International »

Hebrew Abbreviations

Browse 2,318 acronyms and abbreviations related to the Hebrew terminology and jargon.

Font size:
AEAIBFHUBHBHLCHDS
DHEDHLESHIGASRHAFTR
HALBHALOTHASCHBLAHDC
HEASHESHFBAHHAIHHB
HHEHISBHIWPHLCEHNOH
HPLSHRNHTTSHUBPHUCA
HUCPHUHMHUHUHUJIIHC
IHDSIMHMITHLLIHALOJ
LTRHNAGARSCHASFHASIHA
SPHAUHGCUOHCYHWH­ הולל
אאאאאאאאאבאאב ושבתאאג
אאומאאזאאזלאאזןאאזנ
אאכאאלטאאמאאמוראאע
אאעהאבאב אב ואבאבדאבד דקק
אבדקאבדקקאבואבכאבל
אבסאבשאגאגויאגח
אגלאאגםאגמאגנאגס
אגתאדאדהאדכאחאדמור
אדראדרעאדשאהבאהחרע
אהמאהנאהסאהעאהק
אהראוג'אוהחאוהעאוח
אוכיראוםאוס'אופאופק
אוקאזאזהתאזולאיאזחע
אזראזשאחאחביאחבץ
אחדשהטאחדשטאחהצאחזאחזל
אחיאחכאחמאחמשאחצ
אחקאטלאטלסאטןאי
איהאיהסאיהשאיושאיז
אילאילתאימון דוצאינגאיצ
אישראיתןאכאכאאכיר
אכמלאכסאלאלחאלכ
אלםאלמבאלמגאלפאאלרם
אמאמבשאמוראמזאמחל
אמטאמיאמי מפאמילאמיר
אמלאמלחאמןאמסתאמץ
אמר מהשאמרלאמשאמתאנ
אנקתםאנשאסאסומאסט
אסיאסקאסתראעאעאמ
אעגאעהאעפאעפיכאעפכ
אעצאפהאפרןאצאצי
אצלאצמאקאקבואקג
אקלעאקמארארהבארהק
ארזלאריארןאשאשהד
אשלאשףאשצאתאתא
אתדאתלאתקאתרגבא
באאמורבאבדבאחבאחבבאעהח
בארבבבבלתבגבגה
בגץבגתבדבדאבדאח
בדהבדהתבדטבדכבדל
בדמבדעבדץבדצבדרכ
בדשבהבהבבהגבהד
בהחרבהכבהלבהלצבהמ
בהמדבהמקבהנבהעבהר
בהרבבהרירבובוקטבז
בזהזבזןבזנטבחבחא
בחגבחדרגבחקבטרבטש
ביביאבידביהדביהדפ
ביהחביהחרביהכביהכנביהמ
ביהמדביהמקביהמקשביהמשביהנ
ביהסביהקביחביחרביכ
ביכנבילבילאואבילובימ
בימדבימקבימשבימשפבינו
בינלביסביסלטביסלמכביסלמש
ביסלשביסלתביסשביקביתר
בכבכזבכלםבכלעבכמ
בכמוהררבכמוהרשבכמרבכעבכר
בלבלאאומבלאאומרבלאאמובלאאמור
בלאאמוררבלאאמרבלאהבלדחבלה
בלוךבלונבלונחבלחבלינ
בללבלמסבלנבלנדבלס
בלעהבלעזבלעמבלתםבלתק
במבמדרבמהשבמוהררבמי
בממבמפבמרבנבנדה
בנהפבניבנעבנקיבסד
בסהכבסכבסמחבעדבעה
בעהבבעהדבעהמבעהמחבעזה
בעזהיבעזהיתבעזהשיבעחבעכ
בעמבעמחסבעמנבעסבעפ
בעשבעתבפבפהאבפנע
בפעבצמבצתבקבקנז
בקתבברבראזברגכברדח
ברדשברהמברהןברזלברט
בריאותבריהמבריטברילברים
ברמברמץברנטברקברר
ברשבשבשאבשאשבשט
בשטומבשטומצבשכמלובשעטומבשעטומצ
בשפבש״מבתמזגאגאבד
גאפגבגבנלגבנצגג
גדנעגדסרגהצגואצבבאגוח אדזט
גורגזשגחטגחלגחש
