרקצקצאאקצהחקצשוע
קקקקלקקצקרובץקרנש
קרע שטןקרפקרפרקשקשא
קשבקשועקשזקשיקשל
קשלאקשלחקשלפקשלרקשמ
קשןקשנרקשסקשרגקשרר
קתחקתמרקתקרר'
ראראבדראבעראהמראל
ראלצראמראשראשלצרבא
רבוהקוהטרבטרבירבצרבצר
רבשערבתרגרגברדבז
רדצרדקרהרהגרהי
רהמרהנרהערהקרהר
רהשרורוהמרווהפרוח
רוכרומרומטרוסררזה
רזלרזררחרחורחט
רחלרחקרטרריריאל
ריבאריבזריבלריבשריהל
ריטבאריףריצבארכארל
רלבגרלץרלשרמרמא
רמבםרמבןרמבשרמדרמהש
רמזרמחרמחלרמטרמטכל
רמכארמקרמרזרמשרמשלק
רןרנרנארנאזרנג
רנצרנקרנררסברסג
רסלרסםרסןרספרסר
רערעארעבארעלרעם
רעןרעפרפרפאלרפוש
רפירפקרצרצברצר
רקחרקםרקמרקקררנט
רשרשבארשבגרשבירשבל
רשבםרשבןרשבץרשגדרשט
רשירשכבהרשכבהגרשלרשמבא
רשצרשקרשררשתרת
רתחרתלמשאשאלדשב
שבבשבדשבהשבהגשבו
שבוזשבחשבישבכשבלר
שבןשבסשבעפשבצקשבק
שבתשגשדשד'שדי
שדלשדרשהושהי פהישהיפהי
שהלשהמשהששהשרשואת
שובשובביםשובבים תתשוהששוזל
שוטשוכטשוכטסשומשוע
שועלשורשותשותששז
שזלשזרשחשחזשחל
שחםשחמשחנששחעשחר
שטשטבשטגשטדשטח
שטלבשטלןשטלפשטלקשטן
שטףשטקשישילושיק
שירשךשכשכאשכד
שכחשכלשכמהשכעשכפץ
שכפצשלשלגשלהשלח
שלטאשליטאשליטאסשלתשמ
שמאשמבשמבבז לבזשמותשמחת
שמטשמפשנהכשנהלשנט
שנכשנלשנצשסשסה
שסנשעשעזשעחשעי
שענשעצשפשפדןשפצר
שץשצשצם חנכלשצמ חנכלשק
שקלשקםשקמשקששרי
שרלשרלתשרפשרששש
שתשתחי'שתסשתפשתק
ת''אתאתאגדתאלתאלמג
תארןתבתבדלאתבלאתבלחטא
תבןתגתג בצצתתגבתגמנפ
תדתדאתדלתהתהד
תהימוןתהפתהשתותובבא
תודאתוהקתוזתויטתוכד
תולתומתומתתוןתונ
תושתושבכתושבעתושלבעתות
תותבבאתזתחתחצתחש
תיתיבםתיבמתיקותכבץ
תכלתכמתלתלאתלטא
תלןתלקתמתמגתמי
תמסתמעתמקתמרתמת
תנזתנךתנצתנצבהתס
תסחתעתעאתעבתעונ
תעיתעלתעסתעצתעש
תפתפאתפהדתפואתפוד
תפוזתצאתצרתקתקם
תקמתקנתקעתקשירתרומ
תריגתרםתרפטתרשתרת
תשתשבעפתשברתשיתשמש
תשןתשנתשרתשרקתשרת
תשתתתתתלג  

Know a good shorthand in the Hebrew jargon that we miss? Don't keep it to yourself!

Style:MLAChicagoAPA

"Hebrew." Abbreviations.com. STANDS4 LLC, 2018. Web. 20 Mar. 2018. <https://www.abbreviations.com/acronyms/HEBREW/99999>.

Free, no signup required:

Add to Chrome

Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!

Free, no signup required:

Add to Firefox

Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!