Thai Abbreviations

Here's a list of abbreviations related to the Thai terminology and jargon:


Acronym

Definition

กม.กิโลเมตร
กรป.กลางกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
กรล.คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กรอ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กล.กิโลลิตร
กศน.กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กศ.ด.การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
กศ.บ.การศึกษาบัณฑิต
กศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิต
กษ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กษ.ม.เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
กสช.โครงการสร้างงานในชนบท
กสท.การสื่อสารแห่งประเทศไทย
กสส.คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
กสอ.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กส.บ.เกษตรศาสตรบัณฑิต
กห.กระทรวงกลาโหม
กอ.ปค.กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ก.กรัม, คำกริยา
ก.ค.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, กรกฎาคม
ก.จ.คณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด
ก.ต.คณะกรรมการตุลาการ
ก.ต.ง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก.ป.ส.คณะกรรมการกลางปราบปรามยาเสพติดให้โทษ


© Abbreviations.com