גחשאגטיגיכקגילגכ
גלהעגלהתגלחץגלילגלץ
גלצגמחגמחטגמראגן כתם
גנגנחגניגעגפה
גפמגפתגצגר'דא
דאגדאחדארדבאדבבה
דבגדבהידבהימאדבהימבדבי
דבלאדבעדברדגדגח
דגמדגמחדגקדהדהא
דהבדהידהכדהמדהמעה
דהןדואלדודדוהמדוח
דומצדוצדוקדורדוש
דושהטדחדחבשדחורדחש
דיונסיםדכעדלדמדמוי
דמזדמחדמעדמפדמצ
דמקדמרדמשדן החזקדנ
דנאדנגץדנגצדנחדנמ
דנפדסדסלדעהקדעמ
דעתדפאדפורדפחחדפר
דץדצדצגדצךדצך עדש ב…
דצלדצמדצמעדצמקדצמר
דקדק"לדקלדקמדקמע
דקמרדקסדרדראדראמ
דראפדרזלדשדשחדשכ
דשתדתדתיםדתלשדתר
האריהבעהבעהחהבעחהבעל
הבעלטהבעשטהגהגאהגהצ
הגנקהגרהגראהדהנהדוש
הדקלההההבההדההנהצ
הואהוהכהוחסהולהולפ
הועהכהועהלהועהמהוצלאהוצלפ
הוצסהוקהורהושערהושר
הזהזיהחכהחלהטהחמ
החפהחפקהטהיהיד
היהקהיוהיוהמשהיועמהיועמש
היורהיזהילתהיצהטהיצהר
היתהכהכהגהכמהכנא
הכנגהכשמהלביץהלוחהלל
המאהגהמגהמגע אשהמדאהמדע"ר
המהאהמהדהמהלהמהרלהמוהד
המולהמזהתהמנחאהמצבהנהח
הנוהעהנזלהנלהנציבהס
הסבשהסהיהסהלהעוה״בהפ
הפוהמהפועצהפסדהצבלהצהבל
הצהרהצלהאהקהקבההראה
הראיההראשהראשזהרהגהרהח
הרהצהרהקהרהרהרהתהרוש
הרימהריףהרמאהררהשוהצ
השיהשיתהשיתשהשלההתוהע
התוהקהתומרואואגואכמל
ואלובלצגודוקודלודפחח
והםוהנלעדוזזוזפוחכא
וחקוילוימשוחויצוויקר
וישאקויתוכיובוכיוצבולהשיונעבט
ולךולתםונלועועיל
ועיעועכזורהורפותקץ
זאזאזזאחזזבבםזבלא
זבםזבשזבשךזגזהל
זהקזוהקזונזוקזז
זחזחלםזחלמזיזיע
זיעאזכדזלזלההזללהה
זמבחזמלזמן נקטזמפזנזי
זעקהזפזצוחלזצוקלזצוקללה
זצוקללההזצזזצלזצלההזצללהה
זקזקאזקגזקשזר
זרעיתזשזשלאגזשקחא
חאלחאחבדחבלזחבלז בזבזחבלז מזמז…
חגביחגדחגתחדואחדות
חדכחדקחדרגחדשחדת
חהאחהכחהלליחהןחהס
חהפחהשחוחואחוב
חוברחובשחובתיםחוגחוגד
חודחוהמחוהמסחוהמפחוהס
חוזחוחחולחולמחומ
חומגחומסחופחופלחוק
חושחזואחזלחזלשחח
חחיחחנחחעחחקחטב
חטבהחטהבחטיבחטמחטמר
חטסחטעחטפחטקחי
חידאחילחימחיקחיר
חישחכחכלחלדחלכ
חלרעחלתחמחמאחמבח
חמבחשחמדחמושדחמלחממ
חמןחמסחמעחמצחמשוש
חןחנחנבחנגחנוכה
חנךחנתרחסמבהחעחפ
חפיחפיץחפןחפקחפש
חפששחצחקחקבחקש
חרגחרדלחרדלשחרדסחרז
חריטחריףחרךחרלפחרמץ
חרמשחרפחרפקחרקחש
חשדחשוחשכלחשלחשן
חשץחתיחתם סופרחתמחתת
טאטבטבעטגטו
טוטודטומטופ'טותטז
טלחטלמטמטממטניש
טנשטעהמטקטקאטקק
טרטרםטרצטרשטש
טששטשת סאב מ…יי-םיא
יאחבליאחהיאחסיאלכיאעה
יביבדלאיבדציבליבלא
יבלחיבלחאיבלטיבלטאיד
ידבציהיהביהואיהלם
יהמיהריהשריוהדיוהכ
יוהלןיוחאייוטיוכיוכק
יוליולאיומהכיומהשיועכל
יועמיועמשיוצחיוריוש
יחיחבליחבשיחטיחל
יחמיחסיחציחצאיחצן
יחשיטיטבייוואייטב
ייכייצויישיישכיכ
ילילגילעילקויילש
ילתםיםימימאימה
ימהבימהמימוהיממימער
ימרימשינטיסיסב
יסמיעאיעגיעוישיעחק
יעל קגםיעמיציצהריצו
יצריקליקלריקנהזיר
ירהירושתוירי דוצירןירפא
ירשישישבץישוישי
ישעישריתשכאכאוא
כאטכאמכאמיכאסקלב יג…כבמ
כגכדכדהאכדוהאכדמוי
כהגכו'כוחכוחטכוכ
כזכחכחבכטכטבם
כטמכטסכטרכיכיוב
כיוצבכיוצחכיחכירככ
ככהנכלכמכמדכמוהרר
כמוככמטכמשכמשנכמשנת
כמתכנכנהגכנזכני
כנלכנלעדכנלענדכנרכס
כסתחכעכפכפסכץ
כצלכקכרכרעכש
כשלחכשלפכשלפ קטני…כתאכתבצ
כתוחטכתחכתיכתרל
לאלאויטלאילבלבב
לבילבעלגלדלהדם
להולהטבלהפלהרלו
לוזלוטםלוץלזלזלי
לחילילילטלימליקוש
לישלישטלכהפלכשלל
למלמדלמדןלמהדלמהש
למוכזלמלמלמסלנעללסהנ
לעלעוהבלעוהזלעזלעינ
לעללענדלעעלפגלפז
לפידלפיזלפנהסלפסהנלפק
לצדלקלקחלקילרמ
לשלשב לוטרלשזלתמ'
מאמאזמאחזלמאיהמאמת
מאפומבמבדקמבומבל
מבממבסמבצמברמג
מגאמגבמגדמגכאמגל
מגממגןמגנאמגפמגר
מדמדאמדבמדהחמדהר
מדחמדכמדלמדלדמדליה
מדמחמדןמדנמדסמדצ
מדרמהמהדמהוררמהט
מהממהרמהרילמהרםמהרמ
מהרשלמהרשקמוגמודשמוהר
מוהררמוחמוכזמולמומ
מוסחמועהבמופמופסמוצ
מוציוהכמוצשמוצשקמוקמור
מורקמושמזמז'מזא
מזאהמזהמזהתמזטמזי
מזכלמזלטמזמזמזפמזקום
מזשמזתמחמחאמחבש
מחוהמחטמחימחךמחל
מחממחמדמחסמחקמט
מטבמטחמטימטכלמטל
מטממטקמטתמטתאמי
מילהמיצבמכמכאמכבי
מכהנםמכהנממכםמכממכע
מכשמכתזמלמלאמלב
מלביםמלגמלדמלהעמלובן
מלחמלחהעמלחםמלטמלכר
מללמלממלמדמלמקמלמש
מלרדמלשבממממאלממב
ממגממדממוסממיממלז
ממסממקממרממרםממתם
מנבדמנבסמנהחשמנהעסמנח
מנחימנכאמנכלמנלמנמ
מנעסמנתקמסמסבמסול
מסימסנמסקרמסשמסתב
מעמעדמעהמעועמעופ
מעכקמעלדמעלעמעממעפי
מעפשמעצמערמעשמעשט
מעתמפמפאטמפאימפאר
מפאתמפגשמפדלמפחימפחש
מפטמפטיהמפכלמפלגמפם
מפמרמפצמפצרמפקץמצ
מצבמצבהמצהבעמצחמצל
מצלחמצפעמקמקאממקב
מקגמקהנרמקואמקחרמקט
מקימקכמקלמקלפמקלר
מקלשמקממקמנרמקמשמקמשר
מקשמקשלרמקשנרמקתמרמר
מרןמרנטמרעהמרפדמרצ
מרתחמשמשאזמשאכמשבק
משהבמשהבטמשהדמשהחמשוה
משטמשלמשלבמשנמשע
משפמשצמשקמשקוץמשקש
מששמשתפמתמתחמתי
מתנמתנאמתנסמתפמתק
מתשנ"אנ.ק.ו.ד.נאנאטו
נאירנבנבגםנבגמנבז
נגהפנגהשנגמחוןנגמשנגמשוט
נדנדברנדלןנדןנהב
נהינהיםנהימנובנוד
נוהנוכנוענועלנועם
נזנחנחלנחרנט
נטלנטלפנטןנינילי
ניעניעזנךנכנל
נלאנלבענלבעהנלמנלן
נלענדנמנמננמרננ
נענפאנפקמנצנצב
נצלשנצמנקחלנקלנר
נרונרינרירנרןנרנחי
נשבנשגזנשחנשצנתבג
נתהמנתצסאסאלסב
סבאאסבלסגסגלסגם
סגןסגרסגשסדסדא
סדגסדכסדפסהסהכ
סהנסהעסוכססוססופ
סופשסושסחסחחסחי
סטסטאסטוץסטילסיבט
סיבםסיושסילסכוםסכמש
סכססלסלדסלשסמ
סמבסמבססמגדסמחסמחט
סמטסמלסמנכלסמסולסמפ
סמקסמרסמשסמתחסנצ
ססססלספהקספיסצר
סקסקאסקלקלפסרןסרספ
סרענסתסתחסתםעא
עאכועאכוכעבעבלעבם
עגעדעדמעדשעה
עהחעהפעהקעהשעובי
עוגעודעוהעוהבעוהז
עוהרעוה״זעוסעושעז
עזהעזנעחעחהבעטהק
עיעיהקעיוהכעיוכעיוש
עיזעיישעימוגעיסעית
עכעכדעכוםעכזעכל
עכפעכצשתעכתדעלהעליה
עללעלעעמעמברעמה
עמושעמיעמשענענא
עננעסעעעעאעפ
עפיעפלעפרעקהשער
ערהערהשערחערשערשק
עשעשיתעשמעשקעתף
פאפאגיפאיפגזפד
פדחפדםפדראפהפפוהד
פוםפומפומהפועצפוש
פזחפזםפזמפזצטאפזק
פחפחעפחפפטפי
פיפאפירשיפכמפלאפלבם
פלדפלהקפלחהןפלחודפלחיק
פליםפלםפלמחפלמספלנט
פלסרפלרןפלתדפמפמז
פמחפנפנמצפסדפספסים
פסרפסתםפעפעהקפעוי
פפדמפצמפצמטפצמרפצן
פצרפקפקדמפקואמפקל
פקלשפקמפקמזפקמצפקנ
פקנזפקסולפקערפקץפקר
פקשפרפראפרדספרוס
פרופ'פרחפרמגפרצפרקא
פשפשטרפשרפתפתח
צאצאפצבצבגצבד
צבורצביצדכצדלצהל
צהרצזצצחמציחצים
ציסעצלצלשצמבוזצמבח
צמבחשצמהצמטצמידצמיחה
צנףצעצעגצעתצפאמ
צפאפצפהצצזצצצצצר
צתתקאקאבקאגקב
קבאקבהקבודקבטקבמ
קבןקבסקברקבשקבתצ
קגקגבקדאקדםקדצ
קהקהדקהנרקהץקהת
קוקוהרקוחקוטקוטש
קופגקופחקורחקושקז
קחרקחשרקיילקילקירה
קלקלבקלבמקלגקלח
קליהקמקמאקמבדקמבצ
קמגקמטקמלקמלרקמנר
קמצרקמקקמרקמרשהלורלקמש
קנמקסקסדקסלרקסלש
קסשקעםקעתקפאפקפה
קפה תהקפטקפלדקפפקפר
קצקצאאקצהחקצשועקק
קקלקקצקרובץקרנשקרע שטן
קרפקרפרקשקשאקשב
קשועקשזקשיקשלקשלא
קשלחקשלפקשלרקשמקשן
קשנרקשסקשרגקשררקתח
קתמרקתקרר'רא
ראבדראבעראהמראלראלצ
ראמראשראשלצרבארבוהקוהט
רבטרבירבצרבצררבשע
רבתרגרגברדבזרדצ
רדקרהרהגרהירהמ
רהנרהערהקרהררהש
רורוהמרווהפרוחרוכ
רומרומטרוסררזהרזל
רזררחרחורחטרחל
רחקרטרריריאלריבא
ריבזריבלריבשריהלריטבא
ריףריצבארכארלרלבג
רלץרלשרמרמארמבם
רמבןרמבשרמדרמהשרמז
רמחרמחלרמטרמטכלרמכא
רמקרמרזרמשרמשלקרן
רנרנארנאזרנגרנצ
רנקרנררסברסגרסל
רסםרסןרספרסררע
רעארעבארעלרעםרעמ
רעןרעפרפרפאלרפוש
רפירפקרצרצברצר
רקחרקםרקמרקקררנט
רשרשבארשבגרשבירשבל
רשבםרשבןרשבץרשגדרשט
רשירשכבהרשכבהגרשלרשמבא
רשצרשקרשררשתרת
רתחרתלמשאשאלדשב
שבבשבדשבהשבהגשבו
שבוזשבחשבישבכשבלר
שבןשבסשבעפשבצקשבק
שבתשגשדשד'שדי
שדלשדרשהושהי פהישהיפהי
שהלשהמשהששהשרשואת
שובשובביםשובבים תתשוהששוזל
שוטשוכטשוכטסשומשוע
שועלשורשותשותששז
שזלשזרשחשחזשחל
שחםשחמשחנששחעשחר
שטשטבשטגשטדשטח
שטלבשטלןשטלפשטלקשטן
שטףשטקשישילושיק
שירשךשכשכאשכד
שכחשכלשכמהשכעשכפץ
שכפצשלשלגשלהשלח
שלטאשליטאשליטאסשלתשמ
שמאשמבשמבבז לבזשמותשמחת
שמטשמפשנהכשנהלשנט
שנכשנלשנצשסשסה
שסנשעשעזשעחשעי
שענשעצשפשפדןשפצר
שץשצשצם חנכלשצמ חנכלשק
שקלשקםשקמשקששרי
שרלשרלתשרפשרששש
שתשתחי'שתסשתפשתק
ת''אתאתאגדתאלתאלמג
תארןתבתבדלאתבלאתבלחטא
תבןתגתג בצצתתגבתגמנפ
תדתדאתדלתהתהד
תהימוןתהפתהשתותובבא
תודאתוהקתוזתויטתוכד
תולתומתומתתוןתונ
תושתושבכתושבעתושלבעתות
תותבבאתזתחתחצתחש
תיתיבםתיבמתיקותכבץ
תכלתכמתלתלאתלטא
תלןתלקתמתמגתמי
תמסתמעתמקתמרתמת
תנזתנךתנצתנצבהתס
תסחתעתעאתעבתעונ
תעיתעלתעסתעצתעש
תפתפאתפהדתפואתפוד
תפוזתצאתצרתקתקם
תקמתקנתקעתקשירתרומ
תריגתרםתרפטתרשתרת
תשתשבעפתשברתשיתשמש
תשןתשנתשרתשרקתשרת
תשתתתתתלג  

Discuss these Hebrew abbreviations with the community:

0 Comments

  Know a good shorthand in the Hebrew jargon that we miss? Don't keep it to yourself!

  Citation

  Use the citation options below to add these abbreviations to your bibliography.

  Style:MLAChicagoAPA

  "Hebrew." Abbreviations.com. STANDS4 LLC, 2021. Web. 23 Jun 2021. <https://www.abbreviations.com/acronyms/HEBREW/99999>.

  Quiz

  The ultimate acronym test

  »
  NYC
  • A. Not Your Combat
  • B. No You Can
  • C. New York City
  • D. New Yard City

  Browse Abbreviations.com

  Free, no signup required:

  Add to Chrome

  Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!

  Free, no signup required:

  Add to Firefox

  Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!